Zdroj: www.cni.cz

ICS 77. 060                                                           ČESKÁ NORMA                                                          Záři 1996

Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

ČSN 03 8350

Requirements for corrosion protection of buried installations

Prescriptions pour la protection contre la corrosion de structures souterraines

Anforderungen für den Korrosionsschutz von erdverlegten Einrichtungen

Předmluva

Souvisící ČSN

V době uveřejnění této normy jsou platná uvedená vydání níže uvedených norem. Všechny normy jsou předmětem revize a strany, které vypracovávají dohodu na podkladě této normy, by měly prozkoumat možnost využití jejich nejnovějšího vydání.

ČSN 03 8330 Ochrana ocelových trubek - Zásady pro manipulaci s ocelovými trubkami s asfaltovou izolací

ČSN 03 8331 Ochrana proti korozi - Povlaky ocelových potrubí. Obecné technické požadavky

ČSN 03 8332 Ochrana proti korozi - Zkoušení páskových izolací a smršťovacích materiálů z plastů

ČSN 03 8360 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi - Všeobecná ustanovení

ČSN 03 8361         Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi -

Fyzikálně-chemický rozbor zemin a vod

ČSN 03 8362 Měděná referenční elektroda к měření potenciálu - Podzemní kovová konstrukce-půda

ČSN 03 8363 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi - Měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou

ČSN 03 8364 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi - Měření velikosti a směru proudu v kovovém zařízení

ČSN 03 8365 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi - Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi

ČSN 03 8366 Ochrana proti korozi - Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi - Potenciálová měření

ČSN 03 8367 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi - Stanovení velikosti proudu unikajícího (vnikajícího) z (do) kovového zařízení

ČSN 03 8368 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi - Měření měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi

ČSN IEC 913 Elektrotechnické předpisy - Elektrická trakční nadzemní vedení (34 1540) (idt IEC 913)

ČSN 38 6456 Izolační spoje lepené - Základní požadavky

ČSN 38 6457 Izolační spoje přírubové

© Český normalizační institut, 1996

20180


ČSN 03 8350

Souvisící směrnice (vyhlášky, zákony, normativní předpisy)

Zákon o ochraně životního prostředí č. 17/1992 Sb.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon o vodách č. 138/1973 Sb.

Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách

Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

Prováděcí vyhlášky stavebního zákona:

vyhl. FMTIR č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb.

vyhl. FMTIR č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 377/1992 Sb.

vyhl. FMTIR č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 378/1992 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé požadavky к zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 96/1982 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích

Obdobné mezinárodní (regionální, zahraniční) normy a předpisy

DIN 30 676: 1985 Planung und Anwendung des kathodischen Korrosionsschutzes für den Außenschutz (Návrh a aplikace katodické ochrany vnějších povrchů)

Federální zákon USA č. 49/1982, část 192

Vypracování normy

Zpracovatel: Český plynárenský a naftový svaz Praha - Ing. Josef Polák CSc, Ing. Pavel Veleta Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

Obsah

Strana

1   Předmět normy a oblast použití.......................................................................    3

2   Normativní odkazy..................................................................................    3

3   Termíny a definice..................................................................................    4

4   Všeobecně.........................................................................................    4

5   Společná ustanovení.................................................................................    7

6   Dálková kovová potrubí..............................................................................    8

7   Neliniová zařízení...................................................................................   10

8   Liniová zařízení ve městech a závodech.................................................................   11

Příloha A: Kritéria katodické ochrany....................................................................   14

Příloha B: Kritéria omezení interference při katodické ochraně...............................................   15

Příloha C: Některá opatření pro omezení koroze neliniových zařízení.........................................   16

Příloha D: Některá opatření pro omezení koroze železobetonových základových konstrukcí.......................   17

2


ČSN 03 8350

1 Předmět normy a oblast použití

Tato norma platí pro projektování, výstavbu a provoz protikorozní ochrany vnějšího povrchu kovových a železobetonových konstrukcí uložených v půdě nebo ve vodě.

Železobetonové konstrukce (především jejich pasivní ochrana) jsou do této normy zahrnuty pouze v těch případech, kdy nepříznivě ovlivňují korozní stav kovových zařízení uložených v zemi (ocelová výztuž je katodou makročlánku), nebo se jedná o oblasti s bludnými proudy ze stejnosměrné trakční proudové soustavy kolejové dráhy využívající jízdní kolejnice nebo další kolejnice jako vodič zpětného trakčního proudu a všechny úložné konstrukce jsou vzájemně galvanicky propojeny, např. přes uzemňovací soustavu (jedná se tedy o objekty v zastavěných oblastech).

Zásady uvedené v této normě se vztahují na všechny etapy projektování, výstavby a provozu, tj.:

-  zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí;

-  zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení;

-  zpracování realizační projektové dokumentace;

-    provádění měření, atestů a dalších šetření v rámci kolaudačního řízení a zpracování dokumentace skutečného provedení;

-  na zkušební provoz a uvádění zařízení protikorozní ochrany do trvalého provozu;

-    během trvalého provozu zařízení (při provozním měření, údržbě zařízení a pod. ), pokud se na ně nevztahují ustanovení ČSN 03 8373.

3

Zdroj: www.cni.cz