Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 23.020.30; 25.160.10

Srpen 1996

Tlakové nádoby stabilní - Technická
pravidla - Výroba - Část 6.2: Svařování

ČSN 69 0010-6.2


 

 

 

Stationary pressure vessels - Technical rules - Fabrication - Part 6.2: Welding

Recipients de pression stables - Règles techniques - Fabrication - Partie 6.2: Soudage

Stationäre Druckbehälter - Technische Regeln - Herstellung - Teil 6.2: - Schweißung

 

Tato část normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. září 1996 závazná pro tlakové nádoby, které podléhají státnímu dozoru podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, na základě požadavku Ministerstva dopravy ČR. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto částí normy se nahrazuje ČSN 69 0010-6.2 z března 1993.

 

Změny proti předchozí normě

Tato část normy byla přepracována a doplněna o požadavky souvisících ČSN EN.

 

Struktura ČSN

Tato norma se společným názvem „Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla." sestává ze samostatných částí:

1.1 Základní část. Všeobecná ustanovení a terminologie

2.1 Kategorizace nádob

3.1 Materiál

4.1 Výpočet pevnosti. Úvodní část

4.2 Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z oceli

4.3 Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů

4.4 Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny

4.5 Výpočet pevnosti. Válcové části nádob

4.6 Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob

4.7 Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob

4.8 Výpočet pevnosti. Kulové pláště

© Český normalizační institut, 1996
19848


Strana 2

4.9 Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka

4.10 Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka

4.11 Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

4.12 Výpočet pevnosti. Vyztužování otvorů

4.13 Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla

4.14 Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu

4.15 Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

4.16 Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů

4.17 Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště

4.18 Výpočet pevnosti. Přírubové spoje

4.19 Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory

4.20 Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava částí nádob

4.21 Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob

4.22 Výpočet pevnosti. Namáhání vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků

4.23 Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob

4.25 Výpočet pevnosti. Vysokotlaké nádoby

4.26 Výpočet pevnosti. Závěsné čepy

4.27 Výpočet pevnosti. Určení dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou

5.1 Konstrukce. Základní požadavky

5.2 Konstrukce. Výstroj tlakových nádob

5.3 Konstrukce. Požadavky na značení

6.1 Výroba. Základní požadavky na výrobu

6.2 Výroba. Svařování

6.3 Výroba. Součinitel hodnoty svarového spoje

6.4 Výroba. Kontrola svarových spojů

7.1 Zkoušení a dokumentace. Stavební a první tlaková zkouška

7.2 Zkoušení a dokumentace. Pasport

8.1 Nádoby pro teploty pod 0 °C. Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C

9.1 Konzervace a nátěry. Základní požadavky

10.1 Smaltované nádoby. Základní požadavky

11 Vysokotlaké tlustostěnné nádoby - Technické požadavky

12 Kulové tlakové nádoby

 

Vypracování normy

Zpracovatel : Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990; Ing. Milan Slavík

Technická normalizační komise: TNK 91 Tlakové nádoby a zařízení chemického průmyslu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dania


Strana 3

1   Předmět normy

 

Tato část normy stanoví požadavky na svařování tlakových nádob stabilních.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz