Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 79.040

Prosinec 1996

Konstrukční dřevo - Třídění -
Požadavky na normy pro vizuální
třídění podle pevnosti

ČSN
EN 518

49 1532

 

 

 

Structural timber - Grading - Requirements for visual strength grading standards

Bois de structure - Classesment - Exigences pour les normes de classement visuel de résistance

Bauholz für tragende Zwecke - Sortierung - Anforderungen an Normen über visuelle Sortierung nach derFestigkeit

 

Tato norma je identická s EN 518:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

This standard is identical with EN 518:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050, Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 338   zavedena v ČSN EN 338 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti (73 1711)

EN 384   zavedena v ČSN EN 384 Konstrukční dřevo - Zjišťování charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty (73 1712)

EN 519   zavedena v ČSN EN 519 Konstrukční dřevo - Třídění - Požadavky na dřevo strojně tříděné podle pevnosti a na třídicí stroje (49 1533)

 

Souvisící normy

ČSN 49 1531   Drevo na stavebné konštrukcie

ČSN  P ENV 1995-1-1   Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1701)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Zlín, IČO 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Pokorná

 

ã Český normalizační institut, 1996
20452


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 518

EUROPEAN STANDARD

Únor 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 79.040

 

Deskriptory: wood, timber constructions, filing, visual examination, mechanical strength, quality classes, appearance, specifications, marking

 

Konstrukční dřevo - Třídění - Požadavky na normy pro vizuální třídění podle pevnosti

 

Structural timber - Grading - Requirements for visual strength grading standards

Bois de structure - Classement - Exigences pour les normes de classement visuel de résistance

Bauholz für tragende Zwecke - Sortierung - Anforderungen an Normen über visuelle Sortierung nach der Festigkeit

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-02-22. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované  seznamy  těchto  národních  norem  s  jejich  bibliografickými  odkazy  lze  obdržet  na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Evropské normy existují ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

Úvod

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Termíny a definice

6

4

Požadavky na normy pro vizuální třídění podle pevnosti

6

5

Mezní hodnoty pro vlastnosti redukující pevnost

7

5.1

Suky

7

5.2

Odklon vláken

7

5.3

Hustota a počet letokruhů na jednotku tloušťky

7

5.4

Trhliny

7

6

Mezní hodnoty pro geometrické vlastnosti

8

6.1

Obliny

8

6.2

Zakřivení

8

7

Mezní hodnoty pro biologické vlastnosti

9

8

Jiné vlastnosti

9

8.1

Reakční dřevo

9

8.2

Mechanické poškození

9

8.3

Jiná kritéria

10

9

Značení

10

10

Potvrzení o shodě

10

Příloha A (informativní) Příklady norem pro třídění

11

Příloha B (informativní) Doporučené uspořádání norem pro vizuální třídění podle pevnosti

12


Strana 5

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 Dřevěné konstrukce", jejíž sekretariát zabezpečuje Dánsko.

Této evropské normě musí být nejpozději do srpna 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do srpna 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se níže uvedené státy zavazují zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Úvod

 

V Evropě se používá více různých pravidel pro třídění dřeva podle pevnosti. Tato pravidla vznikla s ohledem na:

-  různé dřeviny nebo skupiny dřevin;

-  geografický původ;

-  různé rozměrové požadavky;

-  rozdílné požadavky pro rozdílné účely použití;

-  jakost dostupného dřeva;

-  historické vlivy nebo tradice.

Vzhledem k rozdílům v existujících pravidlech třídění používaných v různých zemích, není v současnosti možné stanovit jediný přijatelný soubor pravidel pro všechny členské státy.

Tato norma pro pravidla vizuálního třídění podle pevnosti proto uvádí základní principy, které se musí respektovat při formulaci požadavků pro mezní hodnoty některých vlastností.

Při stanovení pravidel vizuálního třídění podle pevnosti je nutno uvážit dva hlavní faktory:

-  dřevo musí být jednoznačně rozděleno do tříd;

-  pravidla i text musí být snadno srozumitelné a použitelné pro třídiče na pilařských závodech.

Příklady v současnosti používaných norem pro třídění, které odpovídají těmto zásadám, jsou uvedeny v příloze A.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanovuje vlastnosti, pro které musí být v každém případě stanoveny meze v pravidlech vizuálního třídění konstrukčního dřeva podle pevnosti.

Tato norma platí pro jehličnaté i pro listnaté dřevo a vztahuje se na vizuální třídění podle pevnosti řeziva všech druhů, které budou pravděpodobně použity na nosné konstrukční účely. Pro strojní třídění viz EN 519.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz