Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 31.020; 29.100.20

Srpen 1996

Základní specifikace
Ochrana elektrostaticky citlivých součástek
Část 3: Požadavky na čisté prostory

ČSN
EN 10 0015-3

35 8725

 

 

 

Basic Specification: Protection of electrostatic sensitive devices. Part 3: Requirements for clean room areas

Spécification de base: Protection des produits sensibles aux décharges électrostatiques. Partie 3: Exigences relatives aux salles blanches

Grundspezifikation: Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen. Teil 3: Anforderungen für Reinräume

 

Tato norma je identická s EN 100015-3:1993.

This standard is identical with EN 100015-3:1993.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 100015-1 zavedena v ČSN EN 100015-1 Základní specifikace: Ochrana elektrostaticky citlivých součástek. Část I: Všeobecné požadavky (v návrhu) (35 8725)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS EN 100015-3:1994 Basic specification: Protection of electrostatic sensitive devices. Requirements for clean room areas (Základní specifikace: Ochrana elektrostaticky citlivých součástek. Požadavky na čisté prostory)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Karel Jurák, CSc. Praha, IČO 40812839

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20005


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 100015-3

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

Deskriptory: quality, electronic components, electrostatic sensitive devices

 

Základní specifikace Ochrana elektrostaticky citlivých součástek Část 3: Požadavky na čisté prostory

 

Basic Specification: Protection of Electrostatic Sensitive Devices Part 3: Requirements for Clean Room Areas

Spécification de base: Protection des produits sensibles aux décharges électrostatiques. Partie 3: Exigences relatives aux salles blanches

Grundspezifikation: Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen. Teil 3: Anforderungen für Reinräume

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC komisí pro elektronické součástky (CECC) 16. srpna 1993. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CECC nebo od kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CECC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. Členství v CECC je identické s výjimkou národních elektrotechnických komisí Islandu, Lucemburska a Řecka.

 

CECC

 

Komise součástek pro elektroniku CENELEC

CENELEC Electronic Components Committee

Comité des Composants Electroniques du CENELEC

CENELEC Komitee für Bauelemente der Elektronik

Ústřední sekretariát: Gartenstr. 179, D-6000 Frankfurt/Main 70


Strana 4

Předmluva

 

Komise CENELEC pro elektronické součástky (CECC) se skládá z členských zemí Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC), které si přejí účast v harmonizovaném Systému pro elektronické součástky stanovené jakosti.

 

Cílem Systému je usnadňovat mezinárodní obchod pomocí harmonizace specifikací a postupů stanovování jakosti elektronických součástek a udělováním mezinárodně uznávaných známek nebo certifikátů shody. Součástky vyrobené v rámci Systému jsou tedy přijatelné ve všech členských zemích bez dalšího zkoušení.

 

Tato evropská norma byla připravena komisí CECC, pracovní skupinou WG ESD.

 

Text návrhu založený na dokumentu CECC(sekretariát)3301 byl předložen k formálnímu hlasování; současně se zprávou o hlasování koloval jako dokument CECC(sekretariát)3400 a byl schválen CECC jako EN 100015-3 dne 16. srpna 1993.

 

Byly stanoveny následující termíny:

-  nejzazší termín pro oznámení existence EN na národní úrovni (doa) 1993-12-23

-  nejzazší termín pro vydání identické národní normy (dop) 1994-06-23

-  nejzazší termín pro zrušení konfliktních národních norem (dow) 1995-06-23

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz