Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 91.140.80

Listopad 1996

Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U
- Definice, požadavky, zkoušení

ČSN
EN 607

74 7704

 

 

 

Eaves gutters and fittings made of PVC-U - Definitions, requirements and testing

Gouttières pendantes et leurs raccords en PVC-U Définitions, exigences et méthodes d' essai

Hängedachrinnen und Zuberhörteile aus PVC-U - Begriffe, Anforderungen und Prüfung

 

Tato norma je identická s EN 607:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B - 1050

Bruxelles, Belgium.

 

This national standard is identical with EN 607:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de

Stassart 6, B - 1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 638:1992 zavedena v ČSN EN Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy. Trubky z termoplastů. Stanovení tahových vlastností (643117).

EN 727:1992 zavedena v ČSN EN Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy. Trubky a tvarovky z termoplastů. Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) (643118).

EN 743 zavedena v ČSN EN 743 Plastové rozvodné a ochranné systémy. Trubky z termoplastů. Stanovení podélného smrštění (643116)

EN 763 zavedena v ČSN EN 763 Plastové rozvodné a ochranné systémy. Vstřikované tvarovky z termoplastů. Vizuální stanovení vlivu zahřátí (643119)

ISO 105-A02:1187 nezavedena

ISO/DIS 4892-2 nezavedena

ISO/DIS 4892-3 nezavedena

ISO 8256 nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Stavebně technický ústav, a. s., IČO 45273529, Ing.arch. Jiří Matoušek, Ing.Kamil Skřivan, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 65 Střechy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

 

© Český normalizační institut, 1996
20359


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 607

EUROPEAN STANDARD

Červen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 91.140.80

 

Deskriptory:roofing, water removal, rain water, eaves gutters, unplasticized polyvinyl chloride, fittings, specifications, definitions, physical properties, tests, operating requirements, designation, marking

 

Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U Definice, požadavky a zkoušení.

 

Eaves gutters and fittings made of PVC-U-Definitions, requirements and testing

Gouttières pendantes et leurs en PVC-U - Définitions, exigences et méthodes d'essai

Hängedachrinnen und Zubehörteile aus PVC-US - Begriffe, Anforderungen und Prüfung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-06-06. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tyto evropské normy existují ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Comittee for Standardization

Comitée Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Definice

5

3.1

Části

5

3.2

Materiál

5

4

Požadavky na materiál

6

5

Žlaby, požadavky a zkušební metody

6

5.1

Vzhled

6

5.2

Šířka

6

5.3

Délka

6

5.4

Fyzikální a mechanické vlastnosti

6

6

Tvarovky, požadavky a zkušební metody

7

6.1

Všeobecně

7

6.2

Vzhled

7

6.3

Tvar a rozměry

7

6.4

Fyzikální vlastnosti

7

7

Těsnění žlabů a lepidla

8

8

Označování

8

9

Značení

8

10

Způsobilost pro účely žlabových systémů

9

Příloha A (normativní) Rázová zkouška

10

Příloha B (normativní) Podélné smrštění

11

Příloha C (normativní) Zkouška vodotěsnosti

12

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Střešní výrobky pro skládané krytiny", jehož sekretariát řídí IBN.

 

Této evropské normě bude nejpozději do prosince 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do prosince 1995.

 

Ve smyslu vnitřních předpisů CEN jsou povinny tuto evropskou normu zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro okapové žlaby a tvarovky vyrobené z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) určené k využití pro odvádění dešťové vody.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz