Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.060.20

Říjen 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým
napětím 0,6/1 kV Část 3F - Kabely
s koncentrickým jádrem
a bez koncentrického jádra (typ 3F)

ČSN 34 7659-3F
HD 603.3F S1


 

 

 

Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV. Section 3F: Cables with and without concentric conductor (type 3F)

Câbles de distribution de tension assigné 0,6/1 kV. Section 3F: Câbles â l'âme concentrique et sans âme concentrique (type 3F)

Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV. Hauptabschnitt 3F: Kabele mit konzentrischem Leiter und ohne konzentrischen Leiter (Type 3F)

 

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 603 část 3F S1:1994

This standard contains identical version of Harmonization Document HD 603 Part 3F S1:1994

 

Národní předmluva

 

Citované normy

HD 383 S2 zaveden v ČSN IEC 228:1992 Jadra káblov (34 7201)

HD 405 zaveden v ČSN IEC 332-1 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 1: Zkouška samostatného svislého izolovaného vodiče nebo kabelu (34 7111) a v ČSN IEC 332-2

Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 2: Zkouška izolovaného vodiče nebo kabelu s měděným jádrem malého průměru ve svislé poloze (34 7112)

HD 505 zaveden v souboru norem ČSN IEC 811:1973 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů (34 7010)

HD 603.1 S1 zaveden v ČSN 344 7659-1 Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 1: Základní požadavky

HD 605   dosud nezaveden

 

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50 (461) + A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické kabely (33 0050)

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 34 7604  Silové káble. Menovité napätia

ČSN 34 7622 Silové káble 1 kV s napustenou papierovou izoláciou a s kovovýn plášťom ANKA, ANKO, CNKO

ČSN 34 7658 Silové kabely 1 kV s hliníkovými jádry s polyvinylchloridovou izolací a polyvinylchloridovým pláštěm AYKY

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha a. s., IČO 45273898 Ing. Jaroslav Mezera

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20102


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

HARMONIZAČNÍ DOKUMENT

HD 603.3F S1

HARMONIZATION DOCUMENT

Červen 1994

DOCUMENT D'HARMONISATION

HARMONISIERUNGSDOKUMENT


 

MDT 621.315.2

 

Deskriptory: Electric power distrbution, electric cable, insulated cable, polyvinyl chloride, specification, dimension, test, marking

 

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Část 3F - Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra (typ 3F)

 

Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV. Section 3F: Cables with and without concentric conductor (type 3F)

Câbles de distribution de tension assignée 0,6/1 kV. Section 3F: Câbles â l'âme concentrique et sans âme concentrique (type 3F)

Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV. Hauptabschnitt 3F: Kabele mit konzentrischem Leiter und ohne konzentrischen Leiter (Type 3F)

 

Tento harmonizační dokument byl schválen CENELEC 8. 12. 1993. Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, které stanoví podmínky pro zavádění tohoto harmonizačního dokumentu na národní úrovni.

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy, týkající se zavádění na národní úrovni lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tento harmonizační dokument existuje ve třech oficiálních verzích (angličtině, francouzštině a němčině).

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tento harmonizační dokument byl připraven pracovní skupinou WG9 a WG10 CENELEC technické komise TC 20, Elektrické kabely.

Dokument racionalizuje všechny zkušební metody, které jsou dodatečně uvedeny v HD 405 a HD 505 a které byly původně plánovány do části 2 HD 603 (Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV) a HD 604 (Silové kabely ve speciálním provedení pro elektrárny odolném proti ohni), a proto HD 603 a HD 604 neobsahují části 2. Rozhodnutím Technického výboru (D68/047) Národní komitéty vyžadují dodržení v jejich národním jazyce vhodných národních částí HD 603 a HD 604. Proto není ve všech zkušebních metodách v HD 605 a jiných HD, také citována žádná dílčí vhodná národní část.

Tento návrh byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování v březnu 1993 a byl schválen CENELEC 1993-12-08 jako HD 605 S1. Informace o jiných HD, EN a mezinárodních normách jsou uvedeny v Příloze III.

Byla stanovena následující data:

- nejzazší termín oznámení platnosti HD na národní úrovni    (doa) 1994-06-01

- nejzazší termín vydání identické národní normy             (dop) 1994-12-01

- nejzazší termín zrušení rozporných národních norem         (dow) 1994-12-01

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz