Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 21.100.20

Říjen 1996

Valivá ložiska - Rozměry souřadnice zaoblení
- Horní mezní hodnoty

ČSN
ISO 582

02 4613

 

 

 

Rolling bearings - Chamfer dimensions - Maximum values

Roulements - Dimensions des arrondis - Valeurs maximales

Wälzlager - Kantenabstände - Größemaße

 

Tato norma je identická s ISO 582:1995.

This standard is identical with ISO 582:1995.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 15 zavedena v ČSN 02 4629 Valivá ložiska. Hlavní rozměry

ISO 104 zavedena v ČSN ISO 104 Valivá ložiska - Axiální ložiska - Hlavní rozměry, všeobecný plán (02 4629)

ISO 246 zavedena v ČSN ISO 246 Valivá ložiska - Válečková ložiska, tvarový příložný kroužek - Hlavní rozměry (02 4795)

ISO 355  zavedena v ČSN ISO 355 Valivá ložiska. Metrická kuželíková ložiska. Hlavní rozměry a označení řad (02 4727)

ISO 464  zavedena v ČSN ISO 464 Valivá ložiska - Radiální ložiska s pružným pojistným kroužkem - Rozměry a tolerance (02 4605)

ISO 12043  zavedena v ČSN ISO 12043 Valivá ložiska - Válečková ložiska jednořadá - Souřadnice zaoblení pro plochý příložný kroužek a pro stranu bez nákružku (02 4671)

ISO 12044  zavedena v ČSN ISO 12044 Valivá ložiska - Kuličková ložiska jednořadá s kosoúhlým stykem - Souřadnice zaoblení pro užší čelo vnějšího kroužku (02 4644)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 02 4613 z 1982-10-27 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma nově stanovuje horní mezní souřadnice zaoblení pro užší čelo vnějšího kroužku kuličkových ložisek jednořadých s kosoúhlým stykem, pro plochý a tvarový příložný kroužek válečkových ložisek, pro strany bez nákružku válečkových ložisek a pro ložiska s pojistným kroužkem na straně bez drážky. Pro axiální ložiska neuvádí rsmin 0,05; 0,08; 0,1; 0,15; 0,2 mm.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ZKL VUVL a. s., IČO 46346627, Ing. Eva Velešíková, Lubomír Velčovský

Technická normalizační komise: TNK 57 Valivá ložiska

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček

 

© Český normalizační institut, 1996
20172


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 582

Valivá ložiska - Rozměry souřadnice zaoblení

Třetí vydání

- Horní mezní hodnoty

1995-05-15


 

ICS 21.100.20

 

Deskriptory: bearings, rolling bearings, radial bearings, thrust bearings, chamfer, dimensions, metric system.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 582 byla připravena technickou komisí ISO/TC 4, Valivá ložiska.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 582:1979), které bylo technicky revidováno.

 

Úvod

Pro zajištění slučitelnosti souřadnic zaoblení valivých ložisek s rozměry součástí, které jsou ve styku s valivými ložisky, je především v zájmu odběratelů a konstruktérské praxe, aby byly používány dolní mezní rozměry souřadnic zaoblení.

Účelem této mezinárodní normy je dosažení vzájemné zaměnitelnosti valivých ložisek, stanovení mezních rozměrů souřadnic zaoblení a snížení nebezpečí neslučitelnosti při používání ložisek.

 

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje horní mezní rozměr souřadnice zaoblení metrických řad valivých ložisek, jejichž hlavní rozměry včetně horního mezního rozměru souřadnice zaoblení uvádí jiné mezinárodní normy. Uvádí také požadavky na horní mezní rozměr příslušných poloměrů zaoblení hřídelů a těles.

Neplatí pro souřadnice zaoblení těch rozměrů, které nejsou stanoveny nebo pro jiné mezní rozměry, které jsou uvedeny v jiných mezinárodních normách.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz