Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 23.080

Září 1996

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem
s ložiskovou konzolou PN 10 - Jmenovitý
pracovní bod, hlavní rozměry,
systém označování

ČSN
EN 733

11 3049

 

 

 

End-suction centrifugal pumps, rating with 10 bar with bearing bracket - Nominal duty point, main dimensions, designation system

Pompes centrifuges à aspiration axiale PN 10 à support sous corps de pompe - Point de fonctionnement nominal, dimensions principales, système de désignation

Kreiselpumpen mit axialem Eintritt PN 10 mit Lagerträger - Nennleistung, Hauptmabe, Bezeichnungssystem

 

Tato norma je identická s EN 733:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 733:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 7005-1 dosud nezavedena

ISO 7005-2 dosud nezavedena

ISO 7005-3 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav čerpadel, a. s., Olomouc IČO 45192367, Ing. František Kohoutek

Technická normalizační komise: TNK 61 Čerpadla

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková

 

ã Český normalizační institut, 1996
20059


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 733

EUROPEAN STANDARD

Duben 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 23.080

 

Deskriptory: centrifugal pumps, designation, dimensions, performance evaluation, pressure tests, hydrostatic pressure

 

Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem s ložiskovou konzolou PN 10 - Jmenovitý pracovní bod, hlavní rozměry, systém označování

 

End-suction centrifugal pumps, rating with 10 bar with bearing bracket - Nominal duty point, main dimensions, designation system

Pompes centrifuges à aspiration axiale PN 10 à support sous corps de pompe - Point de fonctionnement nominal, dimensions principales, système de désignation

Kreiselpumpen mit axialem Eintritt PN 10 mit Lagerträger - Nennleistung, Hauptmabe, Bezeichnungssystem

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 3. 10. 1994. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Rozsah použití

4

2

Normativní odkazy

4

3

Jmenovitý pracovní bod a hlavní rozměry

4

4

Hydrostatická tlaková zkouška

5

5

Označování

5

Příloha A (informativní) Bibliografie

8

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována subkomisí SC 4 „Odstředivá čerpadla" CEN/TC 197 „Čerpadla", jejíž sekretariát má DIN, na základě normalizačního návrhu předloženého v prosinci 1990 Evropským výborem výrobců čerpadel (EUROPUMP), dokument CEN/TC 197/SC 4 N 22 a přijata na zasedání CEN/TC 97/SC 4 14. března 1991 ve Frankfurtu pro hlasování v CEN.

 

Této evropské normě bude nejpozději do října 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do října 1995.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Rozsah použití

Tato evropská norma stanoví označování, jmenovité pracovní body a hlavní rozměry pro odstředivá čerpadla s axiálním vstupem s jmenovitým tlakem PN 10.

 

POZNÁMKA - V závislosti na zvláštních okolnostech, např. teplota, materiál, těsnění hřídele, nesmí přípustný pracovní tlak v žádném případě překročit jmenovitý tlak.

 

2 Normativní odkazy

Tato evropská norma obsahuje prostřednictvím datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou citovány na vhodných místech textu a příslušné publikace jsou uvedeny níže. Datované odkazy zahrnují pozdější změny nebo revize těchto publikací jen tehdy, byly-li včleněny při změně nebo revizi této evropské normy. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání publikace.

ISO 7005-1:1992 Kovové příruby - Část 1: Ocelové příruby

ISO 7005-2:1988 Kovové příruby - Část 2: Litinové příruby

ISO 7005-3:1988 Kovové příruby - Část 3: Příruby z mědi a slitin mědi

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz