Zdroj: www.cni.cz

ICS 33. 060. 20

ČESKÁ NORMA

Prosinec 1996

Metody měření rádiových vysílačů - Část 9: Vlastnosti televizních převáděčů

ČSN

EN 60244-9

36 7117

idt IEC 244-9: 1993

Methods of measurement for radio transmitters

Part 9: Performance characteristics for television transposes

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques Partie 9: Qualité de fonctionnement des réémetteurs de télévision

Meßverfahren für Funksender

Teil 9: Übertragungseigenschaften von Fernsehumsetzern

Tato norma je identická s EN 60244-9: 1994. This standard is identical with EN 60244-9: 1994.

Národní předmluva

Citované normy, doporučení a zprávy

EN 60215: 1989 + A1: 1990 zavedena v ČSN EN 60215+A1 Bezpečnostní ustanovení pro rádiové vysílače (33 4110)

IEC 244-1: 1968 + HD 236. 1 S1: 1977 dosud nezavedena

EN 60244-5: 1994 zavedena v ČSN EN 602445-5 Metody měření rádiových vysílačů. Část 5: Vlastnosti televizních vysílačů (36 7117)

EN 60244-10: 1993 zavedena v ČSN EN 60 244-10 Metody měření rádiových vysílačů. Část 10: Metody měření televizních vysílačů a převáděčů, využívající signálů měřicích řádků (36 7117)

EN 60244-12-1: 1993 zavedena v ČSN EN 60244-12-1 Metody měření rádiových vysílačů Část 12-1: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů - Vlastnosti, které je třeba specifikovat (36 7119)

EN 60244-12-2: 1993 zavedena v ČSN EN 60244-12-2 Metody měření rádiových vysílačů Část 12-2: Tvorba technických popisů rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů - Specifikační listy (36 7119)

EN 60244-13: 1991 zavedena v ČSN EN 60244-13 Metody měření rádiových vysílačů Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM (36 7117)

IEC 487-1: 1984 + HD 477. 1 S1: 1987 dosud nezavedena

IEC 864-1: 1986 + A1: 1987 + HD 577 S1: 1990 dosud nezavedena

Doporučení CCIR 468-4: 1986 dosud nezavedeno

Doporučení CCIR 567-1: 1986 dosud nezavedeno

Doporučení CCIR 653: 1986 dosud nezavedeno

Zpráva CCIR 624-3: 1986 dosud nezavedena

Zpráva CCIR 795-2: 1986 dosud nezavedena

Doporučení a zprávy CCIR jsou dostupné v Technickém a zkušebním ústavu telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4.

© Český normalizační institut, 1996

20371


ČSN EN 60244-9

Vypracování normy

Zpracovatel: TESTCOM, oddělení normalizace, IČO 00003468, Ing. Marcel Kraus Technická normalizační komise: TNK 86 Radiokomunikace Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

2


ČSN EN 60244-9

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 60244-9

Září 1994

ICS 33. 060. 20

Deskriptory: radio transmitters, measurements, television, transposes, properties

Metody měření rádiových vysílačů

Část 9: Vlastnosti televizních převáděčů

(IEC 244-9: 1993)

Methods of measurement for radio transmitters

Part 9: Performance characteristics for television transposers

(IEC 244-9: 1993)

Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques

Partie 9: Qualité de foncionnement des réémetteurs de télévision (CEI 244-9: 1993)

Meßverfahren für Funksender

Teil 9: Übertragungs-eigenschaften von Fernsehumsetzern (IEC 244-9: 1993)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 5. července 1994. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Standardization électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles

3


ČSN EN 60244-9

Předmluva

Dotazníkový průzkum CENELEC, který měl zjistit, zda je možné přijmout mezinárodní normu IEC 244-9: 1993 beze změn jako evropskou normu ukázal, že žádné změny nejsou nutné.

Zmíněný dokument byl předložen členům CENELEC к formálnímu hlasování a byl CENELEC dne 5. července 1994 schválen jako EN 60244-9.

Byly stanoveny tyto termíny:

-  poslední termín vydání identické národní normy                     (dop)                   1995-07-15

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem              (dow)                  1995-07-15

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. Přílohy označené jako "informativní" jsou pouze pro informaci. Přílohy А, В a ZA к této normě jsou normativní a příloha С je informativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 244-9: 1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

V anglické verzi byly použity následující redakční úpravy textu normy IEC 244-9: 1993

Název obrázku 1 změněn na:

Příklad měřicí masky pro mezifrekvenční a vysokofrekvenční kmitočtovou chararakteristiku pro systémy В a G.

Obsah

Kapitola

Předmět normy a rozsah použití .........................................................................      1

Normativní odkazy ...................................................................................      2

Všeobecné názvy a definice ............................................................................      3

Všeobecné podmínky provozu ..........................................................................      4

Všeobecné podmínky měření ...........................................................................      5

Všeobecné vlastnosti převáděče .........................................................................      6

Stabilita charakteristických obrazových úrovní a výstupního výkonu ............................................      7

Lineární zkreslení ....................................................................................      8

Nelineární zkreslení ..................................................................................      9

Zkreslení tvaru signálu ...... ...........................................................................    10

Nežádoucí modulace ..................................................................................    11

Nežádoucí emise a změny provozních vlastností způsobené zpětnou vazbou z výstupu na vstup ......................    12

Zhoršení provozních vlastností v důsledku vazby mezi výstupem a vstupem ......................................    13

Speciální měření datových signálů v obrazovém signálu ......................................................    14

Metody měření zvukových kanálů .......................................................................    15

Příloha A Uspořádání pro měření úrovní vstupního a výstupního signálu

Příloha В Vstupní impedance

Příloha С Šumové číslo a poměr signálu к šumu

Příloha ZA (normativní)

4


ČSN EN 60244-9

1 Předmět normy a rozsah použití

Tato část IEC 244 obsahuje metody měření provozních vlastností televizních převáděčů. К hodnocení ostatních vlastností je třeba tuto normu používat ve spojení s publikacemi citovanými v kapitole 2.

Tato norma je určena к použití při typových, přejímacích a výrobních zkouškách.

Měřit všechny uvedené vlastnosti není povinné. Na základě dohody mezi výrobcem a zákazníkem je možno vykonat další doplňková měření.

Provozní vlastnosti měřené podle této normy umožňují porovnání výsledků měření provedených různými provozovateli.

Mezní hodnoty příslušných provozních vlastností nejsou v této normě stanoveny, ale v souvislosti s uváděním výsledků měření jsou zde pro objasnění uvedeny některé údaje.

5

Zdroj: www.cni.cz