Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 23.080

Září 1996

Připojovací rozměry odstředivých čerpadel -
Tolerance

ČSN
EN 735

11 3110

 

 

 

Overall dimensions of rotodynamic pumps - Tolerances

Dimensions d'encombrement des pompes rotodynamiques - Tolérances

Anschlubmabe für Kreiselpumpen - Toleranzen

 

Tato norma je identická s EN 735:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 735:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 496:1973   dosud nezavedena

ISO/R 775:1969   dosud nezavedena

ISO 2768-1:1989 zavedena v ČSN ISO 2768-1 Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů (obs ISO 2768-1:1989) (01 4240)

ISO 2768-2:1989 zavedena v ČSN ISO 2768-2 Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance (obs ISO 2768-2:1989, idt EN 22768-2:1993) (01 406)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav čerpadel, a. s., Olomouc IČO 45192367, Ing. František Kohoutek

Technická normalizační komise: TNK 61 Čerpadla

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková

 

ã Český normalizační institut, 1996
20061


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 735

EUROPEAN STANDARD

Duben 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 23.080

 

Deskriptory: rotodynamic pumps, dimensions, overall dimensions, dimensional tolerances

 

Připojovací rozměry odstředivých čerpadel - Tolerance

 

Overall dimensions of rotodynamic pumps - Tolerances

Dimensions d'encombrement des pompes rotodynamiques - Tolérances

Anschlubmabe für Kreiselpumpen - Toleranzen

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 3. 10. 1994. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Rozsah použití

4

2

Normativní odkazy

4

3

Spirální odstředivá čerpadla s axiálním vstupem

4

4

Jiná odstředivá čerpadla než spirální odstředivá čerpadla s axiálním vstupem

6

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována subkomisí SC 4 „Odstředivá čerpadla" CEN/TC 197 „Čerpadla", jejíž sekretariát má DIN, na základě normalizačního návrhu předloženého v prosinci 1990 Evropským výborem výrobců čerpadel (EUROPUMP), dokument CEN/TC 197/SC 4 N 23 a přijata na zasedání CEN/TC 197/SC 4 14. března 1991 ve Frankfurtu pro hlasování v CEN.

 

Této evropské normě bude nejpozději do října 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do října 1995.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Rozsah použití

Tato evropská norma stanoví dovolené tolerance (úchylky a toleranční pole) pro připojovací rozměry odstředivých čerpadel se zvláštními požadavky pro jednostupňová horizontální spirální odstředivá čerpadla s axiálním vstupem.

 

2 Normativní odkazy

Tato evropská norma obsahuje prostřednictvím datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou citovány na vhodných místech textu a příslušné publikace jsou uvedeny níže. Datované odkazy zahrnují pozdější změny nebo revize těchto publikací jen tehdy, byly-li včleněny při změně nebo revizi této evropské normy. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání publikace.

 

ISO 496:1973 Hnací a hnané stroje - Výšky os hřídelů

ISO/R 775:1969 Válcové a kuželové (1:10) konce hřídelů

ISO 2768-1:1989 Všeobecné tolerance - Část 1: Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

ISO 2768-2:1989 Všeobecné tolerance - Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz