Zdroj: www.cni.cz

PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.100.10

Srpen 1996

Cement pro zdění -
Část 1: Specifikace

ČSN P
ENV 4 13-1

72 2102

 

 

 

Masonry cement - Part 1: Specification

Ciment à maçonner - Partie 1: Spécification

Putz- und Mauerbinder - Teil 1: Anforderungen

 

Tato národní norma je identická s ENV 413-1:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.

 

This national standard is identical with ENV 413-1:1994 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.

 

Tato předběžná norma je určená k ověření a připomínkám.

 

Připomínky se adresují do konce roku 1997 Českému normalizačnímu institutu, V botanice 4, 150 00 Praha 5-Smíchov nebo zpracovateli normy.

 

Národní předmluva

Citované normy

EN 196-1  zavedena v ČSN EN 196-1 Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti (72 2100)

EN 196-2 zavedena v ČSN EN 196-2 Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu (72 2100)

EN 196-3 zavedena v ČSN EN 196-3 Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti (72 2100)

EN 196-6  zavedena v ČSN EN 196-6 Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí (72 2100)

EN 196-7  zavedena v ČSN EN 197-7 Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu (72 2100).

EN 196-21 zavedena v ČSN EN 196-23 Metody zkoušení cementu - Část 21: Stanovení chloridů, oxidu uhličitého a alkálií v cementu (72 2100)

ENV 197-1 zavedena v ČSN P ENV 197-1 Cement - Složení, jakostní požadavky a kritéria pro stanovení shody

- Část 1: Cementy pro obecné použití (72 2101)

ENV 413-2 zavedena v ČSN EN 413-2 Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody (72 2102)

EN 998-1x)  nezavedena

EN 998-2x)  nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha, spol. s r. o., IČO 49618377, Ing. Vladivoj Tomek

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Růžena Straková

 

_______________

x) T.č. v návrhu (prEN).

 

Ó Český normalizační institut, 1996
19934


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

PŘEDBĚŽNÁ EVROPSKÁ NORMA

ENV 413-1

EUROPEAN PRESTANDARD

Listopad 1994

PRÉNORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE VORNORM


 

ICS 91.100.10

 

Deskriptory: cements, masonry cements, definitions, compositions, properties, specifications, classifications, physical properties, chemical properties, conformity tests, marking

 

Cement pro zdění

Část 1: Specifikace

 

Masonry cement - Part 1: Specification

Ciment à maçonner - Partie 1: Spécification

Putz- und Mauerbinder - Teil 1: Anforderungen

 

Tato předběžná evropská norma (ENV) byla organizací CEN přijata 1993-11-10 pro dočasné používání. Doba platnosti této ENV je omezena na tři roky. Po dvou letech budou členské země CEN požádány o připomínky zejména k tomu, zda může být ENV změněna na evropskou normu (EN).

 

Členské země CEN se žádají o zveřejnění vydání této ENV stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnit na národní úrovni. Stávající rozporné národní normy mohou zůstat v platnosti (souběžně s ENV) až do konečného rozhodnutí o převedení ENV na EN.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

0

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Cement pro zdění

5

4

Složení a výroba

6

5

Požadavky

6

5.1

Všeobecně

6

5.2

Značení

6

5.3

Fyzikální požadavky

7

5.4

Chemické požadavky

8

5.5

Označování

8

 

 

 

6

Kritéria pro hodnocení shody

8

6.1

Definice

8

6.2

Úvod

10

6.3

Použití postupů pro hodnocení shody

10

6.4

Všeobecný postup pro hodnocení shody s charakteristickými hodnotami

10

6.5

Kritéria a postupy pro hodnocení shody

11

6.6

Meze pro podstatné vady

12

Příloha A (informativní) Soudržnost při normalizované hustotě.

14

 

Předmluva

Tato předběžná evropská norma byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 51 „Cement a stavební vápno", jejímž sekreatriátem je pověřen IBN (Belgický úřad pro normalizaci).

 

V různých oblastech Evropy vedly různé zdroje surovin a různé klimatické podmínky k různému vývoji stavebních hmot a jejich použití a tím i k různým druhům cementů pro zdění. Rozsah rozdílů byl zjištěn z výsledků provedeného zkušebního programu. Tato předběžná evropská norma byla zpracována tak, aby si uživatelé EN 998-1 1), EN 998-21) a ENV 1996-1-1 (Eurokód 6)1)mohli vybrat z širokého rozsahu různých materiálů, které umožňují dosažení požadované pevnosti a trvanlivosti zdicích a omítkových malt.

 

Požadavky této části ENV 413 vycházejí, pokud je to možné, z výsledků zkoušek cementu pro zdění podle evropských norem EN 196 „Metody zkoušení cementu".

 

Tak doby tuhnutí a objemová stálost jsou zkoušeny na kaši normalizované hustoty jak je uvedeno v EN 196-3 a pevnosti jsou zkoušeny na normalizované maltě v souladu s EN 196-1 se stanoveným vodním součinitelem. Kromě toho však bylo nutno zavést některé dodatkové zkoušky, které jsou uvedeny v EN 413-2.

 

Tato předběžná evropská norma bere ohled na význam zpracovatelnosti malty, která je vyrobena z cementu pro zdění a v informativním dodatku doporučuje vhodný rozsah zpracovatelnosti.

 

Vlastnosti přídržnost a trvanlivost (odolnost vůči mrazu a/nebo chemickým účinkům) malt jsou velmi důležité a vhodné zkoušky malty byly vyvinuty komisí CEN/TC 25 Zdivo.

 

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny oznámit tuto normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Úvod

Základem pro tuto předběžnou evropskou normu byly v Evropě existující národní normy, které budou případně nahrazeny evropskou normou podle mezinárodních pravidel CEN. Národní normy se od sebe liší a některé rozdíly se týkají důležitých zásad pokud jde o definice a specifikace na vlastnosti a složení.

 

_______________

1) V současné době se připravuje


Strana 5

CEN/TC 51 nepovažovala za správné připravit předběžnou evropskou normu, která by byla společným jmenovatelem všech existujících národních norem. Cement pro zdění je třeba definovat a specifikovat přesně s dostatečně přísnými požadavky, aby vyhovovaly všem, kteří jsou zodpovědni za projekci a stavbu maximálně bezpečných a trvanlivých budov a jiných objektů.

 

CEN/TC 51 si byla na druhé straně vědoma, že přesné a podrobné znění evropské normy může způsobit těžkosti při jejím zavádění v zemích, v nichž se národní normy od ní odlišují. CEN/TC 51 se snažila nalézt rovnováhu mezi potřebnými a jasnými formulacemi normy a očekávanými národními obtížemi při jejím zavádění.

 

Tento dokument je pečlivě vyváženým kompromisem, který byl podrobně projednán s cílem zpracovat normu použitelnou v relativně krátké době.

 

Předmět normy

Tato předběžná evropská norma obsahuje definice a složení cementů pro zdění, které jsou v Evropě obecně používány pro zdění z cihel i bloků a pro jádrové a vnější omítky. Stanovuje požadavky pro fyzikální a chemické vlastnosti a také pro postupy samokontroly výrobce k zajištění shody.

 

Pro běžné použití jsou informace uvedené v této evropské normě jakož i v EN 998-12) a EN 998-22) v zásadě postačující. Ve speciálních případech může být účelná výměna dalších informací mezi výrobcem cementu pro zdění a uživatelem. Podrobnosti takové výměny informací nejsou předmětem této předběžné evropské normy musí však probíhat v souladu s národními normami nebo jinými předpisy, popř. dohodami mezi zúčastněnými stranami.

 

POZNÁMKA - Při výběru cementu pro zdění podle této předběžné evropské normy je nutno dbát příslušných zákonných předpisů platných v zemi, kde má být použit.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz