Zdroj: www.cni.cz

ICS 01. 040. 31; 29. 020; 31. 140

ČESKÁ NORMA

Listopad 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník -

Kapitola 561: Piezoelektrické součástky

pro řízení a filtraci kmitočtu

ČSN

IEC 50(561)

33 0050

International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 561: Piezoelectric devices for frequency control and selection

Vocabulaire Electrotechnique International - Chapitre 561: Dispositifs piézoélectriques pour la stabilisation des fréquences et le filtrage

Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch - Abschnitt 561: Piezoelektrische Bauelemente für Frequenzsteuerung und Selektion

Tato norma je identická s IEC 50(561): 1991. This standard is identical with IEC 50(561): 1991.

Národní předmluva

Norma obsahuje termíny a definice v českém, francouzském, anglickém a ruském jazyce, termíny pak postupně v jazyce německém, španělském, italském, holandském, polském a švédském. Dále obsahuje abecední rejstříky termínů ve všech výše uvedených jazycích.

POZNÁMKA - Pod číslem termínu je uvedeno číslo udávající jeho zařazení v terminologické databance, jejímž účelem je poskytnout informace zpracovatelům norem a technické dokumentace. Databanku v současné době spravuje Elektrotechnický zkušební ústav.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 35 8406 z 20. dubna 1984 a kapitola I ČSN 35 8490 z 24. listopadu 1965.

Změny proti předchozí normě

Terminologická ČSN 35 8406 byla maximálně využita pouze ve své aktuální části, stejně jako terminologická kapitola I ČSN 35 8490. Nová česká norma odpovídá stavu terminologické normalizace v IEC a je předpokladem pro jednoznačné porozumění následně přejímaným souborům evropských norem v oblasti piezoelektrických součástek.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Josef Suchánek, CSc., IČO 63237261

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.

© Český normalizační institut, 1996

20264


ČSN IEC 50(561)

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK Kapitola 561: Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu

IEC 50(561)

První vydání 1991-11

Deskriptory: electronic and electrotechnical products, electronic elements and devices, piezoelectric elements and devices, frequency control, frequency selection

Obsah

Strana

Předmluva ..........................................................................................      3

Úvod ..............................................................................................      3

Oddíl

561-01 Piezoelektrické vibrátory pro řízení a filtraci kmitočtu ................................................      4

561-02 Charakteristiky piezoelektrických rezonátorů .......................................................      8

561-03 Piezoelektrické filtry...........................................................................    24

561-04 Oscilátory řízené piezoelektrickým krystalem .......................................................    35

561-05 Krystal syntetického křemene ...................................................................    42

Rejstříky český .....................................................................................    45

francouzský ................................................................................    48

anglický ...................................................................................    50

ruský .....................................................................................    52

německý ..................................................................................    54

španělský ..................................................................................    56

italský ....................................................................................    58

holandský .................................................................................    60

polský ....................................................................................    62

švédský ...................................................................................    64

Předmluva

1)  Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tom smyslu jsou přijímány národními komitéty.

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoli rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.

Úvod

Tato norma byla připravena Technickou komisí IEC č. 1 Terminologie, společně s Technickou komisí IEC č. 49 Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu.

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

Šestiměsíční pravidlo

Zpráva o hlasování

Dvouměsíční procedura

Zpráva o hlasování

1(IEV)561 (CO)1229

1(IEV)561 (CO)1255 + A

1/49(IEV) (CO) 1253/187

1/49(IEV) (CO)l274/195

Celkovou informaci o hlasování a o schválení této normy je možno nalézt ve zprávách o hlasování citovaných ve výše uvedené tabulce.

3

Zdroj: www.cni.cz