Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 91.060.20

Listopad 1996

Prefabrikované příslušenství
pro střešní krytiny - 
Zařízení pro přístup na střechu - 
Lávky, plošiny a stupně

ČSN
EN 516

74 7702

 

 

 

Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access. Walkways, treads and steps

Accessoires préfabriqués pour couverture. Installations pour accès du toit - Passerelles, plans de marche et escabeaux

Vorgefertigte Zübehörteile für Dacheindeckungen - Einrichtungen zum Betreten des Daches - Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte

 

Tato norma je identická s EN 516:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36 1050 Bruxelles Belgium.

 

This standard is identical with EN 516:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36 1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

prEN 364 nezavedena; nahrazena EN 364 zavedenou v ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody (83 2660)

 

ISO 1140:1990   dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Stavebně technický ústav, a. s., IČO 45273529, Ing. arch. Jiří Matoušek, Ing. Kamil Skřivan, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 65 Střechy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20357


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 516

EUROPEAN STANDARD

Červen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 91.060.20

 

Deskriptory: roofing, roofs, accessories, safety devices, hooks, dimensions, tests, marking

 

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně

 

Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access - Walkways, treads and steps

Accessoires préfabriqués pour couverture - Installations pour accčs du toit - Passerelles, plans de marche et escabeaux

Vorgefertigte Zübehörteile für Dacheindechkungen - Einrichtingen zum Betreten des Daches-Laufstege, Trittflächen und Enzeltritte

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-06-06. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN/CENELEC.

 

Evropské normy existují ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN/CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Comittee for Standardization

Comitée Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Střešní výrobky pro skládané krytiny", jehož sekretariát řídí IBN.

 

Této evropské normě bude nejpozději do prosince 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do prosince 1995.

 

Ve smyslu Vnitřních předpisů CEN jsou povinny tuto evropskou normu zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato evropská norma se vztahuje na stavební prvky trvale upevněné k nosné konstrukci šikmých střech; prvky, které slouží ke stání nebo chůzi během prohlídky, údržby a opravy zařízení na střeše.

Stanovuje základní rozměry, použití materiálů, požadavky na únosnost a rozsah zkoušek.

Tato norma se nevztahuje na žebříky trvale upevněné na šikmých střechách.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz