Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 03.060

Listopad 1996

Bankovnictví - Cenné papíry - Schéma pro typy
zpráv

ČSN
ISO 7775

97 9011

 

 

 

Securities - scheme for message types

Valeurs mobilières - Types de messages

Wertpapiere - Aufbau der Nachrichtenarten

 

Tato norma je identická s ISO 7775:1991.

This standard is identical with ISO 7775:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 3166:1988 zavedena v ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí (97 1002)

ISO 4217:1987 zavedena v ČSN ISO 4217 Kódy pro měny a fondy (97 1003)

ISO 6166:1987 zavedena v ČSN ISO 6166 Cenné papíry - Mezinárodní systém identifikačního číslování cenných papírů (ISIN) (97 9010)

ISO 8532:1986 dosud nezavedena

ISO 8601:1988 zavedena v ČSN EN 28601 Datové prvky a výměnné formáty - Prezentace data a času (97 8601)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Dagmar Jírová, IČO 18651399

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels

 

© Český normalizační institut, 1996
19943


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 7775

Cenné papíry - Schéma pro typy zpráv

První vydání

1991-11-01


 

MDT

 

Deskriptory: banking, banking documents, transferable securities, messages, schematic representation.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7775 byla připravena technickou komisí ISO/TC 68, Banking and related financial services, Sub-Committee SC 4, Securities.

Příloha A je integrální součástí této mezinárodní normy. Přílohy B a C mají pouze informativní charakter.

 

Úvod

Při vedení obchodu s cennými papíry musí být mezi bankami, makléři, dealery, investičními fondy, klienty, clearingovými organizacemi, depozitáři a dalšími profesionálními organizacemi vyměněno obrovské množství různých informací. Počet vydaných cenných papírů, operátorů trhu, zpracovaných transakcí a jejich peněžní hodnota se zvyšují postupně, odrážejíc mezinárodní expanzi trhu. Tato expanze, spojená s komplikovanými produkty cenných papírů, postupy vypořádání a správními odpovědnostmi, vytvořila potřebu racionalizovat tok informací a vytvořit progresivní prostředí, schopné vyhovět rozšiřujícímu se rozsahu služeb, jejichž základem je elektronická telekomunikace. Je nutné vyvinout mezinárodní normy, zabývající se obsahem a formátem hlavních typů cenných papírů a odvětvových zpráv, což umožní vyšší efektivnost, přesnost a včasnost při provádění transakcí.

Bylo přihlédnuto k problematice doplňků k typům zpráv, definovaných v této mezinárodní normě, která obsahuje základní návod pro tuto funkci a pro informování zainteresovaných stran o schválených doplňcích.

 

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje obsah a formát typů zpráv, které používají odborníci zabývající se obchodem s cennými papíry. Tato mezinárodní norma pokrývá instrukce, informace a další typy komunikace mezi zúčastněnými stranami v oblasti obchodování, příjmu, doručování a administrativy mezinárodního obchodu s cennými papíry. Tato norma se týká zpráv přenášených písemně nebo prostřednictvím formulářů, telexu nebo datového přenosu. Norma se týká jádra zprávy, které není závislé na metodě přenosu, ale je-li použito metody datového přenosu, měl by být použit formát polí zprávy popsaný v odstavcích 10 a 11. Pro záhlaví a koncové návěští nebyl formát v této mezinárodní normě specifikován, protože se vztahuje k takovým faktorům, jako je přenosové médium a bilaterální dohody mezi odesílatelem a příjemcem zprávy. Záhlaví však musí určovat alespoň odesílatele, příjemce a datum a typ zprávy.

Pokud má být s ohledem na bilaterální dohodu mezi odesílatelem a příjemcem zpráva, která je částí této mezinárodní normy, chráněna testem nebo jiným autentizačním postupem, data spojená s takovým autentizačním postupem nemají být obsažena v textu těchto typů zprávy.

Tato mezinárodní norma také stanoví procedury pro Agenturu pro aktualizaci (viz příloha A).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz