Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.100

Červenec 1996

Ergonomie - Stanovení tepelné
produkce organismu
(ISO 8996:1990)

ČSN
EN 28 996

83 3560

 

 

 

Ergonomics - Determination of metabolic heat production (ISO 8996:1990)

Ergonomie - Détermination de la production de chaleur métabolique (ISO 8996:1990)

Ergonomie - Bestimmung der Wärmeerzeugung im menschlichen Körper (ISO 8996:1990)

 

Tato národní norma je identická s EN 28996:1993 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 28996:1993 and is published with permission of CEN, rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7933:1989    zavedena v ČSN ISO 7933 Horká prostředí. Analytické stanovení a interpretace tepelné zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení (83 3562)

ISO 9886:1992 zavedena v ČSN ISO 9886 Hodnocení tepelné zátěže fyziologickými měřeními (83 3559)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ERGOTEST, Olomouc, IČO 11131292, Ing. Zdeněk Chlubna

Technická normalizační komise: TNK 2 Bezpečnost technických zařízení. Ergonomie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Josef Vašák

 

© Český normalizační institut, 1996
19756


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 28996

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 331.101.1:577.121:331.483.46:612.014.43

 

Deskriptory: Human factors engineering, thermal comfort, measurements, metabolism, tables (data), computation, classifications

 

Ergonomie - Stanovení tepelné produkce organismu (ISO 8996:1990)

 

Ergonomics - Determination of metabolic heat production  (ISO 8996:1990)

Ergonomie - Détermination de la production de chaleur métabolique (ISO 8996:1990)

Ergonomie - Bestimmung der Wärmeerzeugung im menschlichen Körper (ISO 8996:1990)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1993-10-25.

 

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet u Ústředního sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného Království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma přejímá ISO 8996:1990. Převzetí ISO 8996 doporučila Technická komise CEN/TC 122 „Ergonomie", do jejíž kompetence bude tato evropská norma od nynějška patřit.

 

Této evropské normě bude nejpozději do října 1993 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do října 1993.

Ve shodě s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést následující státy:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené Království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 8996:1990 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

Úvod

 

Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem, které jsou určeny pro hodnocení tepelných prostředí. Pojednává o hodnocení tepelné produkce organismu (metabolického tepla) stanovením energetického výdeje, které je nutné pro hodnocení tepelného komfortu a tepelné zátěže při použití metod uvedených v této řadě mezinárodních norem.

 

Přílohy A až G jsou normativními částmi této normy.

 

1   Předmět normy a rozsah použití

 

Energetický výdej, jako přeměna chemické energie na energii mechanickou a tepelnou, měří energetickou náročnost svalové práce a umožňuje k činnostem přiřadit číselnou charakteristiku. Znalost energetického výdeje je nutná pro měření tepelné produkce organismu (metabolického tepla) při hodnocení termoregulace lidského těla. Protože tato mezinárodní norma obsahuje metody pro stanovení energetického výdeje, lze jí použít i v jiných oblastech, např. pro hodnocení pracovních postupů, zjišťování energetické náročnosti určitých pracovních úkolů nebo sportovních činností, zjišťování celkové energetické náročnosti nějaké činnosti atd.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz