Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 31.020

Srpen 1996

Základní specifikace
Rentgenologická kontrola elektronických
součástek

ČSN
EN 10 0012

34 1770

 

 

 

Basic Specification: X-ray inspection of electronic components

Spécification de base: Contrôle aux rayons X des composants électroniques

Grundspezifikation: Röntgenprüfung von Bauelementen der Elektronik

 

Tato norma je identická s EN 100012:1995.

This standard is identical with EN 100012:1995.

 

Národní předmluva

 

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Karel Jurák, CSc., IČO 40812839

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20030


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 100012

EUROPEAN STANDARD

Květen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

Nahrazuje CECC 00 012:1985

 

Deskriptory: electronic components, X-ray inspection.

 

Základní specifikace Rentgenologická kontrola elektronických součástek

 

Basic Specification: X-ray inspection of electronic components

Spécification de base: Contrôle aux rayons X des composants électroniques

Grundspezifikation: Röntgenprüfung von Bauelementen der Elektronik

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 6. června 1994. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo od kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla připravena komisí CECC, pracovní skupinou WG-DE.

Text návrhu založený na dokumentu CECC(sekretariát)3346 byl předložen k formálnímu hlasování; současně se zprávou o hlasování koloval jako dokument CECC(sekretariát)3554 a byl schválen jako EN 100012 dne 6. června 1994.

Tato evropská norma nahrazuje CECC 00 012:1985.

Byly stanoveny následující termíny:

 

- nejzazší termín pro vydání identické národní normy nebo vydání oznámení o schválení EN k přímému používání jako normy národní                                                                                  (dop)       1995-07-06

- nejzazší termín pro zrušení konfliktních národních norem        (dow)       1996-03-06

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Definice

4

1.1

Rentgenografie

4

1.2

Rentgenoskopie

4

1.3

Prohlížecí kamera

4

2

Předmět normy a rozsah platnosti

5

3

Zařízení a materiály

5

4

Postup

5

4.1

Všeobecně

5

4.2

Montáž součástek

5

4.3

Měrky pro prostorové rozlišení

6

4.4

Měrky pro kontrast obrazu

6

4.5

Určení polohy součástek

6

4.6

Směr radiace

6

4.7

Označování dokumentů

6

4.8

Informace týkající se rentgenografie

7

4.9

Informace týkající se rentgenoskopie

7

4.10

Operační personál

7

5

Výklad výsledků

7

6

Protokoly a záznamy

7

6.1

Kontrolní protokoly

7

6.2

Prezentace rentgenogramu

7

6.3

Uchovávání protokolů a kontrolních záznamů

8

7

Zkoušení a kritéria pro převzetí

8

 

1 Definice

 

1.1 rentgenografie (radiography): Rentgenografický kontrolní postup, který používá pro vizuální kontrolu rentgenové filmy.

 

1.2 rentgenoskopie (radioscopy): Kontrolní postup, který používá rentgenový zesilovač obrazu, matici diod nebo televizní kameru, citlivou na rentgenové záření, jako detektor obrazu vytvořeného rentgenovými paprsky.

 

1.3 prohlížecí kamera (searchray camera): Televizní kamera citlivá na rentgenové paprsky.


Strana 5

2 Předmět normy a rozsah platnosti

 

Tato specifikace popisuje zařízení a postupy, které se používají při kontrole elektronických součástek pomocí rentgenografie a rentgenoskopie. Když je předepsána kontrola rentgenovými paprsky v předmětové specifikaci nebo specifikaci na součástku, měla by být předepsána speciální kritéria převzetí/zamítnutí přímo nebo odkazem na příslušnou vyšší specifikaci (např. kmenovou specifikaci nebo Technický schvalovací plán - TAS (Technology Approval Schedule)).

Prohlídky těchto typů nejsou zamýšleny jako alternativa k vizuální prohlídce před a po montáži.

Pro součástky jistých typů mohou použité konstrukční materiály omezit používání kontroly rentgenovými paprsky. Tyto aspekty by měly být zváženy během návrhu součástky, předepisuje-li se použití této zkušební metody.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz