Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.160;25.140.10

Říjen 1996

Ruční mechanizovaná nářadí -
Měření vibrací na rukojeti -
Část 3: Vrtací a rotační kladiva
(obsahuje změnu A1)
(ISO 8662-3:1992)

ČSN
EN 28 662-3+A1

10 6010

 

 

 

Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the handle - Part 3: Rock drills and rotary hammers (includes amendment A1:1995) (ISO 8662-3:1992)

Machines à moteur portatives - Mesurage des vibrations au niveau des poigneés - Partie 3: Marteaux perforateurs et marteaux rotatifs (inclut l' amendement A1:1995) (ISO 8662-3:1992)

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen - Messung mechanischer Schwingungen am Handgriff - Teil 3: Gesteinbohrmaschinen und Bohrhämmer (enthält Änderung A1:1995) (ISO 8662-3:1992)

 

Tato norma je identická s EN 28662-3:1994 včetně její změny A1:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

This national standard is identical with EN 28662-3:1994 including its amendment A1:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

Změna A1 k normě EN 28662-3 modifikuje normu ISO 8662-3. Příslušné změny jsou zapracovány do textu normy a po straně označeny dvojitou čárou.

 

Citované normy

ISO 679:1989, dosud nezavedena/*

ISO 2787:1994, dosud nezavedena/*

ISO 8662-1:1988, zavedena v ČSN EN 28662-1 Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 1: Všeobecně (idt ISO 8662-1) (10 6010)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 35 6853 z 14. 7. 1982 a ČSN 35 6852 z 6. 4. 1989.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Ladislav Louda, CSc., Praha 4 - Nusle, U družstva Repo 6, IČO 48100382

Technická normalizační komise: TNK 11 Vibrace a rázy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jarmila Millerová

 

_______________

*/ Používá se originál, který je dostupný v ČSNI

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20240


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 28662-3

EUROPEAN STANDARD

Květen 1994

NORME EUROPÉENNE

+ A1

EUROPÄISCHE NORM

Květen 1995


 

ICS 13.160;25.140.10

 

Deskriptory: power-operated tools, portable equipment, portable electric machine tools, electric hammers, drill hammers, handles, vibration tests, measurements, vibration

 

Ruční mechanizovaná nářadí -

Měření vibrací na rukojeti -

Část 3: Vrtací a rotační kladiva

(obsahuje změnu A1) (ISO 8662-3:1992)

 

Hand-held portable power tools -

Measurement of vibrations at the handle -

Part 3: Rock drills and rotary hammers

(includes amendment A1:1995) (ISO 8662-3:1992)

 

Machines ŕ moteur portatives

- Mesurage des vibrations au

niveau des poigneés -

Partie 3: Marteaux perforateurs

et marteaux rotatifs

(inclut ľ amendement A1:1995)

(ISO 8662-3:1992)

 

Handgehaltene

motorbetriebene Maschinen -

Messung mechanischer

Schwingungen am Handgriff -

Teil 3: Gesteinbohrmaschinen und Bohrhämmer (enthält Änderung

A1:1995) (ISO 8662-3:1992)

 

 Tato evropská norma byla přijata Evropskou komisí CEN 25. 5. 1994. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba dát této evropské normě bez jakýchkoliv úprav status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými citacemi jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Evropské normy se vydávají, ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená na vlastní zodpovědnost členem CEN překladem do národního jazyka a notifikovaná na Ústředním sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

Podle rezoluce 13/1992 přijaté v dubnu 1992 na třetím zasedání CEN/TC 231 „Vibrace a rázy" byla mezinárodní norma

ISO 8662-3:1992 Ruční mechanizovaná nářadí - Měření vibrací na rukojeti - Část 2: Vrtací a rotační kladiva předložena zvláštním schvalovacím postupem k schválení jako evropská norma.

Výsledek hlasování byl kladný.

Tato evropská norma byla vypracována podle mandátu, který dala CEN Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu. Norma podporuje základní požadavky směrnice/e ES.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď převzetím identického textu nebo schválením k přímému používání, nejpozději do listopadu 1994 a národní normy, které jsou v ní v rozporu musí být zrušeny nejpozději do listopadu 1994.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Předmluva ke změně A1

Text této změny EN 28662-3/A1:1995 evropské normy EN 28662-3:1994 byl připraven technickou komisí CEN/TC 231 „Vibrace a rázy" jejíž sekretariát spravuje DIN.

Tato změna evropské normy EN 28662-3:1994 byla připravena na základě pověření, které dala CEN Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice/e ES.

Této změně evropské normy EN 28662-3:1994 musí být udělen status národní normy buď převzetím identického textu nebo schválením k přímému používání, nejpozději do února 1996 a národní normy, které jsou s ní v rozporu musí být zrušeny nejpozději do února 1996.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 8662-3:1992 byl schválen CEN jako evropská norma s modifikacemi, které byly vydány změnou EN 28662-3/A1:1995.

 

POZNÁMKA - Seznam citací mezinárodních publikací je uveden v příloze ZA (normativní).

 

Úvod

Tato část ISO 8662 stanovuje typovou zkoušku pro měření vibrací na rukojetích vrtacích a rotačních kladiv. Tato část doplňuje ISO 8662-1, Která udává všeobecně technické požadavky na měření vibrací na rukojetích ručních přenosných mechanizovaných nářadí. Tato část specifikuje činnost mechanizovaného ručního nářadí během typové zkoušky a další požadavky na provádění typové zkoušky.

Princip činnosti těchto mechanizovaných nářadí je takový, že se vyvolá otáčení vrtacího nástroje, zatímco se energie současně převádí na periodické nárazy, které se přenášejí na připojený konec vrtacího nástroje.

V případě lehkých vrtacích kladiv, jejichž hmotnost (bez vrtacího nástroje) je nižší než 15 kg, a rotačních kladiv se zkouška provádí způsobem, který se velice blíží typické pracovní situaci. Těžká vrtací kladiva s hmotností vyšší než 15 kg mají vysokou vrtací účinnost a využití zatěžovacího zařízení používaného pro lehká zařízení by bylo neekonomické. Proto se používá jiného druhu zatěžovacího zařízení - absorbéru energie s ocelovými kuličkami. Metoda zajišťuje podobnou činnost nářadí, jaké je při skutečné pracovní situaci a protože zatěžovací zařízení může být použito při velkém počtu zkoušek, je metoda ekonomická.

 

Pro metody stanovené v této části ISO 8662 byla zjištěna uspokojivá reprodukovatelnost měření.

Velikost energie nárazu je u rotačních a vrtacích kladiv určena vnitřní konstrukcí nářadí a není ovlivněna vnějšími silami. Podmínkou pro zajištění stacionárních pracovních podmínek je vyvození určité minimální statické síly.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato část ISO 8662 stanovuje postup při laboratorním měření vibrací na rukojetích mechanizovaných vrtacích a rotačních kladiv. Jedná se o postup pomocí kterého se při typové zkoušce stanovuje hodnota vibrací na rukojeti mechanizovaného nářadí zatěžovaného při provozu stanoveným způsobem.

Mechanizovaná nářadí, kterých se týká tato část ISO 8662 mohou být poháněna elektricky, pneumaticky nebo hydraulicky, nebo mohou být poháněna zabudovaným spalovacím motorem.

Předpokládá se, že získané výsledky mohou být využity k porovnání různých mechanizovaných nářadí nebo různých modelů stejného typu mechanizovaného nářadí.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz