Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 33.060.30

Listopad 1996

Metody měření zařízení používaných v digitálních
mikrovlnných přenosových systémech -
Část 3: Měření pozemních družicových stanic -
Oddíl první: Všeobecně

ČSN
EN 60 835-3-1

36 7630

 

 

 

Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems Part 3: Measurements on satellite earth stations Section One: General

Méthodes de mesure applicables au matériel utilisé pour les systèmes de transmission numérique en hyperfréquence Troisième partie: Mesures applicables aux stations terriennes de télécommunications par satellite Section un: Généralités

Mebverfahren für Geräte in digitalen Mikrowellen-Übertragungssystemen Teil 3: Messungen an Satelliten-Erdfunkstellen Haubtabschnitt eins: Allgemeines

 

Tato norma je identická s EN 60835-3-1:1992.

This standard is identical with EN 60835-3-1:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 60835-1-1:1992 zavedena v ČSN EN 60835-1-1 Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 1: Měření společná pro pozemní radioreléové a družicové pozemní stanice Oddíl 1: Všeobecně (36 7630)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: MAFROZ - Praha, IČO 10162305, Ing. František Malík

Technická normalizační komise: TNK 86 - Radiokomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20342


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60835-3-1

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

Deskriptory: Radiocommunications, telecommunications, communication, equipment, earth stations, satellite broadcasting, microwave frequencies, measurements, characteristics, general

 

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl první: Všeobecně (IEC 835-3-1:1990)

 

Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems - Part 2: Measurements on satellite earth stations - Section One: General (IEC 835-3-1:1990)

Méthodes de mesure applicables au matériel utilisé pour les systèmes de transmission numérique en hyperfréquence Troisième partie: Mesures applicables aux stations terriennes de télécommunications par satellite Section un: Généralités (CEI 835-3-1:1990)

Mebverfahren für Geräte in digitalen Mikrowellen-Übertragungssystemen Teil 3: Messungen an Satelliten-Erdfunkstellen Haubtabschnitt eins: Allgemeines (IEC 835-3-1:1990)

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELEC 1992-09-15. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v němž jsou stanoveny podmínky, za kterých lze této evropské normě dát bez jakýchkoliv změn status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená na vlastní odpovědnost členem CENELEC překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Islandu, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Předmluva

 

Dotazník CENELEC umožňující zjistit zda mezinárodní norma IEC 835-3-1:1990 může být přijata bez jakýchkoliv změn textu ukázala, že nejsou třeba žádné společné modifikace pro přijetí za evropskou normu.

 

Referenční dokument byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování a byl CENELEC schválen jako EN 60835-3-1 dne 15. září 1992.

 

Byla stanovena následující data:

-  poslední termín vydání identické národní normy           (dop)      1993-09-01

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem   (dow)     1993-09-01

 

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí této normy. V normě je příloha ZA normativní.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 35-3-1:1990 byl schválen v CENELEC jako evropská norma bez jakékoliv změny.

 

1   Předmět normy a oblast použití

 

Tato část normy, která doplňuje Část 1 IEC 835-1-1, popisuje metody měření použitelné v pozemních družicových stanicích používajících digitální modulaci.

 

Předmětem této části je poskytnout doporučené metody měření pro schvalování základních vlastností pozemních družicových stanic a také přidružených podsystémů a je třeba ji používat spolu s Částí 1 IEC 835-1-1.

 

Tam, kde se vyžadují společná měření pro pozemní radioreléové a družicové stanice jsou uvedeny odkazy na příslušné oddíly Části 1 IEC 835-1-1. V takových případech jsou v oddílech této Části 3 popsány pouze speciální případy měření příslušející k pozemním družicovým stanicím.

 

Tam, kde jsou parametry nebo metody měření použitelné pouze na pozemní družicové stanice, jsou v příslušných oddílech této části podrobně popsány.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz