Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 77.080.10

Červenec 1996

Litina
Určení mikrostruktury grafitu
(ISO 945:1975)

ČSN
EN IS O 945

42 0464

 

 

 

Cast iron-Designation of microstructure of graphite (ISO 945:1975)

Fonte-Désignation de la microstructure du graphite (ISO 945:1975)

Gußeisen-Bestimmung der Mikrostruktur von Graphit (ISO 945:1975)

 

Tato národní norma je identická s EN ISO 945:1994 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

B - 1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN ISO 945:1994 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart

B - 1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se částečně (v oblasti hodnocení grafitu) nahrazuje ČSN 42 0461 z 1. 12. 1975.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NSS spol. s r.o., IČO 46902252 ,   Ing. Jiří Novotný

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená

 

ã Český normalizační institut, 1996
19921


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 945

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 669.13:620.186:546.26-162

 

Deskriptory: cast iron, graphite, microstructure, designation, microscopic analysis

 

Litina Určení mikrostruktury grafitu (ISO 945:1975)

 

Cast iron - Designation of microstructure of graphite (ISO 945:1975)

Fonte-Désignation de la microstructure du graphite (ISO 945:1975)

Gußeisen-Bestimmung der Mikrostruktur von Graphit (ISO 945:1975)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-07-05. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organy Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Comittee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36,B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla převzata Technickou komisí CEN/TC 190 „Slévárenská technologie" z prací Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 25 „Litina - Popis mikrostruktury grafitu".

Komise CEN/TC 190 se rozhodla předložit konečný návrh k formálnímu schválení. Výsledek byl kladný.

Této evropské normě musí být dán status národní normy buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání nejpozději do ledna 1995 a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do ledna '>ěji do ledna 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 945:1975 převzala CEN jako evropskou normu bez jakékoliv změny.

 

1   Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma stanoví metodu popisu mikrostruktury grafitu v litině. Nepředpokládá se její použití jako základu pro přejímací podmínky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz