Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.220.00;01.040.13

Červenec 1996

Požární ochrana - Slovník -
Část 5: Odvětrání kouře

ČSN
ISO 8421-5

38 9000

 

 

 

Fire protection - Vocabulary - Part 5: Smoke control

Protection contre l'incendie - Vocabulaire - Partie 5: Désenfumage

Begriffe aus dem Feuerwehrwesen - Lexikon - Teil 5: Rauchentlüftung

 

Tato norma je identická s ISO 8421-5:1988.

This standard is identical with ISO 8421-5:1988

 

Národní předmluva

Norma obsahuje národní přílohu NA, v níž jsou uvedeny termíny a definice neuvedené v mezinárodní normě, avšak používané v soustavě českých norem. Obsahuje rovněž český, anglický a francouzský rejstřík.

 

Citované normy

ISO 8421-1:1987 zavedena v ČSN ISO 8421-1 Požární ochrana - Slovník - Obecné termíny a jevy požáru (38 9000)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN ISO 8421-1, ČSN ISO 8421-2, ČSN ISO 8421-3, ČSN ISO 8421-4, ČSN ISO 8421-6, ČSN ISO 8421-7, ČSN ISO 8421-8 nahrazuje ČSN 38 9000 Požární ochrana - Prostředky - Názvosloví z 26. 10. 1987 a ČSN 01 8200 Požiarna charakteristika látok - Termíny a definície z 8. 5. 1991.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: PO Consult, IČO 49652052, Ing. Vladislav Kmoch

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková

 

© Český normalizační institut, 1996
19781


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 8421-5

Požární ochrana - Slovník

Část 5: Odvětrání kouře


 

MDT: 614.84:697.98:001.4       První vydání

                               1988-10-01

 

Deskriptory: fire protection, smoke control, vocabulary.

 

Předmluva                                   Foreword

ISO (mezinárodní organizace                 ISO (the International

pro normalizaci) je celosvě-                Organization for

tovou federací národních                    Standardization) is a

normalizačních orgánů (členů                worldwide federation of

ISO). Na mezinárodních                      national standards bodies

normách obvykle pracují                     (ISO member bodies). The work

technické komise ISO. Každý                 of preparing International

člen ISO, který se zajímá o                 Standards is normally carried

předmět, pro který byla                     out through ISO technical

vytvořena technická komise,                 committees. Each member body

má právo být zastoupen v této               interested in a subject for

technické komisi. Práce se                  which a technical committee

zúčastňují i mezinárodní                    has been established has the

organizace, vládní i                        right to be represented on

nevládní, s nimiž ISO naváza-               that committee. International

la pracovní styk. ISO úzce                  organizations, governmental

spolupracuje s Mezinárodní                  and non-governmental, in

elektrotechnickou komisí                    liaison with ISO, also take

(IEC) ve všech záležitostech                part in the work. ISO

normalizace v elektrotechnice               collaborates closely with the International

                                            Electrotechnical Commission

                                            (IEC) on all matters of electrotechnical

                                            standardization.

Návrhy mezinárodních norem                  Draft International Standards

přijaté technickými komisemi                adopted by the technical

se rozesílají členům                        ISO committees are circulated to

k hlasování, dříve než jsou                 the member bodies for

schváleny radou ISO jako me-                approval before their

zinárodní normy. Jsou schva-                acceptance as International

lovány v souladu s postupem                 Standards by the ISO Council.

ISO, vyžadujícím souhlas                    They are approved in

alespoň 75 % z hlasujících členů            accordance with ISO procedures requiring at least

                                            75 % approval by the member bodies voting.

Mezinárodní norma ISO 8421-5                International Standard ISO

byla připravena technickou                  8421-5 was prepared by

komisí ISO/TC 21 Zařízení                   Technical Committee ISO/TC 21,

pro požární ochranu.                        Equipment for fire protection.

 

Uživatelé by měli vzít                      Users should note that all

v úvahu, že všechny meziná-                 International Standards

rodní normy podléhají revizi                undergo revision from time to

a že všechny zde uvedené                    time and that any reference

odkazy na jinou mezinárodní                 made herein to any other

normu se vztahují na její                   International Standard implies

poslední vydání, pokud není                 its latest edition, unless

uvedeno jinak.                              otherwise stated.

 

Úvod                                        Introduction

ISO 8421 sestává z následu-                 ISO 8421 will consist of the

jících částí, vydaných sa-                  following parts, which are

mostatně:                                   published separately:

 Část 1: Obecné termíny a                   Part 1: General terms and

 jevy požáru                                phenomena of fire

 Část 2: Požární ochrana                    Part 2: Structural fire

 staveb                                     protection


Strana 4

 Část 3: Elektrická                         Part 3: Fire detection and

 požární signalizace                        alarm

 Část 4: Hasicí zařízení                    Part 4: Fire extinction equipment

 Část 5: Odvětrání kouře                    Part 5: Smoke control

 Část 6: Evakuace a únikové prostředky      Part 6: Evacuation and means of escape

 Část 7: Prostředky pro                     Part 7: Explosion detection

 detekci a potlačení výbuchu                and suppression means

 Část 8: Termíny specifické                 Part 8: Terms specific to

 pro hašení požáru,                         fire-fighting, rescue

 záchranné práce a pro                      services and handling

 zacházení s nebezpečnými                   hazardous materials

 látkami

 

Předmět a rozsah použití                    Scope and fields of applica-application

Tato část ISO 8421 uvádí                    This part of ISO 8421 gives

termíny a definice, používa-                terms and definitions in

né v oboru odvětrání kouře.                 the field of smoke control.

Obecné termíny jsou uvedeny                 General terms are covered

v ISO 8421-1. Termíny jsou by               ISO 8421-1. Terms are given

řazeny v anglickém abecedním                in English alphabetical order;

pořádku; francouzský a                      French index is provided.

rejstřík je připojen.

 

POZNÁMKA - V systému                               NOTE - In the numbering

číslování termínů počáteční                        systems of the terms, the

číslice 5 označuje část                            5 initial figure 5 denotes

této mezinárodní normy.                            Part 5 of this International

                                                   Standard.

 

Normativní odkazy                            Reference

ISO 8421-1 Požární ochrana                   ISO 8421-1, Fire protection -

- Slovník - Část 1: Obecné                   Vocabulary - Part 1: General

termíny a jevy požáru                        terms and phenomena of fire.

Termíny a definice                           Terms and definitions

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz