Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.060.40

Červen 1996

Jakost vod
STANOVENÍ ZÁKALU
(ISO 7027:1990)

ČSN
EN 27 027

75 7343

 

 

 

Water quality. Determination of turbidity (ISO 7027:1990)

Qualité de l'eau. Détermination de la turbidité (ISO 7027:1990)

Wasserbeschaffenheit. Bestimmung der Trübung (ISO 7027:1990)

 

Tato národní norma je identická s EN 27027:1990 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 27027:1990 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 3864:1984   zavedena v ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (01 8010)

ISO 6107-2:1989   zavedena jako ČSN ISO 6107-2 Jakost vod. Slovník. Část 2 (75 0175)

CIE publikace čís. 17:1987 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 01 8003   Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 0170   Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a. s., IČO 45274576, Ing. Jiří Dalešický

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

Ó Český normalizační institut, 1996
19746


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 27027

EUROPEAN STANDARD

Leden 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 614.777:543.31

 

Deskriptory: water, quality, water tests, environmental protection, water pollution, determination, turbidity, macroscopic analysis, transparency, optical measurement

 

Jakost vod

STANOVENÍ ZÁKALU (ISO 7027:1990)

 

Water quality. Determination of turbidity (ISO 7027:1990)

Qualité de l'eau. Détermination de la turbidité (ISO 7027:1990)

Wasserbeschaffenheit. Bestimmung der Trübung (ISO 7027:1990)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1994-01-14. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Na návrh Ústředního sekretariátu CEN rozhodl Technický sbor předložit normu ISO 7027:1990 „Jakost vod.

Stanovení zákalu" k formálnímu hlasování.

Výsledek formálního hlasování byl kladný.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do července 1994. Do července 1994 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést následující země:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

POZNÁMKA k převzetí - Text mezinárodní normy ISO 7027:1990 byl schválen CEN jako evropská norma bez modifikace.

 

Úvod

 

Zákal v kapalinách vyvolávají nerozpuštěné látky. Tam, kde jde o nerozpuštěnou, jemně dispergovanou hmotu, se zákal stanoví měřením útlumu zářivého toku procházejícího kapalinou, nebo měřením intenzity rozptýleného záření. Schopnost rozptylovat záření je vlastností kapalin a lze jí využít k měření zákalu. V této normě jsou popsány obě metody měření, a také způsoby, které zavedením optických turbidimetrů ustoupily do pozadí, ale jsou stále ještě používány k semikvantitativnímu stanovení, například při získávání informací o povrchových a odpadních vodách v terénu.

 

Oddíl 1 Všeobecné údaje

 

1.1   Předmět normy

Tato norma specifikuje čtyři metody stanovení zákalu ve vodě.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz