Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 23.040:00

Listopad 1996

Potrubní části- Definice a výběr jmenovitých
světlostí - DN

ČSN
EN IS O 6708

13 0015

 

 

 

Pipework components - Definition and selection of DN (nominal size)

Composants de réseau de tuyauteries - Définition et sélection des DN (diamètre nominal)

Rohrleitungsteile - Definition und Auswahl von DN (Nennweite)

 

Tato norma je identická s EN ISO 6708:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

This  standard is identical with EN ISO 6708:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 13 0015 z 1989-08-16.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v. o. s. Brno, IČO  00544990, Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 49 Potrubí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hýsek

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20376


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 6708

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 23.040:00

 

Deskriptory: piping, components, diameters, size designation, numerical designations, definitions, selection

 

Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN (ISO 6708:1995)

 

Pipework components - Definition and selection of DN (nominal size) (ISO 6708:1995)

Composants de réseau de tuyauteries - Définition et sélection des DN (diamètre nominal) (ISO 6708:1995)

Rohrleitungsteile - Definition und Auswahl von DN (Nennweite) (ISO 6708:1995)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-06-12. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Definice

4

3

Řada jmenovitých světlostí - DN

5

 

Předmluva

 

Text mezinárodní normy ISO 6708:1995 byl zpracován Technickou komisí ISO/TC 5 „Potrubí ze železných kovů a kovové tvarovky" ve spolupráci s CEN/TC 74 „Příruby a přírubové spoje."

Tato evropská norma musí být zavedena jako národní norma a to buď publikováním identického textu nebo překladu nejpozději do ledna 1996 a rozporné národní normy musí být zrušeny nejpozději do ledna 1996.

V souladu se společnými předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

POZNÁMKA o uznání platnosti

Text mezinárodní normy ISO 6708:1995 byl Ústředním sekretariátem CEN převzat jako evropská norma bez jakýchkoliv úprav.

 

1   Předmět normy

Tato norma stanoví definici jmenovité světlosti - DN pro potrubní části uváděné v normách používajících systém označování DN.

 

POZNÁMKA  1 - Mohou být použity i jiné způsoby označování, např. pro části se závitovými, lisovanými, připájenými nebo přivařenými přípojkami nebo výrobky označované NPS (jmenovitý rozměr trubky), OD (vnější průměr), ID (vnitřní průměr), tyto však nejsou touto normou definované.

 

Tato norma obsahuje preferované hodnoty DN.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz