Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 91.060.20

Listopad 1996

Prefabrikované příslušenství
pro střešní krytiny -
Bezpečnostní střešní háky

ČSN
EN 517

74 7703

 

 

 

Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks

Accessoires préfabriqués pour couverture - Crochets de sécurité

Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen - Sicherheitsdachhaken

 

Tato norma je identická s EN 517:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36 1050 Bruxelles Belgium.

 

This standard is identical with EN 517:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36 1050 Bruxelles Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

prEN 364 nezavedena; nahrazena EN 364 zavedenou v ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody (83 2660)

prEN 795   dosud nezavedena

ISO 1140:1990   dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Stavebně technický ústav, a. s., IČO 45273529, Ing. arch. Jiří Matoušek, Ing. Kamil Skřivan, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 65 Střechy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

 

ã Český normalizační institut, 1996
20358


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 517

EUROPEAN STANDARD

Červen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

Deskriptory: roofing, roofs, accessories, hooks, dimensions test, marking

 

Prefabrikované příslušenství střešních krytin - Bezpečnostní střešní háky

 

Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks

Accessoires préfabriqués pour couverture - Crochets de sécurité

Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen - Sicherheitsdachhaken

 

Tato evropská norma byla schválena CEN/CENELEC 1995-06-06. Členové CEN/CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN/CENELEC.

 

Evropské normy existují ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN/CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Comittee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Střešní výrobky pro skládané krytiny", jehož sekretariát řídí IBN.

 

Této evropské normě bude nejpozději do prosince 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu budou zrušeny do prosince 1995.

 

Ve smyslu Vnitřních předpisů CEN jsou povinny tuto evropskou normu zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

 

Tato Evropská norma se vztahuje na háky umístěné na povrchu šikmých střech a trvale připevněné k nosné konstrukci střechy. Háky jsou určeny pro připevnění žebříků pro pokrývače, pro podepření pracovních plošin a pro kotevní body, ke kterým se připevňují osobní ochranná vybavení proti pádu nebo pro přidržování.

 

Specifikuje základní rozměry, použití materiálů, požadavky na únosnost a rozsah zkoušek.

 

Tato norma se nevztahuje na zařízení, která se používají výhradně jako kotevní body, ke kterým se připevňují osobní ochranná vybavení proti pádu nebo pro přidržování (viz prEN 795).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz