Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.060.20

Prosinec 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým
napětím 0,6/1 kV -
Oddíl 3M: Nepancéřované kabely
(typ 3M)

ČSN 34 7659-3M


 

 

idt HD 603.3M S1:1994

 

Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV Section 3M: Unarmoured cables (type 3M)

Câbles de distribution de tension assignée 0,6/1 kV Section 3M: Cãbles sans armure (type 3M)

Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV Hauptabschnitt 3M: Kabelen ohne Bewehrung (Type 3M)

 

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 603 část 3M S1:1994

This standard contains identical version of Harmonization Document HD 603 Part 3M S1:1994

 

Národní předmluva

 

Citované normy

HD 383 S2   zaveden v ČSN IEC 228:1992 Jadrá káblov (34 7201)

HD 405 zaveden v ČSN IEC 332-1 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 1: Zkouška samostatného svislého izolovaného vodiče nebo kabelu (34 7111) a v ČSN IEC 332-2 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 2: Zkouška izolovaného vodiče nebo kabelu s měděným jádrem malého průměru ve svislé poloze (34 7112)

HD 505 zaveden v souboru norem ČSN IEC 811:1973 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů (34 7010)

HD 603.1 S1 zaveden v ČSN 34 7659-1 Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV

HD 605  dosud nezaveden

IEC 502  dosud nezavedena

 

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(461) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické kabely ( 33 0050)

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 34 7604 Silové káble. Menovité napätia

ČSN 34 7622 Silové káble 1 kV s napustenou papierovou izoláciou a s kovovým plášťom ANKA, ANKO, CNKO

ČSN 34 7658 Silové kabely 1 kV s hliníkovými jádry, s polyvinylchloridovou izolací a polyvinylchloridovým pláštěm AYKY

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha a. s., IČO 45273898 Ing. Jaroslav Mezera

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička

 

Ó Český normalizační institut, 1996




20289


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

HARMONIZAČNÍ DOKUMENT

HD 603 S1

HARMONIZATION DOCUMENT

Červen 1994

DOCUMENT D´HARMONISATION

HARMONISIERUNGSDOKUMENT


 

MDT: 621.315.2

 

Deskriptory: electric power distribution, electric cable, insulated cable, polyvinyl chloride, specification, dimension, test, marking

 

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV Oddíl 3M - Nepancéřované kabely (typ 3M)

 

Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV. Section 3M: Unarmoured cables (type 3M)

Câbles de distribution de tension assignée 0,6/1 kV. Section 3M: Câbles sans armure (type 3M)

Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV: Hauptabschnitt 3M: Kabele ohne Bewehrung (Type 3M)

 

Tento harmonizační dokument byl schválen CENELEC 8.12.1993. Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, které stanoví podmínky pro zavádění tohoto harmonizačního dokumentu na národní úrovni.

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy, týkající se zavádění na národní úrovni lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tento harmonizační dokument existuje ve třech oficiálních verzích (angličtině, francouzštině a němčině).

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tento harmonizační dokument byl připraven pracovní skupinou WG9 a WG10 CENELEC technické komise TC 20, Elektrické kabely.

Dokument racionalizuje všechny zkušební metody, které jsou dodatečně uvedeny v HD 405 a HD 505 a které byly původně plánovány do Části 2 HD 603 (Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV) a HD 604 (Silové kabely ve speciálním provedení pro elektrárny odolném proti ohni), a proto HD 603 a HD 604 neobsahují Části 2. Rozhodnutím Technického výboru (D68/047) Národní komitéty vyžadují dodržení v jejich národním jazyce vhodných národních Částí HD 603 a HD 604. Proto není ve všech zkušebních metodách v HD 605 a jiných HD, také citována žádná dílčí vhodná národní Část.

Tento návrh byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování v březnu 1993 a byl schválen CENELEC 1993-12-08 jako HD 605 S1. Informace o jiných HD, EN a mezinárodních normách jsou uvedeny v Příloze III.

Byla stanovena následující data:

- nejzazší termín oznámení platnosti HD na národní úrovni............. (doa) 1994-06-01

- nejzazší termín vydání identické národní normy...................... (dop) 1994-12-01

- nejzazší termín zrušení rozporných národních norem.................. (dow) 1994-12-01

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Všeobecně

6

2

Konstrukční požadavky

7

2.1

Jádro

7

2.1.1

Materiál a konstrukce

7

2.2

Izolace

7

2.2.1

Materiál

7

2.2.2

Tloušťka izolace

7

2.2.3

Značení žil

7

2.3

Uspořádání žil, izolační výplně

7

2.3.1

Uspořádání

7

2.3.2

Výplňové vložky

7

2.4

Vnitřní obal

7

2.4.1

Konstrukce

7

2.4.2

Tloušťka

7

2.5

Vnější plášť

7

2.5.1

Materiál

7

2.5.2

Barva

7

2.5.3

Tloušťka

7

2.6

Vnější průměr

7

2.7

Značení

7

2.8

Kódové značení

7

 

 

 

3

Zkušební požadavky

8

3.1

Kusové zkoušky

8

3.2

Výběrové zkoušky

8


Strana 5

3.3

Typové zkoušky, elektrické

8

3.4

Typové zkoušky, neelektrické

9

3.4.1

Zkoušky izolace

9

3.4.2

Zkoušky žil

9

3.4.3

Zkoušky pláště

9

3.4.4

Zkoušky hotového kabelu

9

3.5

Elektrické zkoušky po instalaci

10

 

 

 

4

Přílohy

Příloha 1 Tabulky

10

Příloha 2 Pokyn pro použití

11


Strana 6

Normativní odkazy

 

V Oddílu 3M HD 603 jsou uvedeny odkazy na ostatní Oddíly HD 603 a na další HD a normy IEC:

HD 383 Jádra izolovaných kabelů (přebírající IEC 228 a IEC 228A)

HD 405 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru

HD 505 Všeobecné zkušební metody izolačních materiálů a materiálů plášťů elektrických kabelů HD 605 Doplňující zkušební metody

IEC 502 Silové kabely s pevnou výtlačně lisovanou izolací pro jmenovitá napětí od 1 kV do 30 kV

Odkazy na jiné HD nebo normy IEC ve všech těchto případech zahrnují poslední vydání těchto dokumentů.

 



-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz