Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 91.080.00;91.040.00

Říjen 1996

Geometrická přesnost ve výstavbě
KONTROLA PŘESNOSTI
Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-1


 

 

 

Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 1: General principles

Précision géometrique du bâtiment. Contrôle de la précision. Partie 1: Règlement principal

Geometrische Genauigkeit im Aufbau. Genauigkeitskontrolle. Teil 1:  Allgemeine Bestimmungen

 

Předmluva

Tato norma je součástí souboru norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě (ČSN 73 0212), ze kterého jsou již vydány:

ČSN ISO 8322-1 až ČSN ISO 8322-8 pro určování přesnosti měřicích přístrojů (zatříděny jako Část 2 ČSN 73 0212) Část 3: Pozemní stavební objekty

Část 4: Liniové stavební objekty

Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Část 6: Statistická analýza a přejímka

Část 7: Statistická regulace

ČSN ISO 7077   pro ověřování správnosti rozměrů

ČSN ISO 7737   pro záznam dat o přesnosti rozměrů

 

Citované normy

ČSN 73 0202  Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN ISO 8322 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů

Část 1: Teorie (73 0212)

Část 2: Měřická pásma (73 0212)

Část 3: Optické nivelační přístroje (73 0212)

Část 4: Teodolity (73 0212)

Část 5: Optické provažovací přístroje (73 0212)

Část 6: Laserové přístroje (73 0212)

Část 7: Přístroje používané při vytyčování (73 0212)

Část 8: Elektronické dálkoměry do 150 m (73 0212)

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 73 0212-4   Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

ČSN 73 0212-5   Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

 

ã Český normalizační institut, 1996
20181


Strana 2

ČSN 73 0212-6   Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka

ČSN 73 0212-7   Geometrická  přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace

ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě (73 0212)

ČSN ISO 7078 Pozemní stavby.Postupy měření a vytyčování. Slovník a vysvětlivky (73 0230)

ČSN ISO 7737 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů (73 0212)

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje kapitolu 1, 4 a přílohu 1 a 2 ČSN 73 0212 ze 17.1.1985. Tím pozbývá platnosti ČSN 73 0212 ze 17. 1. 1985 v plném rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma upravuje nově pravidla kontroly, záznam výsledků kontroly a vyloučení lokálních vad. Pravidla pro použití výběrové a stoprocentní kontroly jsou uvedena do souladu s ostatními normami pro kontrolu přesnosti.Norma upravuje rovněž zásady pro kontrolu a její přesnost.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SINKA, stavební inovační kancelář, Bulharská 4, 101 00 Praha 10, IČO 13806700, Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman

 

1   Předmět normy

Tato norma stanoví zásady a metody kontroly geometrické přesnosti stavebních dílců, konstrukcí, stavebních objektů a zásady kontroly provádění vytyčovacích prací.

Základní termíny a definice pro postupy měření a vytyčování stanoví ČSN ISO 7078.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz