Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.340.10

Prosinec 1996

Ochranné oděvy - Ochrana proti
teplu a ohni - Zkušební metoda
pro omezené šíření plamene

ČSN
EN 532

83 2750

 

 

 

Protective clothing - Protection against heat and flame - Test method for limited flame spread

Vêtement de protection - Proitection contre la chaleur et les flammes - Méthode d'essai pour la propagation de flamme limitée

Schutzkleidung - Schutz gegen Hitze und Flammen - Prüfverfahren für die begrenzte Flammenausbreitung

 

Tato norma je identická s EN 532:1994 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

This standard is identical with EN 532:1994 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 6940:1984 zavedena v ČSN EN ISO 6940 Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (80 0805)

ISO 6941:1984 a Změna 1:1992 k ISO 6941:1984 zavedeny v ČSN EN ISO 6941 Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných vzorků (80 0806)

 

Souvisící ČSN

ČSN 80 0815  Zkoušení hořlavosti plošných textilií s obsahem syntetických vláken nad 50 %

ČSN 80 0824  Zkoušení hořlavosti plošných textilií

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Jan Šafr

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranní prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20419


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 532

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.340.10

 

Deskriptory: personal protective equipment, protection clothing, heat protection, work clothing, tests, flame propagation, test atmospheres

 

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda pro omezené šíření plamene

 

Protective clothing - Protection against heat and flame - Test method for limited flame spread

Vêtement de protection Proitection contre la chaleur et les flammes - Méthode d'essai pour la propagation de flamme limitée

Schutzkleidung - Schutz gegen Hitze und Flammen - Prüfverfahren für die begrenzte Flammenausbreitung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-11-24. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoli člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

0

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Termíny a definice

5

4

Podstata zkoušky

5

5

Ochrana zdraví a bezpečnost práce osob provádějících zkoušky

6

6

Klimatizování a zkušební prostředí

6

7

Zkušební zařízení

6

8

Příprava zkušebního zařízení

7

9

Zkušební postup a odběr vzorků

7

Obrázky 1, 2 a 3

9-11

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla připravena komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest", jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

 

Této evropské normě musí být dán status národní normy buď uveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání nejpozději do května 1995. Do května 1995 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC je zavedení této evropské normy závazné pro následující státy: Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Island, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

0   Úvod

 

Tato norma stanoví zkušební metodu k určení omezeného šíření plamene u materiálů určených pro ochranné oděvy proti ohni. Obsahuje podmínky pro zkoušení materiálů používaných jako jednovrstvé (např. overal) nebo jako vícevrstvé sestavy (např. převlečníky pro hasiče).

 

Tato zkušební metoda je úzce spjata se zkušební metodou ISO 6941. Používá stejné zařízení jako ISO 6941, ale s menším držákem vzorku a šablonou.

 

Další změny v porovnání s metodou podle ISO byly provedeny CEN TC 162 po zkouškách ve více laboratořích, při kterých byla zkoušena řada nehořlavě upravených tkanin používaných pro ochranné oděvy proti ohni s využitím zařízení podle ISO 6941 a menší rozměr zkušebního vzorku stanovený touto normou. Základní změny jsou následující:

-  Určení povrchu zapálení, jež je pro ochranný oděv nejvhodnější.

-  Doba působení plamene 10 s, jež dává možnost lepšího rozlišení, než doba působení plamene 15 s, a lepší reprodukovatelnost, než doba působení plamene 5 s.

-  Regulace délky plamene ve vodorovné poloze (vodorovný dosah) místo svislé výšky plamene, protože hořák je používán ve vodorovné poloze. Bylo zjištěno, že vodorovný dosah u různých hořáků značně kolísá, pokud je nastavena stejná svislá výška plamene.

 

Materiály, které nedohoří k horní nebo svislé hraně menšího zkušebního vzorku používaného při této zkoušce, mohou být klasifikovány jako materiály s omezeným šířením plamene. Materiály s omezeným šířením plamene jsou určeny


Strana 5

pro oděvy chránící proti nebezpečí tepla a plamene ve smyslu ochrany proti nebezpečí způsobenému hořením samotného oděvu. Ochranné vlastnosti materiálu nejsou touto zkušební metodou určeny, ale mohou být určeny jinou vhodnou metodou pro přenos tepla, např. EN 366, EN 367 a EN 702.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví zkušební metodu k určení omezeného šíření plamene u textilu a materiálů podobných textilu, působí-li na povrch svisle orientovaných vzorků malý plamen.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz