Zdroj: www.cni.cz

ICS 33. 120. 00; 35. 240. 60

ČESKÁ NORMA

Prosinec 1996

Systémy s identifikačními kartami -

Telekomunikační karty s integrovanými

obvody a koncová zařízení -

Část 4: Aplikačně nezávislé požadavky na

koncová zařízení, vztahující se na karty

ČSN EN 726-4

36 9723

Identintification card systems - Telecommunications integrated circuit(s) cards and terminals - Part 4: Application independent card related terminal requirements

Systèmes de cartes d'identification - Cartes à circuit intégré et terminaux pour les télécommunications - Partie 4: Spécifications de la partie carte des terminaux indépendantes des applications

Identifikationskartensysteme - Anforderungen an Chipkarten und Endgeräte für Telekommunikationszwecke - Teil 4: Aplikationsunabhängige Kartenbezogene Anforderungen an Endgeräte

Tato norma je identická s EN 726-4: 1994 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 726-4: 1994 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Národní předmluva

Pro přehlednost překladu normy je u některých termínů uveden v závorce kurzivou i původní anglický termín. U termínů pouze v anglickém jazyce je český překlad uveden v závorce kurzivou.

Citované normy

EN 726-3 dosud nezavedena

EN 726-7 1) dosud nezavedena

EN 27816-1: 1989 zavedena v ČSN EN 27816-1 Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody a s kontakty Část 1: Fyzikální vlastnosti (idt ISO 7816-1: 1987) (36 9205)

EN 27816-2: 1989 zavedena v ČSN EN 27816-2 Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody a s kontakty Část 2: Rozměry a umístění kontaktů (idt ISO 7816-2: 1988) (36 9205)

EN 27816-3: 1989 zavedena v ČSN EN 27816-3 Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody a s kontakty Část 3: Elektronické signály a protokoly přenosu (idt ISO/IEC 7816-3: 1989) (36 9205)

EN 27816-3: 1992/A1: 1993 dosud nezavedena

ISO/IEC 646: 1991 zavedena v ČSN/ISO 646 Informační technika. 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací (36 9104)

CCITT T. 50: 1988 Doporučení CCITT jsou dostupná v TESCOM Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4

Další souvisící normy

ČSN ISO 10202-1: 1994 Identifikační karty - Karty pro finanční transakce - Bezpečnostní architektura systémů finančních transakcí, využívajících karty s integrovanými obvody - Část 1: Životní cyklus karty (36 9736)

ČSN EN 24909: 1994 Identifikační karty - Bankovní karty - Obsah dat magnetického proužku pro stopu 3 (idt ISO 4909, 2. vydání, 1987) (36 9727)

1) bude vydána

© Český normalizační institut, 1996

20431


ČSN EN 726-4

ČSN EN 27810: 1993 Identifikační karty - Fyzikální vlastnosti (idt ISO 7810: 1989) (36 9725)

ČSN EN 27811-1: 1993 Identifikační karty - Záznamová technika - Část 1: Reliéfní písmo (idt ISO 7811-1: 1985) (36 9731)

ČSN EN 27811-2: 1994 Identifikační karty - Záznamová technika - Část 2: Magnetický proužek (idt ISO 7811-2: 1985) (36 9731)

ČSN EN 27811-3: 1993 Identifikační karty - Záznamová technika - Část 3: Umístění reliéfních znaků na kartách ID-1 (idt ISO 7811-3: 1985) (36 9731)

ČSN EN 27811-4: 1994 Identifikační karty - Záznamová technika - Část 4: Umístění magnetických stop určených pouze pro snímání - Stopy 1 a 2 (idt ISO 7811-4: 1985) (36 9731)

ČSN EN 27812: 1993 Identifikační karty - Číselný systém a záznamový postup pro identifikaci vydavatele (idt ISO 7812: 1987) (36 9732)

ČSN EN 27813: 1994 Identifikační karty - Karty pro finanční transakce (idt ISO 7813: 1990) (36 9733)

ČSN ISO 7580: 1994 Identifikační karty - Zprávy vytvořené kartou - Obsah pro finanční transakce (36 9215)

Vypracování normy

Zpracovatel: Dr. Karel Jurák, Praha, IČO 40812839

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Čížek

2


ČSN EN 726-4

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 726-4

Prosinec 1994

ICS 33. 120. 00; 35. 240. 60

Deskriptory: telecommunications, IС cards, telecommunication terminals, specifications, characteristics

Systémy s identifikačními kartami -

Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení -

Část 4: Aplikačně nezávislé požadavky na koncová zařízení,

vztahující se na karty

Identintification card systems - Telecommunications

integrated circuit(s) cards and terminals - Part 4:

Application independent card related terminal

requirements

Systèmes de cartes d'identification - Cartes à circuit intégré et terminaux pour les télécommunications Partie 4: Spécifications de la partie carte des terminaux indépendantes des applications

Identifikationskartensysteme - Anforderungen an Chipkarten und Endgeräte für Telekommunikationszwecke - Teil 4: Applikationsunabhängige Kartenbezogene Anforderungen an Erdgeräte

Tato evropská norma byla schválena CEN 5. prosince 1994. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B -1050 Bruxelles

3


ČSN EN 726-4

Obsah

Strana Předmluva .......................................................................................................................................................................................4

1          Předmět normy a rozsah platnosti ....................................................................................................................................5

2         Normativní odkazy .............................................................................................................................................................5

3         Definice, zkratky a značky.................................................................................................................................................6

3. 1       Definice.................................................................................................................................................................................6

3. 2      Zkratky............................................................................................................................................................................. ......6

3. 3       Značky... ...............................................................................................................................................................................6

4         Fyzikální požadavky na kartová koncová zařízení .........................................................................................................7

4. 1       Mechanické rozhraní mezi IFD a IС kartou.........................................................................................................................7

4. 2      Vytvoření kontaktu s IС kartou ............................................................................................................................................7

4. 3       Rozhraní uživatel/koncové zařízení......................................................................................................................................7

4. 4      Čtecí zařízení karet s magnetickým proužkem.....................................................................................................................7

4. 5       Modul ověřování držitele karty ............................................................................................................................................7

4. 6       Přijímání paměťových karet..................................................................................................................................................7

5         Elektronické signály a protokoly přenosu........................................................................................................................8

5. 1       Podporované typy přenosu ...................................................................................................................................................8

5. 2       Napájecí napětí Vcc ............................................................................................................................................................... o

5. 3       Napájecí proud......................................................................................................................................................................8

5. 4      Programovací napětí .............................................................................................................................................................8

5. 5       Střída.....................................................................................................................................................................................8

5. 6       Ochranný interval .................................................................................................................................................................8

6         Bezpečnostní vybavení........................................................................................................................................................8

6. 1 Bezpečnostní modul (SM) ..................................................................................................................................... ...............9

6. 1. 1    Použití SM v koncovém zařízení..........................................................................................................................................9

6. 1. 2   Žádné SM v koncovém zařízení ...........................................................................................................................................9

7         Popis funkcí .........................................................................................................................................................................9

8         Příkazy .................................................................................................................................................................................9

9         Zpracování chyb ...............................................................................................................................................................10

10       Funkční požadavky na kartová koncová zařízení.........................................................................................................10

10. 1     Jazyk pro zobrazení zpráv .................................................................................................................................................. 10

10. 2    Zobrazované zprávy............................................................................................................................................................ 10

10. 3    Základní operace................................................................................................................................................................. 10

10. 3. 1  Vyjmutí karty ......................................................................................................................................................................10

10. 3. 2 Možnost zrušení ..................................................................................................................................................................11

10. 3. 3 Zadávání CHV....................................................................................................................................................................11

10. 3. 4 Změna CHV ........................................................................................................................................................................11

10. 3. 5  Výběr/změna jazyka ........................................................................................................................................................... 12

10. 3. 6  Výběr aplikace .................................................................................................................................................................... 12

10. 4    Zvukové zprávy ..................................................................................................................................................................12

Příloha A (informativní) Scénář pro zadávání CHV .................................................................................................................13

Příloha В (informativní) Scénář pro změnu CHV .....................................................................................................................15

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena ETSI STC TE9 a převzata CEN/TC 224 "Strojově čitelné karty, rozhraní a činnost souvisících zařízení", jejíž sekretariát je při AFNOR.

Tento dokument byl předložen к formálnímu hlasování a výsledky formálního hlasování byly pozitivní.

Této evropské normě bude nejpozději do června 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do června 1995.

4


ČSN EN 726-4

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Tato evropská norma sestává z následujících částí, pod společným názvem Systémy s identifikačními kartami Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení:

Část 1: Přehled systémů

Část 2: Bezpečnostní aspekty

Část 3: Aplikačně nezávislé požadavky na karty

Část 4: Aplikačně nezávislé požadavky na koncová zařízení, vztahující se na karty

Část 5: Metody plateb

Část 6: Telekomunikační služby

Část 7: Bezpečnostní modul

1 Předmět normy a rozsah platnosti

Část 4 EN 726 specifikuje aplikačně nezávislé charakteristiky kartových koncových zařízení, vztahující se na karty, které jsou schopny zpracovávat karty, které jsou ve shodě s Částí 3 EN 726.

Aplikačně specifické charakteristiky nejsou definovány v této části EN 726. Tyto jsou definovány a popsány v příslušných aplikačních požadavcích.

Tato část EN 726 nespecifikuje žádnou interní realizaci kartového koncového zařízení. Tato část popisuje:

-   požadavky fyzikální a klimatické pro specifikace na kartová koncová zařízení, elektronické signály a protokoly přenosu;

-   aplikačně nezávislý logický model koncového zařízení, který má být použit jako základ pro návrh logické struktury požadavků na koncová zařízení, přičemž tyto požadavky se vztahují na karty;

-  popis aplikačně nezávislých funkcí a obecných scénářů, které se použijí pro většinu aplikací;

-  zpracování chyb.

5

Zdroj: www.cni.cz