Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 17.040.10;21.120.10

Prosinec 1996

Soustava tolerancí a uložení ISO
- Část 1: Základní ustanovení, úchylky a uložení
(ISO 286-1:1988)

ČSN
EN 20 286-1

01 4201

 

 

 

ISO system of limits and fits - Part 1: Bases of tolerances, deviations and fits (ISO 286-1:1988)

Système ISO de tolérances et d'ajustements - Partie 1: Base de tolérances, écarts et ajustements (ISO 286-1:1988)

ISO-System für Grenzabmabe und Passungen - Teil 1: Grundlagen für Toleranzen, Abmabe und Passungen (ISO 286-1:1988)

 

Tato národní norma je identická s EN 20286-1:1993 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.

This National Standard is identical with EN 20286-1:1993 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 1   dosud nezavedena

ISO 286-2 zavedena v ČSN EN 20286-2 Soustava tolerancí a uložení ISO. Část 2: Tabulky základních tolerancí a mezních úchylek pro díry a hřídele (01 4201)

ISO 406 zavedena v ČSN ISO 406 Technické výkresy. Tolerování délkových a úhlových rozměrů. Předepisování na výkresech (01 3136)

ISO 1101   dosud nezavedena1) (viz ČSN 01 3137)

ISO 1829 zavedena v ČSN ISO 1829 Výběr tolerančních polí pro všeobecné použití (01 4205)

ISO 1947   dosud nezavedena2)

ISO/R 1938   nahrazena ISO 1938, dosud nezavedena1)

ISO 2692   dosud nezavedena1)

ISO 2768-1 zavedena v ČSN ISO 2768-1 Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů (01 4240)

ISO 5166   dosud nezavedena

ISO 8015 zavedena v ČSN ISO 8015 Technické výkresy. Základní pravidlo tolerování (01 4204)

 

Další souvisící normy

ČSN 01 4203 Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Řady tolerancí, základních úchylek a toleranční pole pro rozměry přes 3150 mm

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 4201 z 19. 7. 1989 v celém rozsahu.

 

_______________

1)  V revizi.

2)  Norma zrušena.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20258


Strana 2

Změny proti předchozí normě

Norma obsahuje nové termíny a definice, vykládá odlišně mezní rozměry a uvádí na zkoušku číselné hodnoty základních tolerancí v tolerančních stupních IT1 až IT5 pro jmenovité rozměry přes 500 mm. Je vypuštěna informační příloha o klasifikaci délkových rozměrů.

V souladu s EN 20286-1 byla norma formálně upravena.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, IČO 61384038, Doc. Ing. František Drastík, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické požadavky na součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 20286-1:1993

EUROPEAN STANDARD

Duben 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.753.1/.2

 

Deskriptory: standard tolerances, fundamental tolerances, fits, designation, multilingual nomenclature, round shafts, cylindrical bores, dimensions, ratings

 

Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 1: Základní ustanovení, úchylky a uložení (ISO 286-1:1988)

 

ISO system of limits and fits - Part 1: Bases of tolerances, deviations and fits (ISO 286-1:1988)

Système ISO de tolérances et d'ajustements - Partie 1: Base de tolérances, écarts et ajustements (ISO 286-1:1988)

ISO-System für Grenzabmabe und Passungen - Teil 1: Grundlagen für Toleranzen, Abmabe und Passungen (ISO 286-1:1988)

 

Tato evropská norma byla přijata CEN 1993-04-15. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäische Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Předmluva

 

Mezinárodní norma ISO 286-1:1988 „Soustava tolerancí a uložení - Část 1: Základní ustanovení, úchylky a uložení" byla předběžně předložena CEN k projednání roku 1991.

Vzhledem ke kladnému výsledku projednání byla norma ISO 286-1:1988 předložena k formálnímu hlasování.

Výsledek hlasování byl kladný.

Tato evropská norma musí nabýt status národní normy buď vydáním identického textu anebo uznáním do října 1993; současně musí být zrušeny do října 1993 případné odporující národní normy.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Znění mezinárodní normy ISO 286-1:1988 bylo organizací CEN převzato bez jakýchkoliv změn jako evropská norma.

 

POZNÁMKA - Odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

 

Obsah

 

strana

 

 

 

0

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Oblast použití

5

3

Normativní odkazy

5

4

Termíny a definice

5

5

Značky a předepisování tolerancí, úchylek a uložení

12

6

Grafické vyjádření

17

7

Referenční teplota

18

8

Základní tolerance pro jmenovité rozměry do 3150 mm

18

9

Základní úchylky pro jmenovité rozměry do 3150 mm

19

10

Odkazy na další normy ISO

26

Příloha A Základ soustavy tolerancí a uložení ISO

27

Příloha B Příklady užití ISO 286-1

34

Příloha C Ekvivalent termínů

35

Příloha ZA Normativní odkazy na mezinárodní publikace a odpovídající publikace evropské

42

 

0   Úvod

 

Potřeba sestavit soustavu tolerancí a uložení pro obráběné součásti vyplynula zejména z toho, že běžným výrobním postupem není možné dosáhnout zcela přesných rozměrů, a z toho, že většinu součástí není ani účelné vyrábět zcela přesně. Aby byla zajištěna funkce, je postačující, aby skutečný rozměr výrobku ležel mezi dvěma mezními rozměry, tj. uvnitř tolerančního pole, a při výrobě byla dodržena přípustná úchylka.

 

Jestliže vztah mezi dvěma součástmi má mít charakter uložení, je nezbytné, aby byla ke jmenovitému rozměru předepsána úchylka buď kladná nebo záporná a tím bylo dosaženo požadované vůle nebo přesahu.

 

S rozvojem průmyslové výroby a mezinárodního obchodu vznikla potřeba vyvinout soustavu mezních rozměrů a uložení, nejprve na podnikové úrovni, později na národní a mezinárodní úrovni.


Strana 5

Tato mezinárodní norma proto uvádí mezinárodně uznávanou soustavu tolerancí a uložení.

Přílohy A a B obsahují základní vzorce a pravidla pro soustavu; uvedené příklady jsou součástí normy.

Příloha C obsahuje vícejazyčný abecední seznam názvů použitých v ISO 286 i v jiných mezinárodních normách o tolerování.

 

1   Předmět normy

 

Tato část normy ISO 286 obsahuje základní ustanovení soustavy tolerancí a uložení ISO spolu s vypočítanými hodnotami základních tolerancí a základních úchylek. Tyto hodnoty jsou při používání soustavy závazné (viz též A.1).

Tato část ISO 286 obsahuje rovněž termíny a definice spolu s jejich označením.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz