Zdroj: www.cni.cz

ICS 39. 060                                                      ČESKÁ NORMA                                                Červen 1996

Stanovení stříbra v klenotnických slitinách stříbra

- Volumetrická (potenciometrická) metoda

s použitím bromidu draselného

(ISO 11427: 1993)

ČSN

EN 31427

42 0656

Determination of silver in silver jewellery alloys - Volumetric (Potentiometric) method using potassium bromide

(ISO 11427: 1993)

Dosage de l'argent dans les alliages d'argent pour la bijouterie-joaillerie - Méthode volumétrique (potentiométrique) utilisant le bromure de potassium

(ISO 11427: 1993)

Bestimmung von Silber in Silber-Schmucklegierungen - Maßanalytisches, potentiometrisches Verfahren unter Verwendung von Kaliumbromid

(ISO 11427: 1993)

Tato norma je identická s EN 31427: 1994 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

This standard is identical with EN 31427: 1994 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 9202 zavedena v ČSN EN 29202 Klenoty-Ryzosti slitin ušlechtilých kovů (42 1601)

Vypracování normy

Zpracovatel: Puncovní úřad Praha, Kozí 4, Praha 1- Staré Město IČO 002542 - Ing. Ptáček Stanislav Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbory kovů a rud Pracovník českého normalizačního institutu: Ing. Červená Alexandra

© Český normalizační institut, 1996

19789


ČSN EN 31427

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 31427

Prosinec 1994

MDT: 671. 12. 014: 669. 215: 543. 24: 546. 59

Deskriptory: Jewellery, silver alloys, chemical analysis, determination of content, silver, volumetric analysis, metal assay

STANOVENÍ STŘÍBRA V KLENOTNICKÝCH SLITINÁCH STŘÍBRA - VOLUMETRICKÁ (POTENCIOMETRICKÁ) METODA S POUŽITÍM BROMIDU DRASELNÉHO (ISO: 11427: 1993)

Determination of silver in silver jewellery alloys - Volumetric (Potentiometric) method using potassium bromide (ISO 11427: 1993)

Dosage de l'argent dans les alliages

d'argent pour la bijouterie-joaillerie

- Méthode volumétrique (potentiométrique)

utilisant le bromure de potassium

(ISO 11427: 1993)

Bestimmung von Silber in SilberSchmucklegierungen - Maßanalytisctes, potentiometrisches Verfahren unter Verwendung von Кalium brom id (ISO 11427: 1993)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-04-01. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ustředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ustřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European committee for standardization

Comitée européen de normalisation

Europäisches komitee für normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

3


ČSN EN 31427

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 11427: 1993 vypracovaný technickou komisí ISO/TC 174 "Klenotnictví" byl předložen к formálnímu hlasování a byl přijat jako EN 31427 bez jakýchkoliv změn.

Této evropské normě musí být dán status národní normy, buď vydáním identického textu nebo jejím schválením к přímému používání nejpozději do října 1994 a případné národní normy, které jsou s ní v rozporu musí být zrušeny nejpozději do října 1994.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Spolková republika Německo, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 11427: 1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

POZNÁMKA - Odkazy na normy mezinárodních publikací jsou v příloze ZA (normativní)

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí volumetrickou metodu pro stanovení stříbra v klenotnických slitinách stříbra, především pro rozsah ryzostí uvedených v ISO 9202. Tyto slitiny mohou obsahovat měď, zinek, kadmium a palladium. Uvedené prvky danou metodu stanovení neruší, kromě palladia, které musí být vysráženo před zahájením titrace.

POZNÁMKA 1 - Tato metoda je určena jako rozhodčí metoda, pro stanovení ryzosti slitin uvedených v normě ISO 9202.

4

Zdroj: www.cni.cz