Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 93.100

Srpen 1996

Zajištění geometrické polohy
koleje tramvajových tratí

ČSN 73 6413


 

 

 

Securing of geometric track position of tramway lines

Controle de la disposition géométrique de la voi de lignes du tram

Absicherung der geometrischen Lage der Strabenbahnstreckengleisen

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky závazná. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1

Předmět normy

2

2

Termíny a definice

2

3

Zajišťovací body

2

4

Vytyčení prostorové polohy koleje tramvajové trati

3

5

Měření geometrické polohy koleje a jeho vyhodnocení

3

Příloha A (normativní) Měření polohy koleje tramvajové trati - Tabulka A.1

5

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 73 0212-4   Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

ČSN 73 0401  Názvosloví v geodézii a kartografii

ČSN 73 0415  Geodetické body

ČSN 73 0420  Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení

ČSN 73 0422  Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

 

Další souvisící normy

ČSN 28 0318  Průjezdné průřezy tramvajových tratí

ČSN 73 0405  Měření posunů stavebních objektů

ČSN 73 6405  Projektování tramvajových tratí

ČSN 73 6412  Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí

 

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1976 Sb. a vyhlášky federálního výboru pro životní prostředí č. 378/1992 Sb.

 

ã Český normalizační institut, 1996
19927


Strana 2

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MH ČR-SD čj. 514657/92-520).

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav silniční a městské dopravy, pobočka Brno, IČO 49240188, Ing. Lubomír Vondra

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Pokorná

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví technická kritéria pro zajišťování a kontrolu geometrické polohy koleje tramvajové trati, tj. jejího směrového a sklonového uspořádání, rozchodu koleje a vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz