Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

17.240

Říjen 1996

Přístroje pro ochranu před zářením. Přenosné měřiče latentní energie pro rychlá měření v dolech

ČSN IEC 1263


35 6623

 

 

 

Radiation protection instrumentation - Portable potential alpha energy meter for rapid measurements in mines

Instrumentation pour la radioprotection - Appareil portatif pour la measure de l'énergie alpha potentielle pour mesures rapides dans les mines

Strahlenschutzinstrumentierung - Tragbare Meßgeräte für schnelle Messung der potentiellen Alpha-Energie in Bergwerken

 

Tato norma je identická s IEC 1263:1994.

 

This standard is identical with IEC 1263:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 50(151):1978 zavedena v ČSN IEC 50(151) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola l151: Elektrické a magnetické předměty (33 0050)

 

IEC 50(391):1975 dosud nezavedena

 

IEC 50(392):1976 dosud nezavedena

 

IEC 68 zavedena v ČSN IEC 68 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů (34 5791)

 

IEC 181A:1965 dosud nezavedena

 

IEC 777:1983 dosud nezavedena

 

ISO 2889:1975 dosud nezavedena

 

Souvisící normy

 

ČSN 01 1308 Veličiny a jednotky v atomové a jaderné fyzice

 

Souvisící směrnice

 

Zákon o metrologii č. 5O5/1990 Sb.

 

Výměr ÚNMZ č. M-103/94 o stanovených měřidlech

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Bohumil Hájek, K lučinám 21, 130 00 Praha 3, IČO 44368933

 

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Petřík

 

© Český normalizační institut, 1996
19986


Strana 2

 


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Přístroje pro ochranu před zářením - Přenosné

měřiče latentní energie

pro rychlá měření v dolech

IEC 1263


 

První vydání

1994-06

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Oddíl 1: Všeobecně

1.1 Rozsah platnosti a předmět normy

5

1.2 Normativní odkazy

5

1.3 Všeobecné vlastnosti

5

1.4 Terminologie a jednotky

6

1.4.1 Latentní energie

6

1.4.2 Přenosný měřič latentní energie

6

1.4.3 Aerosoly

6

1.4.4 Aktivní depozit

6

1.4.5 Tenký radioaktivní zdroj

6

1.4.6 Emise zdroje

6

1.4.7 Ekvivalent úplné tloušťky okénka

7

1.4.8 Konvenčně pravá hodnota veličiny

7

1.4.9 Chyba měření

7

1.4.10 Relativní chyba měření

7

1.4.11 Relativní základní chyba

7

1.4.12 Variační koeficient

7

1.4.13 Jednotky

7

1.4.14 Referenční odezva

7

1.4.15 Ověřovací zkoušky

7

1.4.16 Přejímací zkoušky

8

 

 

 

Oddíl 2: Technické parametry

2.1 Všeobecně

8

2.1.1 Odběrové a detekční zařízení

8

2.1.2 Řídicí a měřicí zařízení

8

2.1.3 Napájecí zařízení

9

2.1.4 Způsob vyjádření naměřené hodnoty

9

2.1.5 Hmotnost a rozměry

9

2.1.6 Konstrukce

9

2.1.7 Měřicí rozsah

9

2.2 Technické parametry odběrového a detekčního zařízení

9

2.2.1 Odběrové zařízení

9

2.2.2 Aerosolové záchytné zařízení

9

2.2.3 Detekční jednotka

9

2.2.4 Vzduchové čerpadlo

10

2.2.5 Výfuková část

10

2.2.6 Zařízení pro monitorování a regulaci objemu vzduchu

10

2.3 Technické parametry řídicího a měřicího zařízení

10

2.3.1 Elektronické měřicí zařízení

10

2.3.2 Zařízení pro zobrazení měření

10

2.3.3 Automatická provozní jednotka

10

2.3.4 Elektrická řídicí jednotka

10

2.3.5 Indikátory funkce

10

 

 

 

Oddíl 3: Zkušební postupy

3.1 Všeobecně

10


Strana 4

3.1.1 Definice zkušebních podmínek

10

3.1.2 Zkušební zdroje

11

3.2 Fyzikální vlastnosti

12

3.2.1 Referenční odezva

12

3.2.2 Odezva na referenční zdroje

13

3.2.3 Odezva na normální referenční atmosféru

13

3.2.4 Odezva na zevní záření gama

13

3.3 Elektrické vlastnosti

14

3.3.1 Statistické fluktuace

14

3.3.2 Napájení

14

3.3.3 Stabilita měřené hodnoty detekčního a elektronického zařízení

15

3.4 Klimatické podmínky

15

3.4.1 Teplota okolí

15

3.4.2 Relativní vlhkost vzduchu

15

3.4.3 Tlak vzduchu

15

3.5 Zkoušky odběrového zařízení

16

3.5.1 Zkoušky vzduchového okruhu

16

3.5.2 Řízení průtokové rychlosti

16

3.5.3 Doba náběhu

16

3.5.4 Odhad průtokové rychlosti vnějšího úniku

16

3.5.5 Vliv změn napájecího napětí

17

 

 

 

Oddíl 4: Dokumentace

4.1 Protokol o typové zkoušce

17

4.2 Osvědčení

17

 

 

 

Tabulky

18

 

 

 

Příloha A (informativní) - Metody pro měření koncentrace latentní energie dceřiných produktů radonu ve vzduchu

20

 

Předmluva

 

1) IEC (International Electrotechnical Commission - Mezinárodní elektrotechnická komise) je světová organizace pro normalizaci zahrnující v sobě všechny národní elektrotechnické komise (národní komitéty IEC). Předmětem činnosti IEC je podporovat mezinárodní spolupráci ve všech otázkách týkajících se normalizace v elektrotechnice a elektronice. K těmto účelům vedle jiných činností, vydává IEC mezinárodní normy. Jejich příprava je svěřena technickým komisím. Každý národní komitét IEC, na daném problému zainteresovaný, se může účastnit přípravných prací. Mezinárodní, vládní a nevládní organizace spolupracující s IEC, se také účastní této přípravy. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) ve shodě s podmínkami danými dohodou mezi těmito organizacemi.

 

2) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

3) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

 

4) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.

 

Tuto normu vypracovala subkomise 45B Přístroje pro ochranu před zářením technické komise IEC TC 45 Přístroje jaderné techniky.

 

Text normy je založen na těchto dokumentech:

 

4Y1.gif

 

Úplnou informaci o hlasování pro přijetí této normy je možno nalézt ve zprávě o výsledku hlasování ve výše uvedené tabulce.

 

Příloha A je pouze informativní.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz