Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 79.040

Říjen 1996

Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

ČSN
EN 338

731 711

 

 

 

Structural timber - Strength classes

Bois de structure - Classes de résistance

Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

 

Tato norma je identická s EN 338:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 338:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 384  zavedena v ČSN EN 384 Konstrukční dřevo - Zjišťování charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty (73 1712)

EN 518  zavedena v ČSN EN 518 Konstrukční dřevo - Třídění - Požadavky na normy pro vizuální třídění podle pevnosti (49 1532)

EN 519  zavedena v ČSN EN 519 Konstrukční dřevo - Třídění - Požadavky na dřevo strojně tříděné podle pevnosti a na třídicí stroje (49 1533)

 

Souvisící normy

ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1701)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Zlín, IČO 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Pokorná

 

Ó Český normalizační institut, 199X
20246


Strana 2


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 338

EUROPEAN STANDARD

Únor 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 79.040

 

Deskriptory: Wood, structural timber, frame structures, mechanical strength, classification

 

Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

 

Structural timber - Strength classes

Bois de structure - Classes de résistance

Bauholz für tragende Festigkeitsklassen

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-02-22. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Evropské normy existují ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska, a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Termíny a definice

5

4

Značky

5

5

Klasifikace konstrukčního dřeva

6

6

Přiřazení základního souboru dřeva ke třídě pevnosti

6

6.1

Třídění

6

6.2

Klasifikace

6

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce", jejíž sekretariát zabezpečuje Dánsko.

Této evropské normě musí být nejpozději do srpna 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používaní, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do srpna 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se níže uvedené státy zavazují zavést tuto evropskou normu:  Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Úvod

 

Vzhledem k různým druhům a jakostem dostupného dřeva, rozmanitému účelu použití i různým výrobním rozměrům produkovaným lokálním dřevařským průmyslem, dochází k řadě kombinací druhů a jakostních tříd dřeva s rozličnými mechanickými vlastnostmi; to komplikuje navrhování a specifikaci dřevěných konstrukcí.

Systém tříd pevnosti slučuje jakostní třídy a dřeviny podobných mechanických vlastností a umožňuje tak jejich zaměnitelnost. Projektant tak může předepsat určitou třídu pevnosti a použít hodnoty charakteristické pevnosti této třídy při výpočtu.

Systém tříd pevnosti má tyto výhody: Do systému lze kdykoli začlenit další dřeviny/třídy bez ovlivnění existujících předpisů pro dřevěné konstrukce.

Projektant nemusí při výpočtu přihlížet k ceně a dostupnosti alternativních druhů a jakostních tříd dřeva. Při navrhování může jednoduše použít hodnoty pevnosti určité třídy a předepsat tuto třídu; potom může na základě nabídek vybrat nejvhodnější a nejhospodárnější kombinaci dřevina/jakost. Není-li určitý druh dřeva pro projekt vhodný (např. z hlediska trvanlivosti), musí to být jasně předepsáno.

Prostřednictvím tříd pevnosti mohou dodavatelé nabídnout větší výběr konstrukčního dřeva, než když je předepsán druh a jakostní třída dřeva.


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato norma stanovuje systém tříd pevnosti pro všeobecné použití v normách pro stavební konstrukce.

V normě jsou uvedeny charakteristické hodnoty pevností, modulů pružnosti a hustoty pro jednotlivé třídy a pravidla pro přiřazování základních souborů dřeva (tj. kombinací druhu, původu a jakostní třídy dřeva) ke třídám pevnosti.

Tato norma platí pro všechny druhy jehličnatého a listnatého dřeva pro nosné účely.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz