Zdroj: www.cni.cz

ICS 35. 220. 20                                                       ČESKÁ NORMA                                                        Říjen 1996

Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5, 25 in) pružném kazetovém disku, při použití

modifikované kmitočtové modulace,

zaznamenané při 7 958 zm/rad, 1, 9 stop/mm

(48 stop/in) na obou stranách

Část 3: Formát stopy В

ČSN

EN 27487-3

+A1

36 8661

idt ISO 7487-3: 1986, Cor. 1: 1991

Information processing. Data interchange on 130 mm (5. 25in) flexible disk cartridges using modified frequency modulation recording at 7 958 ftprad, 1, 9 tpmm (48 tpi) on both sides Part 3: Track format B, Technical Corrigendum 1

Traitment de l'information. Echange de données sur cartouches à disquette de 130 mm (5, 25 in) utilisant un enregistrement à modulation de fréquence modifiée à 7 958 ftprad, 1, 9 tpmm (48 tpi), sur deux faces Partie 3: Schéma de piste B, Rectificatif technique 1

Informationsverarbeitung. Datenaustausch auf 130 mm (5, 25 in) Distetten mittels modifizierter Frequenzmodulationsaufzeichnung bei 7 958 ftprad, 1, 9 tpmm (48 tpi) auf beiden Seiten Teil 3: Spurformat B, Technical Corrigendum 1

Tato norma je identická s EN 27487-3: 1989 včetně její změny Al: 1993 a technické opravy TC 1: 1991 a je vydaná se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 27487-3: 1989 including Al: 1993 and including Technical Corrigendum 1: 1991 and is published with permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 7487-1 zavedena v ČSN EN 27 487-1 Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5, 25 in) pružném kazetovém disku, při použití modifikované kmitočtové modulace, zaznamenané při 7 958 zm/rad, 1, 9 stop/mm (48 stop/in) na obou stranách. Část 1: Rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti (36 8661)

ISO 7487-2 zavedena v ČSN EN 27 487-2 Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5, 25 in) pružném kazetovém disku, při použití modifikované kmitočtové modulace, zaznamenané při 7 958 zm/mm, 1, 9 stop/mm (48 stop/in) na obou stranách. Část 2: Formát stopy A (36 8661)

ISO 9293 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: VUZORT a. s., IČO 452 73847, RNDr. Miroslav Krupka, CSc. Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Jiří Šplíchal

© Český normalizační institut, 1996

20085


ČSN EN 27487-3+A1

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 27487-3+A1

Březen 1989

MDT 681. 327. 63

Deskriptory: data processing, information interchange flexible disk cartridges, magnetic recording, frequency modulation, track format

Zpracování informací - Výměna dat na 130 mm (5, 25 in) pružném kazetovém disku, při použití modifikované kmitočtové modulace, zaznamenané při 7 958 zm/mm, 1, 9 stop/mm

(48 stop/in) na obou stranách

Část 3: Formát stopy В (ISO 7487-3: 1986, Technická oprava TC 1: 1991)

Information processing - Data interchange on 130 mm (5, 25in) flexible disk cartridges using modified frequency modulation recording at 7 958 ftprad, 1, 9 tpmm (48 tpi) on both sides

Part 3: Track format В (ISO 7487-3: 1986, Technical Corrigendum 1: 1991)

Traitement de l'information - échange

de données sur cartouches à disquette

de 130 mm (5, 25 in) utilisant

unenregistrement à modulation de fréquence

modifiée à 7 958 ftprad, 1, 9 tpmm (48 tpi),

sur deux faces

Partie 3: Schéma de piste В

(ISO 7487-3: 1986 Rectificatif technique 1: 1991)

Informationsverarbeitung. Datenaustausch

auf 130 mm (5, 25 in) Distetten mittels

modifizierter Frequenzmodulationsaufzeichnung

bei 7 958 ftprad, 1, 9 tpmm (48 tpi)

auf beiden Seiten

Teil 3: Spurformat B,

(ISO 7487-3: 1986, Technical Corrigendum 1: 1991)

Tato evropská norma byla přijata organizací CEN dne 21. prosince 1988. Technická oprava byla přijata organizací CEN dne 6. září 1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za kterých lze této evropské normě dát bez jakýchkoliv změn status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyce, pořízená členem CEN na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ustřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 27487-3+A1

Předmluva

Technický výbor rozhodl, že mezinárodní norma ISO 7487-3: 1986; Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5, 25 in) pružném kazetovém disku, při použití modifikované kmitočtové modulace, zaznamenané při 7 958 zm/mm, 1, 9 stop/mm (48 stop/in) na obou stranách. Část 3: Formát stopy B, Technická oprava TC 1: 1991 byl předložen к formálnímu hlasování. Výsledek hlasování byl kladný.

V této době existuje tento dokument pouze v anglické a francouzské verzi.

Podle jednacího řádu CEN/CENELEC jsou tuto normu povinny převzít tyto země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Luxembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Byla schválena následující data:

-  poslední termín vydání identické národní normy                            (dop) 1994-03-01

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem                    (dow) 1994-03-01

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 7487-3: 1986 a technická oprava 1: 1991 byly schváleny organizací CEN jako evropská norma bez jakýchkoli úprav.

Obsah

Kapitola

Úvod................................................................................................  0

Předmět normy a rozsah použití.........................................................................   1

Shoda...............................................................................................  2

Odkazy na normy .....................................................................................  3

Formát stopy.........................................................................................  4

Všeobecné požadavky .................................................................................  4. 1

Uspořádání stopy po prvním formátování.................................................................  4. 2

Příloha A Provedení EDС

Příloha В Zařízení pro měření vzdáleností mezi změnami toku

Příloha С Datové separátory pro dekódování záznamu MFM

0 Úvod

ISO 7487 specifikuje vlastnosti 130 mm (5, 25 in) pružných kazetových disků se záznamem při 7958 zm/rad na 40 stop na každou stranu, při použití modifikované kmitočtové modulace (MFM).

ISO 7487-1 specifikuje rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti disket, aby se umožnila fyzická výměny mezi systémy na zpracování dat. Společně se schématem návěští, specifikovaným v ISO 7665, jsou ISO 7487-1 a ISO 7487-3 dostačující pro výměnu dat v systémech zpracování dat.

ISO 7487-2 specifikuje alternativní formát stopy pro výměnu dat.

1 Předmět normy a rozsah použití

Tato část ISO 7487 určuje kvalitu zaznamenaných signálů, uspořádání stopy a formát stopy, který má být použit na 130 mm (5, 25 in) pružných kazetových discích, určených pro výměnu dat v systémech zpracování dat.

4


ČSN EN 27487-3+A1

POZNÁMKA - Číselné hodnoty v jednotkách SI nebo národních jednotkách, obsažené v této mezinárodní normě, mohou být zaokrouhlené a mohou se tedy shodovat, i když si nejsou přesně rovny. Je možno použít jakékoliv jednotkové soustavy, ale nemělo by se používat smíšeně obou, ani je převádět. Původní návrh této části ISO 7487 byl vypracován v jednotkách SI.

5

Zdroj: www.cni.cz