Zdroj: www.cni.cz

ICS 23. 040. 45                                                  ČESKÁ NORMA                                                  Srpen 1996

Plastové potrubní systémy- Vstřikované tvarovky

z termoplastů pro tlakové potrubní systémy-

Stanovení maximální deformace drcením

ČSN EN 802

64 3120

Plastic piping and ducting systems- Injection-moulded thermoplastic fittings for pressure piping systems- Test method for maximum deformation by crushing

Systém es de canalisations et de gaines en plastiques- Raccords thermoplastiques moulés par injection pour canalisations avec pression- M éthode d'essai de déformation maxim ale parécrasem ent

Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme- SpritzgußrFormstücke aus Thermoplasten für Druckrohrleituntgen Prüfverfahren für die Verformung durch Quetschen.

Tato norma je identická s EN 802: 1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium

This standard is identical with EN 802: 1994 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050, Bruxelles, Belgium

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín IČO 47910381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

© Český normalizační institut, 1996

19915


ČSN EN 802

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 802

Duben 1994

MDT: 621. 643. 06-986: 678: 620. 173

Deskriptory: plastics, thermoplastics, piping, fitting, injection moulding, pressure, crussing, test

Plastové potrubní systémy- Vstřikované tvarovky z termoplastů pro tlakové potrubní systémy-

Stanovení maximální deformace drcením

Plastic piping and ducting systems- Injection-moulded thermoplastic fittings for pressure piping systemsTest method for maximum deformation by crushing

Systèmes de canalisations et

de gaines en plastiques- Raccords

thermoplastiques moulés par injection

pour canalisations avec pression- Méthode

d'essai de déformation maximale

par écrasement

Kunststoff- Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme- SpritzgußFormstücke aus Thermoplasten für DruckrohrleituntgenPrüfverfahren für die Verformung durch Quetschen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-04-11. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze na vyžádání obdržet u Ustředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ustřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Comitte for Standartization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komittee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

3


ČSN EN 802

Předmluva

Tuto normu připravil CEN/TC 155 "Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy"

Základem této normy je ISO/DIS 9853: 1989 "Vstřikované tvarovky z neměkčeného PVC (PVC-U) pro tlakové potrubní systémy. Zkouška drcením a základní specifikace", kterou připravila Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Norma je modifikací ISO/DIS 9853: 1969 a to z důvodu použitelnosti i pro jiné plasty a/nebo jiné zkušební podmínky a také za účelem jejího souladu s texty jiných zkušebních norem.

Modifikace:

-  není uveden žádný konkrétní materiál

-  zkušební parametry, s výjimkou parametrů společných všem plastům, jsou vynechány

-  nejsou uvedeny žádné požadavky závislé na materiálu

-  byly provedeny redakční změny

Parametry závislé na materiálu a/nebo požadavky na provedení jsou zahrnuty do příslušných předmětových norem.

Tato norma nenahrazuje žádnou platnou evropskou normu.

Norma je jednou ze série norem zkušebních metod, které podporují systémové normy pro plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy.

Této evropské normě bude nejpozději do října 1994 udělen status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením к přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do října 1994.

Podle Vnitřních předpisů CEN jsou povinny následující země převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemsko, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Úvod

Tato zkušební metoda byla původně vyvinuta pro tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), které lze deformovat bez porušení, jestliže obsahují malé zbytkové pnutí, jako výsledek vstřikovacího výrobního postupu. Jsou-li však tato pnutí příliš vysoká, působením drticí síly tyto tvarovky prasknou.

Stanovení daného procenta deformace tvarovky ve vztahu к jejímu původnímu průměru tvoří prosté kritérium pro výběr tvarovek z PVC-U s přijatelnou velikostí vnitřních pnutí.

Metoda je zvláště použitelná pro hrdlované tvarovky z PVC-U pro tlaková potrubí, se spoji lepenými rozpouštědlem nebo s elastomerními těsnicími kroužky, ale dá se také použít pro tvarovky z jiných materiálů, jestliže je na ni odkaz v příslušné předmětové normě.

1 Předmět normy

Tato norma popisuje zkušební metodu drcení vstřikovaných tvarovek z termoplastů, určených pro tlakové potrubní systémy. Zkouškou se zjišťuje, zda při předepsané deformaci dojde nebo nedojde к prasknutí tvarovek.

4

Zdroj: www.cni.cz