Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 79.040;79.060.00

Listopad 1996

Lepené lamelové dřevo – Požadavky na užitné
vlastnosti a minimální výrobní požadavky

ČSN
EN 386

73 2052

 

 

 

Glued laminated timber - Performance requirements and minimum production requirements

Bois lamellé collé - Prescriptions de performance et prescriptions minimales de fabrication

Brettschichtholz - Leistungs- und Mindestanforderungen an die Herstellung

 

Tato norma je identická s EN 386:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxellex, Belgium.

This standard is identical with EN 386:1995 and is  published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36,  B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 301  zavedena v ČSN EN 301 Fenolická a aminová lepidla  pro nosné díly dřevěných konstrukcí - Klasifikace a technické požadavky (66 8504)

EN 385   zavedena  v ČSN EN 385 Konstrukční dřevo  nastavované  zubovitým spojem - Požadavky na užitné  vlastnosti a minimální výrobní požadavky (49 1535)

EN 391  zavedena v ČSN EN 391 Lepené lamelové dřevo - Zkouška delaminace lepených spojů (73 2053)

EN 392  zavedena v ČSN EN 392 Lepené lamelové dřevo - Smyková zkouška lepených spojů (73 2055)

EN 518  zavedena v ČSN EN 518 Konstrukční dřevo - Třídění - Požadavky na normy pro vizuální třídění podle pevnosti (49 1532)

EN 519  zavedena v ČSN EN 519 Konstrukční dřevo - Třídění - Požadavky na dřevo stojně tříděné podle pevnosti a na třídicí stroje (49 1533)

 

Souvisící normy

ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1701)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 2052 z 3.5.1991.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Zlín, IČO 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Pokorná

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20381


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 386

EUROPEAN STANDARD

Únor 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 79.040

 

Deskriptory: Wood, structural timber, laminated board, manufacturing, gluing, specification, production control

 

Lepené lamelové dřevo - Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky

 

Glued laminated timber - Performance requirements and minimum production requirements

Bois lamellé collé - Prescriptions de performance et prescriptions minimales de fabrication

Brettschichtholz – Leistungs -und Mindestanforderungen an die Herstellung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-02-22. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Evropské normy existují ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Termíny a definice

5

4

Značky

6

5

Požadavky

7

5.1

Všeobecně

7

5.2

Dřevo

7

5.3

Lepidla

7

5.4

Podélné spoje v lamelách

7

5.5

Celistvost a pevnost lepených spojů

7

6

Výrobní požadavky

8

6.1

Výrobní podmínky

8

6.2

Dřevo

10

6.3

Lepidla

11

6.4

Výroba

11

7

Kontrola jakosti

13

7.1

Vlastní výrobní kontrola (interní kontrola)

13

7.2

Organizace vlastní výrobní kontroly

15

7.3

Dokumentace systému kontroly jakosti

15

7.4

Inspekce a zkoušení

15

7.5

Provádění inspekce (externí kontrola)

16

8

Značení

17

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce", jejíž sekretariát zabezpečuje Dánsko.

Této evropské normě musí být nejpozději do srpna 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do srpna 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se níže uvedené státy zavazují zavést tutu evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Úvod

Lepené lamelové dřevo se vyrábí slepením více lamel, jejichž vlákna jsou v zásadě rovnoběžná. Tímto způsobem lze vyrobit prvek obdélníkového průřezu.

Cílem požadavků této normy je dosažení spolehlivého a trvanlivého slepení, takže spoje lepeného lamelového dřeva zústanou celistvé v průběhu očekávané životnosti konstrukce. Tyto požadavky bude nutno doplnit v případě speciálních výrobních podmínek, materiálů nebo funkčních požadavků. Požadavky se vztahují na konstrukční prvky v třídách použití 1 a 2. Pro dřevěné konstrukce ve třídě použití 3 jsou nutná speciální opatření, jako např. požadavek použití vodovzdorných lepidel. Požadavky na tato lepidla jsou stanoveny v EN 301.


Strana 5

1  Předmět normy

 

Tato norma stanovuje požadavky na komponenty dřevěných lepených lamelových prvků a minimální požadavky na výrobu těchto prvků pro nosné účely.

 

Norma platí pro výrobky s výslednou tloušťkou lamel nejvýše 45 mm.

 

Ačkoli lepené lamelové dřevo se zpravidla vyrábí z jehličnatých druhů dřeva, platí tato norma také pro listnaté druhy, jsou-li k dispozici informace umožňující jejich uspokojivé lepení.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz