Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 47.020.50

Srpen 1996

Kotevní inventář - Kotvy Matrosov

ČSN
ISO 9437

32 8231

 

 

 

Inland vessels - Matrosov anchors

Bateaux de navigation intérieure - Ancres Matrosov

Binnenschiff - Ankern Matrosov

 

Tato norma je identická s ISO 9437:1986.

This standard is identical with ISO 9437:1986.

Tato norma je podle § 3 zákona č.142/1991 Sb. o československých technických normách ve znění zákona č.632 /1992 Sb. závazná na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Národní predmluva

 

Souvisící normy

ISO 1704:1991 Shipbuilding - Stud-link anchor chains (Stavba lodí - Kotevní řetězy s příčkou )

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Dopravní rozvojové středisko České republiky Praha 1, IČO 48134651, Ing. Vladimír Polanecký

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková

 

© Český normalizacní institut, 1996




19834


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

STAVBA LODÍ - VNITROZEMSKÁ

ISO 9437

PLAVIDLA - KOTVY MATROSOV

První vydání

1986-12-01


 

MDT 629.122.015.64

 

Deskriptory: shipbuilding, inland navigation,ship anchors, mass, specifications

 

Predmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Zpracováváním mezinárodních norem se zabývají obvykle technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zůčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO před jejich přijetím Radou ISO k hlasování. Návrhy jsou schvalovány v souladu s procedurálním postupem ISO požadujícím alespoň 75% souhlas členů při hlasování. Mezinárodní normu ISO 9437 vypracovala technická komise ISO /TC 8 Stavba lodí a lodní konstrukce.

Toto vydání ruší a nahrazuje ISO 4050/2-1980, ze kterého byla přepracována drobnou úpravou.

Tato norma obsahuje datované nebo nedatované odkazy na jiné normy. Tyto odkazy jsou uvedeny na příslušných místech textu. U datovaných odkazů následné změny nebo revize platí pro tuto normu pouze tehdy, jsou-li do ní převzaty změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání.

 



-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz