Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.60

Listopad 1996

Rozváděče nn
Část 1: Typově zkoušené a částečně typově
zkoušené rozváděče

ČSN
EN 60 439-1

35 7107

 

 

idt IEC 439-1:1992

 

Low- voltage switchgear and controlgear assemblies Part 1: Type- tested and partially type- tested assemblies

Ensembles d'appareillage à basse tension Partie 1: Ensembles de série et ensembles dérivés de série

Niederspannung - Schaltgerätekombinationen Teil 1: Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombinationen

 

Tato norma je identická s EN 60439-1:1994 včetně její opravy z prosince 1993, ze srpna 1994 a z února 1995.

This standard is identical with EN 60439-1:1994 including its corrigenda of December 1993, of August 1994 and of February 1995.

 

Národní předmluva

 

Informační údaje z IEC 439-1:1992

Tato norma byla připravena v subkomisi 17D: Rozváděče nízkého napětí, technické komise č. 17: Spínací a řídicí přístroje nn.

Text IEC 439-1 byl vypracován na základě těchto dokumentů:

 

    DIS            Zpráva o hlasování

17D(CO)45              17D(CO)51

17D(CO)46              17D(CO)52

17D(CO)50, 50A         17D(CO)54

 

Další informace je možno nalézt v příslušných zprávách o hlasování uvedených v tabulce.

Přílohy A, B, F a G jsou nedílnou součástí této normy.

Přílohy C, D, E a H jsou pouze informativní.

 

Citované normy

IEC 38:1983 zavedena v ČSN IEC 38 Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC (33 0120)

IEC 50(441):1984 zavedena v ČSN IEC 50(441) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (33 0050)

IEC 50(471):1984 zavedena v ČSN 33 0050-4-71 Elektrotechnické předpisy. Názvosloví v elektrotechnice. Izolátory (eqv IEC 50(471)):1984

IEC 50(604):1987 zavedena v ČSN 33 0050-604 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 604: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Provoz (mod IEC 50(604)):1987

IEC 60 zavedena v ČSN IEC 60-1 HD 588.1 S1 Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky (34 5640)

IEC 71-1:1976 zavedena v ČSN 33 0400 Koordinace izolace v elektrických sítích se jmenovitým napětím nad 1 kV

 

© Český normalizační institut, 1996
19905


Strana 2

IEC 73:1984 zavedena v ČSN IEC 73 Elektrotechnické předpisy. Kódování sdělovačů a ovládačů pomocí barev a doplňkových prostředků (33 0170)

IEC 99-1:1991 zavedena v ČSN EN 60099-1 Svodiče přepětí. Část 1: Bleskojistky s nelineárními odpory a jiskřišti pro soustavy se střídavým napětím (35 4870)

IEC 112:1979 zavedena v ČSN 34 6468 Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metóda určovania porovnávacích indexov a indexov odolnosti tuhých izolačných materiálov proti plazivým prúdom za vlhka (idt IEC 112:1979)

IEC 146-2:1974 dosud nezavedena *)

IEC 158-2:1982 dosud nezavedena *)

IEC 269 zavedena v souboru norem ČSN 35 4701 Pojistky nn. Všeobecné požadavky (eqv IEC 269-1:1986)

IEC 364-3:1977 nezavedena, nahrazena IEC 364-3:1993 zavedenou v ČSN 33 2000-3 (HD 384.3, S1)

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik (mod IEC 364-3:1993)

IEC 364-4-41:1992 zavedena v ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (mod IEC 364-4-41:1992)

IEC 364-4-481:1993 dosud nezavedena *)

IEC 364-5-54:1980 zavedena v ČSN 33 2000-5-54 (HD 384.5.54.S1) Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče (mod IEC 364-554:1980)

IEC 417:1973 zavedena v ČSN IEC 417 HD 243 S9 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled (34 5555)

IEC 445:1988 zavedena v ČSN 33 0160 Elektrotechnické předpisy. Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů. Obecná pravidla písmenno-číslicového systému (eqv IEC 445:1988)

IEC 446:1989 zavedena v ČSN IEC 446 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi (33 0165)

IEC 447:1974 zavedena v ČSN 33 0173 Elektrotechnické předpisy. Normalizované směry pohybu ovládacích částí u elektrických předmětů (eqv IEC 447:1974)

IEC 529:1989 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (Krytí - IP kód)(idt IEC 529:1989)(33 0330)

IEC 664-1:1992 nezavedena, zavedeno vydání z roku 1980 v ČSN 33 0420 Elektrotechnické předpisy. Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty (eqv IEC 664:1980, eqv IEC 664A:1981)

IEC 750:1983 dosud nezavedena *)

IEC 890:1987 dosud nezavedena *)

IEC 947-1:1988 zavedena v ČSN IEC 947-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 1: Všeobecná ustanovení (35 4101). Pro účely této normy je nutno používat EN 60947-1 (viz příloha ZA) (mod IEC 947-1:1988)

IEC 947-3:1990 zavedena v ČSN EN 60947-3 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace (35 4101)(v návrhu)

IEC 947-4-1:1990 zavedena v ČSN EN 60947-4-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 4: Stykače a spouštěče motorů. Oddíl 1: Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (idt IEC 947-4-1:1990)(35 4101).

 

Souvisící normy

ČSN 33 0165:1992 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 34 1090:1973 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatimní elektrická zařízení

ČSN EN 60439-2 Rozváděče nn. Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicový rozvod (35 7107)

ČSN EN 60439-3:1994 Rozváděče nn. část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze - Rozvodnice (35 7107)

ČSN EN 60439-4:1994 Rozváděče nn. Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (35 7107)

 

_______________

*) U dosud nezavedených mezinárodních norem se postupuje podle jejich původního znění, které je dostupné v ČSNI, informační úsek, Biskupský dvůr č. 5, Praha 1.


Strana 3

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN VDE 0660 Teil 500:1991 Niederspannung-Schaltgerätekombinationen; Anforderungen an typgeprüfte Kombinationen (IEC 439-1:1985, 2. Ausgabe, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60439-1:1990 [(Rozváděče nn; Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče (IEC 439-1:1985, 2. vydání, modifikované); Německé vydání EN 60439-1:1990)]

 

Porovnání s IEC 439-1:1992

Tato norma je identická s IEC 439-1. Navíc obsahuje normativní přílohu ZA, která uvádí „Další mezinárodní publikace, citované v této normě, s odkazy na příslušné evropské normy" a normativní přílohu ZB, kde jsou uvedeny termíny v češtině, angličtině, francouzštině a němčině.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 35 7107-1 z července 1990, která však zůstává v platnosti v souladu s předmluvou k EN 60439:1994 do 1999-10-01.

 

Porovnání s ČSN 35 7107-1

Norma byla zcela přepracována a je v souladu s EN 60439-1:1994. Technické požadavky jsou vyšší a zkoušky jsou náročnější, je kladen větší důraz na bezpečnost a spolehlivost.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Turistická 37, 621 00 Brno, IČO 16316151

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60439-1

EUROPEAN STANDARD

Leden 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.316.54:621.3.027.2:621.1

Deskriptory: Switchgear and controlgear, low voltage, switchgear and controlgear assembly, type tested assembly, partially type tested assembly, definitions, characteristics, tests

 

Rozváděče nn Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče  (IEC 439-1:1992 + oprava 1993)

 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies  (IEC 439-1:1992 + corrigendum 1993)

Ensembles d'appareillage à basse tension Partie 1: Ensembles de série et ensembles dérivés de série (CEI 439-1:1992 + corrigendum 1993)

Niederspannung - Schaltgerätekombinationen Teil 1: Typgeprüfte und partiell typgeprüfte Kombinationen (IEC 439-1:1992 + Corrigendum 1993)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 1993-12-08. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízena členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Strassart 35, B-1050 Brusel


Strana 6

Předmluva

 

Na žádost technické komise TC 17D CENELEC, Rozváděče nn, mezinárodní norma IEC 439-1:1992 byla převzata do CENELECu zvláštním schvalovacím řízením (UAP) v březnu 1993 jako evropská norma.

Text mezinárodní normy a její opravy z prosince 1993 byl schválen v CENELEC jako EN 60439-1 dne 8. prosince 1993.

Byly stanoveny následující termíny:

- nejzazší termín vydání identické národní normy         (dop) 1994-10-01

- nejzazší termín zrušení konfliktních národních norem   (dow) 1994-10-01

 

POZNÁMKA - EN 60439-1:1990 se nadále používá společně s EN 60439-2:1993, EN 60439-3:1991 a EN 60439-4:1991.*)

 

Pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu vyhovovaly příslušné národní normě před datem 1994-10-01, lze tuto předchozí normu používat pro výrobu až do 1999-10-01.

 

Oznámení o schválení

Znění mezinárodní normy IEC 439-1:1992 bylo schváleno v CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

6

 

 

 

1

Všeobecně

8

1.1

Předmět normy a rozsah platnosti

8

1.2

Odkazy na normy

8

 

 

 

2

Definice

9

2.1

Všeobecné definice

9

2.2

Definice týkající se konstrukčního uspořádání

10

2.3

Definice týkající se vnější konstrukce

11

2.4

Definice nosných částí a krytů

11

2.5

Definice týkající se instalace rozváděčů

12

2.6

Definice týkající se ochrany před úrazem elektrickým proudem

12

2.7

Chodby kolem rozváděčů

13

2.8

Definice vztahující se k elektronickému zařízení

13

2.9

Koordinace izolace

13

2.10

Zkratové proudy

14

 

 

 

3

Třídění rozváděčů

15

4

Jmenovité hodnoty rozváděče

15

4.1

Jmenovitá napětí

15

4.2

Jmenovitý proud (obvodu rozváděče)

16

4.3

Jmenovitý krátkodobý proud ( I cw ) (obvodu rozváděče)

16

4.4

Jmenovitý dynamický proud ( I pk ) (obvodu rozváděče)

16

 

 

 

 

_______________

 

*) Corrigendum z února

1995


Strana 7

4.5

Jmenovitý podmíněný zkratový proud ( I cc ) (obvodu rozváděče)

16

4.6

Jmenovitý zkratový proud ( I cf ) (obvodu rozváděče) při jištění pojistkou

16

4.7

Součinitel soudobosti

16

4.8

Jmenovitý kmitočet

16

 

 

 

5

Údaje o rozváděči

17

5.1

Štítek

17

5.2

Označování

18

5.3

Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu

18

 

 

 

6

Pracovní podmínky

18

6.1

Normální pracovní podmínky

18

6.2

Zvláštní podmínky

19

6.3

Podmínky při přepravě, skladování a montáži

19

 

 

 

7

Provedení a konstrukce rozváděče

20

7.1

Mechanické provedení

20

7.2

Kryty a krytí

23

7.3

Oteplení

24

7.4

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

24

7.5

Jištění proti zkratu a zkratová odolnost

30

7.6

Součásti vestavěné v rozváděči

32

7.7

Vnitřní dělení rozváděčů přepážkami nebo mezistěnami

36

7.8

Elektrické spoje uvnitř rozváděče: holé a izolované vodiče

36

7.9

Požadavky na napájecí obvody elektronických zařízení

37

7.10

Elektromagnetická kompatibilita

39

 

 

 

8

Zkoušení

39

8.1

Druhy zkoušek

39

8.2

Typové zkoušky

40

8.3

Kusové zkoušky

51

Přílohy

A Minimální a maximální připojitelné průřezy měděných vodičů

56

B Metoda výpočtu průřezu ochranných vodičů s ohledem na tepelná namáhání způsobená krátkodobými proudy

57

C Typická provedení rozváděčů

58

D Typická uspořádání a způsoby dělení rozváděčů pomocí příček a mezistěn

68

E Položky podléhající dohodě mezi výrobcem a odběratelem

71

F Měření vzdušných vzdáleností a povrchových cest

72

G Vzájemný vztah mezi jmenovitým napájecím napětím soustavy a jmenovitým impulsním výdržným napětím

76

ZA Další mezinárodní publikace, citované v této normě, s odkazy na příslušné evropské normy

80

ZB Termíny

82


Strana 8

1 Všeobecně

 

1.1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma platí pro rozváděče nízkého napětí (typově zkoušené (TTA) a částečně typově zkoušené (PTTA)), jejichž jmenovité střídavé napětí o kmitočtu do 1000 Hz nepřesahuje 1000 V, nebo jejichž stejnosměrné jmenovité napětí nepřesahuje 1500 V.

Tato norma platí také pro rozváděče obsahující řídicí nebo silová zařízení, která pracují s kmitočty vyššími. V tomto případě platí příslušné doplňující požadavky.

Tato norma dále platí pro stabilní a mobilní rozváděče kryté i nekryté.

 

POZNÁMKA - Doplňující požadavky pro zvláštní druhy rozváděčů jsou uvedeny v navazujících normách IEC.

 

Tato norma platí pro rozváděče určené pro výrobu, přenos, rozvod a přeměnu elektrické energie a rozváděče pro řízení provozu elektrických spotřebičů.

Platí také pro rozváděče konstruované pro zvláštní provozní podmínky, např. pro lodě, kolejová vozidla, obráběcí stroje, zdvihací ústrojí nebo pro použití v atmosféře s nebezpečím výbuchu a dále, za předpokladu, že vyhoví odpovídajícím zvláštním požadavkům, také pro domovní a bytové aplikace (s nekvalifikovanou obsluhou).

Tato norma neplatí pro jednotlivé přístroje a zařízení v samostatném krytu, jako jsou spouštěče, pojistkové spínače, elektronická zařízení atd., která musí vyhovovat jejich předmětovým normám.

Účelem této normy je stanovit názvy a definice, provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky a zkoušky pro rozváděče nn.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz