Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 23.040.40

Leden 1997

Fitinky z temperované litiny
s trubkovými závity

ČSN
EN 10 242

13 8200

 

 

 

Threaded pipe fiting in malleable cast iron

Raccords de tuyauterie filetés en fonte malléable

Gewindefittings aus Tempergub

 

Tato norma je identická s EN 10242:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

This standard is identical with EN 10242:1994 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly (42 0009)

EN 29001 zavedena v ČSN ISO 9001 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při navrhování, vývoji, výrobě, uvádění do provozu a servisu (01 0321)

EN 29002 zavedena v ČSN ISO 9002 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu (01 0322)

EN 45012 zavedena v ČSN EN 45012 Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci systémů jakosti (01 5257)

prEN 1562   dosud nezavedena

ISO 7 Část 1: zavedena v ČSN ISO 7-1 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování (01 4034) Část 2: zavedena v ČSN ISO 7-2 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry (25 4006)

ISO 228 Část 1: zavedena v ČSN ISO 228-1 Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování (01 4033) Část 2: zavedena v ČSN ISO 228-2 Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry (25 4014)

ISO 1460   dosud nezavedena

ISO 2178 zavedena v ČSN ISO 2178 Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda (03 8181)

ISO 2859 zavedena v ČSN ISO 2859 Statistické přejímky srovnáváním (01 0261)

ISO 5922 zavedena v ČSN ISO 5922 Temperovaná litina (42 0955)

ISO 6708   dosud nezavedena

 

© Český normalizační institut, 1996
20340


Strana 2

Nahrazení předcházejících norem

Touto normou se nahrazují následující normy:

ČSN 13 8200 z 30.12.1970

ČSN 13 8201 z 17.12.1987

ČSN 13 8202 z 30.12.1976

ČSN 13 8205 z 6.7.1983

ČSN 13 8206 z 6.7.1983

ČSN 13 8207 z 6.7.1983

ČSN 13 8208 z 6.7.1983

ČSN 13 8210 z 6.7.1983

ČSN 13 8211 z 6.7.1983

ČSN 13 8212 z 6.7.1983

ČSN 13 8213 z 6.7.1983

ČSN 13 8214 z 6.7.1983

ČSN 13 8215 z 6.7.1983

ČSN 13 8216 z 30.12.1976

ČSN 13 8217 z 30.12.1976

ČSN 13 8220 z 6.7.1983

ČSN 13 8221 z 6.7.1983

ČSN 13 8222 z 6.7.1983

ČSN 13 8223 z 6.7.1983

ČSN 13 8224 z 6.7.1983

ČSN 13 8225 z 6.7.1983

ČSN 13 8228 z 6.7.1983

ČSN 13 8229 z 6.7.1983

ČSN 13 8235 z 6.7.1983

ČSN 13 8236 z 6.7.1983

ČSN 13 8237 z 6.7.1983

ČSN 13 8240 z 6.7.1983

ČSN 13 8243 z 6.7.1983

ČSN 13 8244 z 6.7.1983

ČSN 13 8246 z 6.7.1983

ČSN 13 8247 z 6.7.1983

ČSN 13 8248 z 6.7.1983

ČSN 13 8260 z 24.10.1988

ČSN 13 8261 z 24.10.1988

ČSN 13 8262 z 30.12.1976

ČSN 13 8263 z 30.12.1976

ČSN 13 8264 z 24.10.1988

ČSN 13 8265 z 24.10.1988

ČSN 13 8281 z 10.10.1986

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Moravské železárny, a. s. Olomouc, IČO 47674865, Anna Balušíková

Chevess, v. o. s. Brno, IČO 00544990, Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 49 Potrubí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hýsek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 10242

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 23.040.40

 

Deskriptory: Pipe fittings, threaded fittings, cast iron, malleable cast iron, designation, design, dimensions, dimensional tolerances, screw thread, characteristics, tests, inspection, marking

 

FITINKY Z TEMPEROVANÉ LITINY S TRUBKOVÝMI ZÁVITY

 

Threaded pipe fitting in malleable cast iron

Raccords de tuyauterie filetés en fonte malléable

Gewindefittings aus Tempergub

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 10.11.1994. Členové CEN jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Druhy fitinků

5

4

Názvosloví

8

5

Materiály

9

6

Konstrukce

10

7

Rozměry a tolerance

11

8

Závity

12

9

Výroba

13

10

Požadované vlastnosti

13

11

Zkoušení a kontrola

14

12

Systém zabezpečování jakosti

15

13

Označování fitinků

14

Značení

15

Rozměrové tabulky normalizovaných druhů a velikostí fitinků (tabulky 8 až 27)

18

Příloha A (normativní) Fitinky z temperované litiny se závity podle ISO 7-1, ale mající vnitřní závit typu Rc

40

Příloha B (informativní) Prokazování shody

41

Příloha C (informativní) Vztah k podstatným požadavkům Směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EEC)

42

Příloha D (informativní) Vztah mezi velikostí fitinku a jmenovitou světlostí (DN)

43

Příloha E (informativní) Bibliografie

44

 

Předmluva

Tato evropská norma EN 10242 „Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity" byla vypracována Technickou komisí ECISS/TC 29, jejíž sekretariát je zabezpečován UNSIDER.

 

Tato evropská norma musí dostat status národní normy buď publikováním identického textu nebo jejím přímým převzetím nejpozději v květnu 1995 s tím, že případné národní normy, které budou v rozporu se zněním této normy, musí být zrušeny nejpozději v květnu 1995.

 

Podle společných pravidel CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a provedení fitinků z temperované litiny s trubkovým závitem.

 

Všeobecně jsou fitinky určeny k přepravě tekutin a plynů do dovoleného tlaku a teploty předepsaných touto normou. Jsou určeny pro spojování součástí se závitem podle ISO 7-1, velikostí 1/8 až 6.

 

Při použití v podmínkách mimo limitovaný tlak a teplotu je nutné vyjádření výrobce.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz