Zdroj: www.cni.cz

ICS 81. 080

ČESKÁ NORMA

Prosinec 1996

Žárovzdorné výrobky izolační -

Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena

u tvarových výrobků

ČSN

EN 1094-5

72 6080

Insulating refractory products - Part 5: Determination of cold crushing strenght

Produits réfractaires isolants - Méthodes d'essai - Partie 5: Détermination de la résistance à l´écrasement à temperature ambiante

Feuerfeste Erzeugnisse für Isolationszwecke - Teil 5: Bestimmung der Kaltdruckfestigkeit geformter Erzeugnisse

Tato norma je identická s EN 1094-5: 1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 1094-5: 1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

Národní předmluva

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 8895 (72 6048) z července 1994.

Změny proti předchozí normě

EN 1094-5 vychází z normy ISO 8895, tato norma je tedy obdobná dříve zavedené normě ČSN ISO 8895 (72 6048) z července 1994.

Citované normy

EN 1094-1 dosud nezavedena

EN 1094-2 dosud nezavedena

EN 1094-3 dosud nezavedena

EN 1094-4: 1995 zavedena v ČSN EN 1094-4: 1996 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 4: Stanovení objemové hmotnosti a skutečné pórovitosti tvarových výrobků (72 6080)

EN 1094-6 dosud nezavedena

EN 1094-7 vydána zatím formou ENV 1094-7: 1993 a zavedena v ČSN P ENV 1094-7: 1996 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 7: Metody zkoušení keramických vláknitých výrobků (72 6080)

© Český normalizační institut, 1996

20448


ČSN EN 1094-5

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 1094-5

Srpen 1995

ICS 81. 080

Deskriptory: refractory materials, shaped refractories, shaped insulating refractory products, physical tests, environmental tests, determination, crushing strength

Žárovzdorné výrobky izolační - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena u tvarových výrobků

Insulating refractory products - Part 5: Determination of cold crushing strength

Produits réfractaires isolants -                                                                Feuerfeste Erzeugnisse

Méthodes d'essai - Partie 5:                                                                     für Isolationszwecke - Teil 5:

Détermination de la résistance à l'écrasement                                         Bestimmung der Kaltdruckfestigkeit

à temperature ambiante                                                                         geformter Erzeugnisse

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-07-10. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ustředního sekretariátu nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ustřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, В -1050 Bruxelles

3


ČSN EN 1094-5

Obsah

Strana

1   Předmět normy.....................................................................................  4

2  Definice............................................................................................  5

3  Podstata zkoušky....................................................................................  5

4  Přístroje a zařízení...................................................................................  5

5  Zkušební tělesa.....................................................................................  5

6  Postup zkoušky......................................................................................  6

7  Vyhodnocení výsledků...............................................................................  7

8  Protokol o zkoušce...................................................................................  7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 187 "Žárovzdorné výrobky a materiály", jejímž sekretariátem je pověřen BSI.

Této evropské normě bude nejpozději do února 1996 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu budou zrušeny nejpozději do února 1996.

Ve smyslu společných pravidel CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Údaje o reprodukovatelnosti a opakovatelnosti dat dosud nejsou к dispozici, ale mohou být obsaženy v některém z následujících vydání.

EN 1094 "Žárovzdorné výrobky izolační" se skládá ze 7 částí:

Část 1: Terminologie keramických vláknitých výrobků

Část 2: Klasifikace tvarových výrobků

Část 3: Klasifikace keramických vláknitých výrobků

Část 4: Stanovení objemové hmotnosti a skutečné pórovitosti tvarových výrobků

Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena u tvarových výrobků

Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků

Část 7: Metody zkoušení keramických vláknitých výrobků (ENV)

1 Předmět normy

Tento díl EN 1094 určuje metodu stanovení pevnosti v tlaku za studena žárovzdorných výrobků izolačních tvarových.

4

Zdroj: www.cni.cz