Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 23.020.30

Srpen 1996

Tlakové nádoby stabilní - Technická
pravidla - Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné
nádoby - Technické požadavky

ČSN 69 0010-11


 

 

 

Stationary pressure vessels - Technical rules - Part 11: High pressure thick - walled vessels - Technical requirements

Recipients de pression stables - Règles techniques - Partie 11: Paroi épaisse recipients haute pression

Stationäre Druckbehälter - Technische Regeln - Teil 11: Dickwandige Hochdruckbehälter

 

Články 3.3 (pouze první věta), 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 6.1.5, a 6.1.6, jsou podle zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. září 1996 na základě požadavku Českého úřadu bezpečnosti práce závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Předmluva

 

Struktura ČSN

Tato norma se společným názvem „Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla" sestává ze samostatných částí:

1.1 Základní část - Všeobecná ustanovení a terminologie

2.1 Kategorizace nádob

3.1 Materiál

4.1 Výpočet pevnosti - Úvodní část

4.2 Výpočet pevnosti - Všeobecná část pro nádoby z oceli

4.3 Výpočet pevnosti - Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů

4.4 Výpočet pevnosti - Všeobecná část pro nádoby z hliníku

4.5 Výpočet pevnosti - Válcové části nádob

4.6 Výpočet pevnosti - Kuželové části nádob

4.7 Výpočet pevnosti - Klenutá dna nádob

4.8 Výpočet pevnosti - Kulové pláště

4.9 Výpočet pevnosti - Rovná nevyztužená kruhová dna a víka

4.10 Výpočet pevnosti - Rovná vyztužená kruhová dna a víka

4.11 Výpočet pevnosti - Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

4.12 Výpočet pevnosti - Vyztužování otvorů

 

© Český normalizační institut, 1996
19849


Strana 2

4.13 Výpočet pevnosti - Trubkové výměníky tepla

4.14 Výpočet pevnosti - Sférická dna a víka bez lemu

4.15 Výpočet pevnosti - Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

4.16 Výpočet pevnosti - Komory vzduchových chladičů

4.17 Výpočet pevnosti - Duplikátorové pláště

4.18 Výpočet pevnosti - Přírubové spoje

4.19 Výpočet pevnosti - Vlnové kompenzátory

4.20 Výpočet pevnosti - Nízkocyklová únava částí nádob

4.21 Výpočet pevnosti - Opěrné uzly nádob

4.22 Výpočet pevnosti - Namáhání vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků

4.23 Výpočet pevnosti - Nosné části vysokých svislých nádob

4.25 Výpočet pevnosti - Vysokotlaké nádoby

4.26 Výpočet pevnosti - Závěsné čepy

4.27 Výpočet pevnosti - Určení dovoleného přetlaku měřením při tlakování

5.1    Konstrukce - Základní požadavky

5.2    Konstrukce - Výstroj tlakových nádob

5.3    Konstrukce - Požadavky na značení

6.1 Výroba - Základní požadavky na výrobu

6.2 Výroba - Svařování

6.3 Výroba - Součinitel hodnoty svarového spoje

6.4 Výroba - Kontrola svarových spojů

7.1 Zkoušení a dokumentace - Stavební a první tlaková zkouška

7.2 Zkoušení a dokumentace - Pasport

8.1 Nádoby pro teploty pod 0 °C - Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C

9.1 Konzervace a nátěry - Základní požadavky

10.1 Smaltované nádoby - Základní požadavky

11 Vysokotlaké tlustostěnné nádoby - Technické požadavky

12 Kulové tlakové nádoby

 

Vypracování normy

Zpracovatel : Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990; Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 91 Tlakové nádoby a zařízení chemického průmyslu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dania


Strana 3

1   Předmět normy

 

1.1   Tato část normy stanoví doplňující požadavky na konstrukci, výrobu, zkoušení, přejímání a dokumentaci tlakových nádob stabilních v rozsahu platnosti podle ČSN 69 0010-1.1, u kterých je nejvyšší pracovní přetlak vyšší než 10 MPa a současně pro ně platí některá z níže uvedených podmínek:

      a) ( s - c)/ D   ³ 0,1;

      b) s - c ³ 50 mm bez ohledu na průměr

        kde

            s je provedená tloušťka stěny nádoby v mm;

      c    celkový přídavek k výpočtové tloušťce v mm;

      D    vnitřní průměr nádoby v mm.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz