Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.060.20

Říjen 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým
napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3E: Kabely
bez koncentrických jader. PVC plášť (typ 3E)

ČSN 34 7659-3E
HD 603.3 E S1


 

 

 

Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV. Section 3E: Câbles without concentric conductors. PVC sheath (type 3E)

Câbles de distribution de tension assignée 0,6/1 kV Section 3E: Cables sans concentrique ame. PVC gaine (type 3E)

Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV Hauptabschnitt 3E: Kabele ohne konzentrischen Leiter. PVC Mantel (Type 3E)

 

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 603 Část 3E S1:1994.

This standard contains identical version of Harmonization Document HD 603 Part 3E S1:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

HD 603.1 S1 zaveden v ČSN 34 7659-1 Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 1: Základní požadavky

HD 21.2 S2 zaveden v ČSN 34 7470-2:1995 PVC kabely pro jmenovité napětí do 450/750 V včetně. Část 2: Zkušební metody

HD 383 S2   zaveden v ČSN IEC 228:1992 Jádra káblov (34 7201)

HD 505 zaveden v souboru norem ČSN IEC 811:1973 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů (34 7010)

HD 605   dosud nezaveden

0IEC 183   dosud nezavedena

 

Souvisící ČSN

ČSN 33 0050-461 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické kabely

ČSN 33 2000-3 HD 384.3 S1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 34 7604  Silové káble. Menovité napätia

ČSN 34 7622 Silové káble 1 kV s napustenou papierovou izoláciou a s kovovým plášťom ANKA, ANKO, CNKO

ČSN 34 7658 Silové kabely 1 kV s hliníkovými jádry s polyvinylchloridovou izolací a polyvinylchloridovým pláštěm AYKY

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha, a. s., IČO 45273898, Ing. Jaroslav Bárta

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20101


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

HARMONIZAČNÍ DOKUMENT

HD 603 S1

HARMONIZATION DOCUMENT

Červen 1994

DOCUMENT D'HARMONIZATION

HARMONISIERUNGSDOKUMENT


 

MDT: 621.315.2

Deskriptory: Electric power distribution, electric cable, insulated cable, polyvinyl chloride, specification, dimension, test, marking

 

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Část 3E: Kabely bez koncentrických jader. PVC plášť (typ 3E)

 

Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV Section 3E: Cables without concentric conductors. PVC sheath (type 3E)

Câbles de distribution de tension assignée 0,6/1 kV Section 3E: Câbles sans concentrique ame. PVC gaine (type 3E)

Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV Hauptabschnitt 3E: Kabele ohne konzentrischen Leiter. PVC Mantel (Type 3E)

 

Tento harmonizační dokument byl schválen CENELEC 8. 12. 1993.

 

Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, které stanoví podmínky pro zavádění tohoto harmonizačního dokumentu na národní úrovni.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy, týkající se zavádění na národní úrovni lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tento harmonizační dokument existuje ve třech oficiálních verzích (angličtině, francouzštině a němčině).

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

Tento harmonizační dokument byl připraven pracovní skupinou WG9 a WG10 CENELEC technické komise TC 20, Elektrické kabely.

Dokument racionalizuje všechny zkušební metody, které jsou dodatečně uvedeny v HD 405 a HD 505 a které byly původně plánovány do části 2 HD 603 (Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV) a HD 604 (Silové kabely ve speciálním provedení pro elektrárny odolném proti ohni), a proto HD 603 a 604 neobsahují části 2. Rozhodnutím Technického výboru (D68/047) Národní komitéty vyžadují dodržení v jejich národním jazyce vhodných národních částí HD 603 a HD 604. Proto není ve všech zkušebních metodách v HD 605 a jiných HD, také citována žádná dílčí vhodná národní část.

Tento návrh byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování v březnu 1993 a byl schválen CENELEC 1993-12-08 jako HD 605 S1. Informace o jiných HD, EN a mezinárodních normách jsou uvedeny v Příloze III. Byla stanovena následující data:

-  nejzazší termín oznámení platnosti HD na národní úrovni   (doa) 1994-06-01

-  nejzazší termín vydání identické národní normy            (dop) 1994-12-01

-  nejzazší termín zrušení rozporných národních norem        (dow) 1994-12-01

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz