Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 23.040.90

Srpen 1996

Bezkanálové sdružené konstrukce vodních
tepelných sítí - Sdružené tvarovky sestavené
z ocelové teplonosné trubky, z polyurethanové
tepelné izolace a z vnějšího pláště
z polyethylénu

ČSN
EN 448

38 3371

 

 

 

Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene

Systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour les réseaux enterrés d'eau chaude - Raccords préisolés, tubes de service en acier, isolation thermique polyuréthane et tube de protection en polyéthylène

Werksmässig gedämmte Verbundmantelrohrsysteme für erdverlegte Fernwärmenetze - Verbund-Formstücke bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Polyurethan-Wärmedämmung und Aubenmantel aus Polyethylen

 

Tato národní norma je identická s EN 448:1994 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 448:1994 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 253:1994 zavedena v ČSN EN 253:1995 Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí - Sdružené konstrukce sestavené z ocelové teplonosné trubky, z polyurethanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyethylénu (38 3371)

EN 287-1:1992 zavedena v ČSN EN 287-1:1995 Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Ocel (05 0711)

EN 288-1:1992 zavedena v ČSN EN 288-1:1995 Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná pravidla pro tavné svařování (05 0311)

EN 25817:1992 zavedena v ČSN EN 25817:1995 Svarové spoje ocelí zhotovené obloukovým svařováním (05 0110)

ISO 1106-3:1984   dosud nezavedena

ISO 3419:1981   dosud nezavedena

ISO 6761:1981   dosud nezavedena

 

Souvisící normy

ČSN 38 3350  Zásobování teplem. Všeobecné zásady

ČSN 38 3360 Tepelné sítě. Strojní a stavební část - projektování

ČSN 38 3365 Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu

 

© Český normalizační institut, 1996
19912


Strana 2

ČSN 73 6006 Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VALOTERM Praha - Ing. Jiří Valášek, CSc., IČO 16880722

Technická normalizační komise: TNK 66 Podzemní inženýrské sítě

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Hana Králová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 448

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 23.040.90

 

Descriptory: Water pipelines, buried pipes, hot water, heating water pipes, pipe fittings, steels, thermal insulation, thermal insulation materials, polyurethane, polyethylene, specifications, tests, marking

 

Bezkanálové sdružené konstrukce vodních tepelných sítí - Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, z polyurethanové tepelné izolace a z vnějšího pláště z polyethylénu

 

Preinsulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene

Systèmes bloqués de tuyaux préisolés pour les réseaux enterrés d'eau chaude - Raccords préisolés, tubes de service en acier, isolation thermique polyuréthane et tube de protection en polyéthylène

Werksmässig gedämmte Verbundmantelrohrsysteme für erdverlegte Fernwärmenetze - Verbund-Formstücke bestehend aus Stahl-Mediumrohr, Polyurethan-Wärmedämmung und Aubenmantelrohr aus Polyethylen

 

Tato evropská norma byla schválena dne 14. října 1994. Členové CEN jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

5

3

Termíny a definice

5

4

Požadavky

6

4.1

Ocelové části

6

4.2

Plášťové trubky

8

4.3

Izolace tvrdým pěnovým polyurethanem (PUR)

9

4.4

Sdružené tvarovky

9

5

Zkušební metody

11

5.1

Zkušební vzorky

11

5.2

Ocelové části

11

5.3

Plášťové trubky

11

5.4

Izolace tvrdým pěnovým polyurethanem (PUR)

11

5.5

Sdružené tvarovky

12

6

Značení

12

6.1

Plášťové trubky

12

6.2

Sdružené tvarovky

12

Příloha A (informativní) Směrnice pro zkoušky

13

Příloha B (informativní) Směrnice pro svařování polyethylénových plášťových trubek

16

Příloha C (informativní) Odkazy na literaturu

18

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla navržena pracovní skupinou CEN/TC 107/WG 5 „Tvarovky" v rámci Technické komise CEN/TC 107 „Prefabrikované potrubní konstrukce tepelných sítí", jejíž sekretariát je při Dánské normalizační společnosti.

 

Této evropské normě bude nejpozději do dubna 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do dubna 1995.

 

Tato norma je částí řady norem pro sdružené konstrukce s ochranným pláštěm, při nichž se jako tepelná izolace mezi ocelovou teplonosnou trubkou a polyethylénovou plášťovou trubkou použije tvrdý pěnový polyurethan.

 

Další normy příslušné do řady norem, zpracované TC 107:

EN 253:1994 Trubky

EN 488:1994 Uzavírací armatury

EN 489:1994 Spojky

 

Při zpracování této normy TC 107/WG 5 použila výsledky výzkumu výrobců sdružené konstrukce, dodavatelů surovin, uživatelů, univerzit a výzkumných ústavů.

 

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro tvarovky sdružených konstrukcí bezkanálových tepelných sítí sestavené z ocelové tvarovky jako teplonosné od DN 20 do DN 600 s tepelnou izolací z tvrdého pěnového polyurethanu a vnějšího pláště z polyethylénu. Kvalitativní požadavky se mohou použít i pro větší rozměry.

 

V této normě jsou tvarovky definovány jako ohyby, T-kusy, redukce a zakotvení.


Strana 5

Tato norma se používá pouze pro sdružené konstrukce pro nepřetržitý provoz s horkou vodou různých provozních teplot podle 1 EN 253:1994.

 

Stanovení očekávané životnosti při nepřetržitém provozu při různých teplotách je uvedeno v příloze A a v příloze B EN 253.

 

Směrnice pro kontrolu kvality jsou uvedeny v příloze A této normy.

 

Směrnice pro svařování vysokohustotního polyethylénu (PE-HD) jsou v příloze B této normy.

 

POZNÁMKA - Tato norma neobsahuje žádná pravidla pro výpočet zatížení tlakem a tahem ve sdružených potrubních tepelně izolovaných konstrukcích s ochranným pláštěm.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz