Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 97.060

Listopad 1996

Bezpečnost elektrických spotřebičů
pro domácnost a podobné účely
Část 2: Zvláštní požadavky
na odstředivky prádla

ČSN 
EN 60 335-2-4
+A51+A2

36 1055

 

 

mod IEC 335-2-4:1984 +A1:1987+A2:1989

 

Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements for spin extractors

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Deuxième partie: Règles particulières pour les essoreuses centrifuges

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2: Besondere Anforderungen für Wäscheschleudern

 

Tato norma je identická s EN 60335-2-4:1989 včetně její změny A51:1991+A2:1992.

This standard is identical with EN 60335-2-4:1989 including its Amendment A51:1991+A2:1992.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 36 1050 část 2-4 z 10.5.1991.

 

Porovnání s předchozí normou

Tato norma je překladem EN 60335-2-4:1984+A51:1991+A2:1992, předchozí norma vycházela z IEC 335-2-4:1984+A1:1987+A2:1989. Porovnání je uvedeno v odstavci „Porovnání s IEC 335-2-4:1984".

 

Citované normy

EN 60335-1:1988 zavedena v ČSN EN 60335-1+A55 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 335-1:1976) (36 1055)

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 335-2-4:1984 Safety of household and similar electrical appliances - Part 2: Particular requirements for spin extractors (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla)

BS 3456: Part 202: Section 202.4:1990 Safety of household and similar electrical appliances. Part 202. Parcticular requirements. Section 202.4 Spin extractors (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 202. Zvláštní požadavky. Zvláštní požadavky. Oddíl 202.43. Odstředivky prádla.

NF C 73-804 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. Deuxième partie: Règles particulières pour les essoreuses centrifuges (Norme européenne EN 60335-2-4) (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla. Evropská norma EN 60335-2-4).

 

© Český normalizační institut, 1996
20392


Strana 2

DIN VDE 0700-4 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke; Teil 2: Besondere Anforderungen für Wäscheschleudern (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla)

 

Porovnání s IEC 335-2-4:1984

EN 60335-2-4:1989 je překladem IEC 335-2-4:1984, třetí vydání, včetně změny A1:1987 a A2:1989 s těmito odchylkami:

Úvod se ruší.

V 7.1 se doplňuje odkaz na zvláštní národní podmínky (snc).

7.10 se ruší.

V 7.12 a 7.13 je navíc uveden doplněk.

V 11.10 je doplněna změna.

V 15.3 je slovo „třikrát" nahrazeno slovem „dvakrát".

V 20.102 je navíc doplněn nový odstavec.

V 20.105 se ruší první a druhý odstavec.

Je doplněn nový článek 20.601.

Příloha C a D se ruší.

Obsahuje navíc změnu A51:1991, přílohu ZA (normativní) Spínače, přílohu ZX (normativní) Zvláštní národní podmínky a přílohu ZY (informativní) Národní odchylky

Odchylky EN 60335-2-4:1989 od IEC 335-2-4:1984 jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji, změna A51 a A2 evropské normy je vyznačena dvěma svislými čarami po levém okraji. Z toho vyplývá, že souběh obou těchto případů je označen třemi svislými čarami po levém okraji.

 

Informativní údaje z IEC 335-2-4:1984 + A1:1987 + A2:1989

IEC 3335-2-4:1994 byla připravena Technickou komisí TC 61. Text IEC 335-2-4:1984 vychází z následujících dokumentů:

Pravidlo šesti měsíců Zpráva o hlasování

     61(CO)269         61(CO)313 a 313A

     61(CO)324            61(CO)351

Text změny A1:1987 vychází z následujících dokumentů:

Pravidlo šesti měsíců Zpráva o hlasování

     61(CO)407           61(CO)453

Text změny A2:1989 vychází z následujících dokumentů:

Pravidlo šesti měsíců Zpráva o hlasování

     61(CO)558         61(CO)604 a 604A

Úplné informace lze nalézt ve zprávě o hlasování citované v uvedených tabulkách.


Strana 3

Souvisící ČSN

ČSN 36 1253 Elektromechanické a elektrotepelné spotrebiče do domácnosti a na podobné účely. Práčky a odstredivky. Metódy funkčných skúšok

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Agentura T. S. Q., Praha 6, IČO 40823458 - Ing. Oldřich Petr, Pavel Tvrdík

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60335-2-4

EUROPEAN STANDARD

Duben 1989

NORME EUROPÉENNE

+A51

EUROPÄISCHE NORM

Duben 1991

+A2

Březen 1992


 

MDT 648.326:64.06-83:614.8Nahrazuje HD 267 S1

Deskriptory: Household electrical appliances, spin extractors, safety requirements, protection against electric shock, fire protection, protection against mechanical hazard

 

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla (IEC 335-2-4:1984, 3. vydání, mod) (Obsahuje změnu A51:1991 + A2:1992)

 

Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Particular requirements for spin extractors (IEC 335-2-4:1984, 3rd edition, modified) (Includes Amendment A51:1991 + A2:1992)

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie: Règles particulières pour les essoreuses centrifuges (CEI 335-2-4:1984, 3me édition, modifiée) (Inclus l'amendement A51:1991+A2:1992)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zweke. Teil 2: Besondere Anforderungen für Wäscheschleudern (IEC 335-2-4:1984, 3.Ausgabe, modifiziert) (Enthält Änderung A51:1991+A2:1992)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 13. září 1988.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku pořízená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska Švédska, a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektronice

Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles


Strana 6

Stručná historie

Návrh na schválení třetího vydání IEC 335-2-4, dokument CENELEC/TC 61(SEC)442, byl rozeslán podle pravidel schvalovacího postupu v březnu 1985.

Tento návrh byl projednán na zasedání v Zandvoortu v červnu 1986, kde bylo rozhodnuto předložit návrh EN 60335-2-4 k hlasování. Tento proces byl zahájen v březnu 1988.

Text tohoto návrhu byl schválen Technickým výborem CENELEC 13. září 1988.

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla připravena sekretariátem CENELEC TC 61.

Data pro její použití:

- nejzazší termín pro oznámení platnosti EN na národní úrovni (doa) 1989-01-01

- nejzazší termín pro vydání identické národní normy          (dop) 1989-07-01

- nejzazší termín pro zrušení rozporných národních norem      (dow) 1991-07-01

Tato evropská norma nahrazuje HD 267 S1.

Tento dokument doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly IEC 335-2-4, třetí vydání včetně změny A1 tak, že z této normy IEC vytváří evropskou normu EN 60335-2-4. Tato norma se musí používat společně s EN 60335-1:1988, Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely-Část 1: Všeobecné požadavky.

Články, které jsou doplněny navíc než je uvedeno v IEC 335-2-4, jsou číslovány počínaje číslem 601.

Zvláštní národní podmínky (snc), způsobující odchylku od této evropské normy, jsou uvedeny v příloze ZX a doplňují tuto přílohu v EN 60335-1.

Národní odchylky od této evropské normy jsou uvedeny v příloze ZY a doplňují tuto přílohu v EN 60335-1.

V této normě jsou použity tyto typy písma:

- požadavky: garmond

- zkušební specifikace: kurzíva

- vysvětlivky: borgis

 

Změna A51:1991

 

Předmluva

 

Tato změna A51 mění evropskou normu EN 60335-2-4:1989. Tato změna byla schválena CENELEC dne 10. prosince 1990.

Návrh na změnu EN 60335-2-4, dokument CLC/TC 61 (SEC) 681 byl rozeslán podle pravidel schvalovacího postupu v únoru 1989. Tento návrh byl projednán na zasedání ve Stockholmu v listopadu 1989, kdy bylo rozhodnuto předložit návrh na změnu k hlasování. Tento proces byl zahájen v květnu 1990.

Text tohoto návrhu byl schválen CENELEC jako změna A51 dne 10. prosince 1990.

Tato změna byla vypracována sekretariátem technické komise CENELEC TC 61.

Data pro její použití:

- nejzazší termín pro vydání identické národní normy:     (dop) 1991-07-01

- nejzazší termín pro zrušení rozporných národních norem  (dow) 1993-07-01

Pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly EN 60335-2-4:1989 před 1993-07-01, může se tato předchozí norma nepřetržitě používat pro výrobky až do 1998-07-01.

Tento dokument mění odpovídající kapitoly EN 60335-2-4:1989.


Strana 7

Neexistují žádné národní odchylky od této změny.

 

POZNÁMKA - MDT a deskriptory této změny nahrazují MDT a deskriptory EN 60335-2-4:1989;

- označení změn počínaje A1, se vztahuje ke změnám IEC, zatímco označení změn, počínaje A51 se vztahuje ke změnám CENELEC.

 

Změna A2:1992

 

Předmluva

 

Tato změna A2 mění evropskou normu EN 60335-2-4:1989. Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 10. prosince 1991.

Návrh na schválení změna A2:1989 IEC 335-2-4:1989, dokument CLC/TC 61 (SEC) 728, byl rozeslán podle pravidel schvalovacího postupu v březnu 1990. Tento návrh byl projednán na zasedání v Aténách v listopadu 1990, kdy bylo rozhodnuto předložit návrh na změnu EN 60335-2-4 k hlasování. Tento proces byl zahájen v červnu 1991.

Text tohoto návrhu byl schválen CENELEC jako změna A2 dne 10. prosince 1991.

Tato změna byla vypracována sekretariátem technické komise CENELEC TC 61.

Data pro její použití:

- nejzazší termín pro vydání identické národní normy:      (dop) 1992-09-01

- nejzazší termín pro zrušení rozporných národních norem:  (dow) 1992-09-01

Pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly EN 60335-2-4:1989 včetně její změny A51:1991 před 1994-09-01, může se tato předchozí norma nepřetržitě používat pro výrobky až do 1999-09-01.

Tento dokument doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly změny A2:1989 IEC 335-2-4:1984 tak, že z ní vytváří změnu A2 k evropské normě EN 60335-2-4:1989.

EN 60335-2-4 včetně této změny se musí používat společně s EN 60335-1:1988, včetně jejích změn A2:1988, A5:1989, A6:1989 a A51:1991.

Neexistují žádné zvláštní národní podmínky (snc) způsobující odchylky od této změny.

Neexistují žádné národní odchylky od této změny.

K EN 60335-2-4 není změna A1, protože změna A1:1987 k IEC 335-2-4 byla zapracována do evropské normy.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 335-2-4:1984, 3. vydání, včetně změny A1:1987 a A2:1989 schválil CENELEC jako evropskou normu s modifikacemi A51:1991 a A2:1992.


Strana 8

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

9

1

Předmět normy

9

2

Definice

10

3

Všeobecné požadavky

10

4

Všeobecně o zkouškách

10

5

Jmenovité hodnoty

10

6

Třídění

10

7

Značení

11

8

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

11

9

Rozběh elektromechanických spotřebičů

11

10

Příkon a proud

11

11

Oteplení

12

12

Práce spotřebičů s topnými články při přetížení

12

13

Elektrická izolace a unikající proud při pracovní teplotě

12

14

Odrušení rozhlasu a televize

12

15

Odolnost proti vlhkosti

12

16

Izolační odpor a elektrická pevnost

13

17

Ochrana proti přetížení

13

18

Trvanlivost

13

19

Abnormální práce

14

20

Stabilita a mechanická nebezpečí

14

21

Mechanická pevnost

16

22

Konstrukce

16

23

Vnitřní spojování

17

24

Součásti

17

25

Síťový přívod a vnější pohyblivé přívody

17

26

Svorky pro vnější přívody

17

27

Ochranné spojení se zemí

17

28

Šrouby a spoje

17

29

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

17

30

Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům

17

31

Odolnost proti korozi

18

32

Záření, toxicita a podobná nebezpečí

18

Přílohy

19

Příloha A Tepelné regulátory a nadproudová relé

19

Příloha B Elektronické obvody

19

Příloha E Měření povrchových cest a vzdušných vzdáleností

19

Příloha F Motory neizolované od sítě se základní izolací, která není určená pro jmenovité napětí spotřebiče

19

Příloha G Obvod pro měření unikajícího proudu

20

Příloha ZA (normativní) Spínače

21

Příloha ZX (normativní) Zvláštní národní podmínky

22

Příloha ZY (informativní) Národní odchylky

23


Strana 9

Předmluva

 

IEC 3335-2-4:1994 byla připravena Technickou komisí TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, třetí vydání, které nahrazuje předchozí vydání.

Text tohoto třetího vydání vychází z druhého vydání a následujících dokumentů:

Pravidlo šesti měsíců Zpráva o hlasování

      61(CO)269        61(CO)313 a 313A

      61(CO)269           61(CO)351

Text změny A1:1987 vychází z následujících dokumentů:

Pravidlo šesti měsíců Zpráva o hlasování

      61(CO)407           61(CO)453

Úplné informace lze nalézt ve zprávě o hlasování citované v uvedených tabulkách.

Tato část 2 se používá společně s IEC 335-1, která byla zpracována na základě druhého vydání z 1976 včetně změny A1:1977, A2:1979 a A3:1982.

Tato část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly IEC 335-1 tak, aby se stala mezinárodní normou IEC: Bezpečnostní požadavky na odstředivky prádla (třetí vydání).

Tam, kde v této části 2 není uveden určitý článek části 1, platí tento článek, pokud je to vhodné. Tam, kde je v této normě uvedeno „doplněk", „změna" nebo „nahrazuje se", musí být podle toho přizpůsoben příslušný text části 1.

V této normě:

1) jsou použity tyto typy písma:

- požadavky: garmond;

- zkušební specifikace: kurzíva;

- vysvětlivky: borgis.

2) články a obrázky, které jsou doplněny navíc než je uvedeno v části 1, jsou číslovány počínaje číslem 101; navíc doplněné přílohy jsou značeny AA, BB apod.

 

1 Předmět normy

 

Tato kapitola z části 1 platí s těmito změnami:

1.1 Nahrazuje se:

Tato norma platí pro elektrické odstředivky prádla s obsahem nepřesahujícím 10 kg textilního materiálu a s obvodovou rychlostí bubnu nepřesahující 50 m/s.

Tato norma platí i pro odstředivky prádla, které jsou zabudovány do praček, přičemž v tomto případě není obsah odstředivky omezen.

Platnost této normy se vztahuje i na odstředivky prádla, které nejsou určeny k použití v domácnosti, ale mohou být zdrojem nebezpečí pro osoby při provozu ve společných přádelnách v obytných domech nebo v samoobslužných prádelnách.

Tato norma neplatí pro odstředivky prádla, používané v komerčních prádelnách.


Strana 10

Pro odstředivky určení k používání v dopravních prostředcích nebo na palubách lodí či letadel mohou být nutné další požadavky.

Pro odstředivky určené k používání v tropických krajinách mohou být nutné další požadavky.

V mnoha zemích existují doplňkové předpisy vydané národními zdravotnickými úřady a národními úřady odpovědnými za ochranu bezpečnosti práce.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz