Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.220.40; 49.3040.10

Prosinec 1996

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody
pro klasifikaci odolnosti nekovových materiálů
proti plameni

ČSN
EN 2310

31 7030

 

 

 

Aerospace series - Test methods for flame resistance rating of non-metallic materials

Série aérospatiale - Méthodes d°essai de comportement au feu por le classement des matériaux non métalliques

Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren zur Klassifizierung des Brandverhaltens von nichtmetallischen Werkstoffen

 

Tato norma je identická s EN 2310:1991 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium

 

This standard is identical with EN 2310:1991 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium

 

Národní předmluva

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný a zkušební letecký ústav, Praha 9, IČO 010669, Ing. Zdeněk Lachmann

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20450


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 2310

EUROPEAN STANDARD

Březen 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 620,16:536.468:620.2:629.7

 

Deskriptory: aircraft industry, non metallic sections, fire tests, filing, reaction to fire, flammability testing

 

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro klasifikaci odolnosti nekovových materiálů proti plameni

 

Aerospace series - Test methods for flame resistance rating of non-metallic materials

Série aérospatiale - Méthodes d°essai de comportement au feu por le classement des matériaux non métalliques

Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren zur Klassifizierung des Brandverhaltens von nichtmetallischen Werkstoffen

 

Tato evropská norma byla CEN schválena 1991-03-06. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání obdržet u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie,Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

2

Definice

4

3

Klasifikace materiálů

5

4

Zkušební zařízení

5

5

Postup zkoušky

7

6

Protokol o zkoušce

9

Příloha A

16

 

Předmluva

 

Tato norma je převzata z US předpisu Federálního úřadu pro letectví FAR 25, změna 21 (Doplněk 2561), z něhož využívá zařízení a postupy.

 

Vyhovuje rovněž doporučením Technické příručky letové způsobilosti ICAO:DOC 9051-AN/896, oddíl 4, vydání 1974 (část 3, oddíl 4, kapitola 2), z níž jsou v příloze A uvedeny ekvivalenty značení.

 

Tato evropská norma byla zpracována Evropským sdružením výrobců letecké a kosmické techniky (AECMA).

 

Po zpracování a schvalovacím řízením provedeném v souladu s pravidly Sdružení byla tato norma, před přijetím v CEN, úspěšně přijata a schválena Národními sdruženími a příslušnými organizacemi členských zemí AECMA.

 

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu tyto země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma určuje zkušební metody pro klasifikaci odolnosti nekovových materiálů proti plameni.

 

Používá se výlučně u materiálů jejichž předmětové normy požadují tento typ zkoušky. Nemůže nahradit zkoušky vyplývající ze zákona požadované pro konečné užití zkoušených materiálů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz