Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 97.100

Prosinec 1996

Bezpečnost elektrických spotřebičů
pro domácnost a podobné účely
Část 2: Zvláštní požadavky pro průtokové
ohřívače vody

ČSN
EN 60 335-2-35

36 1055

 

 

mod IEC 335-2-35:1991

 

Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Particular requirements for instantaneous water heaters

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. Deuxième partie: Règles particulières pour les chauffe-eau instantanés

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Teil 2: Besondere Anforderungen für Durchflußerwärmer

 

Tato norma je identická s EN 60335-2-35:1994.

This standard is identical with EN 60335-2-35:1994.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 335-2-35 z listopadu 1993.

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma je překladem EN 60335-2-35:1994, která přebírá IEC 335-2-35:1991 se společnými odchylkami CENELEC. Tyto odchylky jsou uvedeny v „Porovnání s IEC".

 

Citované normy

EN 60335-1 zavedena v ČSN EN 60335-1+A55 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 335-1:1976) (36 1055)

EN 60335-2-21 zavedena v ČSN EN 60335-2-21 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro akumulační ohřívače vody (mod IEC 335-2-21:1989) (36 1055)

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 335-2-35:1991 Safety of household and similar electrical appliances - Part 2: Particular requirements for instantaneous water heaters (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro průtokové ohřívače vody)

DIN EN 60335-2-35*VDE 0700 Teil 35:1995 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2: Besondere Anforderungen an Durchflußerwärmer (IEC 335-2-35:1991, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60335-2-35:1994 (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro průtokové ohřívače vody) (IEC 335-2-35:1991, mod); německá verze EN 60335-2-35:1994 (neq IEC 335-2-35:1991, eqv EN 60335-2-35:1995)

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20476


Strana 2

NF C73-835, NF EN 60335-2-35:1995 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Deuxième partie: Règles particulières pour les chauffe-eau instantanés (Norme Européenne EN 60335-2-35) (Bezpecnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro průtokové ohřívače vody) (evropská norma EN 60335-2-35) (idt EN 60335-2-35:1994, neq CEI 335-2-35:1991)

BS EN 60335-2-35:1995 Safety of household and similar electrical appliances Particular requirements Instantaneous water heaters (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely Zvláštní požadavky Průtokové ohřívače vody) (idt EN 60335-2-35:1994, neq IEC 335-2-35:1991)

NEN-EN 60335-2-35:1995 Safety of household and similar electrical appliances Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters (IEC 335-2-35:1980, modified) (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely Část 2-35: Zvláštní požadavky pro průtokové ohřívače vody) (IEC 335-2-35:1980, mod) (neq IEC 335-2-35:1980, idt EN 60335-2-35:1994)

 

Porovnání s IEC 335-2-35:1991

EN 60335-35:1994 je překladem IEC 335-2-35 s těmito odchylkami:

Úvod a předmluva byla vypuštěna.

IEC 335-2-35 byla připravena IEC Technickou komisí 61: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

 

V 1.1 byla IEC 335-2-21 nahrazena EN 60335-2-21.

 

V 6.1 není uvedena Odvolávka na zvláštní národní podmínky.

 

V 7.12 byla slova „ohřívače vody" nahrazena slovy „ohřívače vody s otevřeným výtokem".

 

V 8.1 není uveden text změny.

 

15.2 Byl nahrazen. Zní:

Ohřívače vody instalované na stěnu se připevní 3 mm od montážního povrchu.

 

V 19.2 byl nahrazen doplněk. Zní:

Průtokové spínače se zkratují. Všechna řídicí zařízení, která vstoupí do činnosti během zkoušky podle kapitoly 11, se zkratují postupně za sebou.

Ohřívače vody s otevřeným výtokem se zkoušejí s ventily pro regulaci toku vody nastavenými do nejnepříznivější polohy, kterou může být uzavřená poloha.

Uzavřené ohřívače vody se na začátku naplní dostatečným množstvím vody, aby byly topné články ponořeny.

 

V 19.101 není text uveden.

 

V 22.103 byl text posledního požadavku vypuštěn. Zní:

Tepelná pojistka musí být umístěna pod neodnímatelným krytem.

 

V 24.101 není text uveden.

 

V 24.103 byla první věta zkušebních požadavků nahrazena. Zní:

Ohřívač vody se nainstaluje podle návodu výrobce.


Strana 3

V 25.1 není text uveden.

V obrázku 101 a 102 bylo 10 cm nahrazeno 10 mm.

EN 60335-2-35 navíc obsahuje přílohu ZX (normativní) a ZY (informativní).

Odchylky EN 60335-2-35:1994 od IEC 335-2-35:1991 jsou vyznačeny svislou čarou po levém okraji.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a. s., Hlinsko v Čechách, IČO 00 010 341 - Ing. Petr Voda, JUDr. Zdeněk Nevečeřal

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60335-2-35

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 97.100Nahrazuje HD 282 S1:1990 + A1:1992

Deskriptory: Household electrical appliances, instant water heaters, safety requirements, protection against electric shock, fire protection, protection against mechanical hazard

 

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely Část 2: Zvláštní požadavky pro průtokové ohřívače vody (IEC 335-2-35:1991, mod)

 

Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements for instantaneous water heaters (IEC 335-2-35:1991, modified)

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie: Règles particulières pour les chauffe-eau instantanés (CEI 335-2-35:1991, modifié)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2: Besondere Anforderungen für Durchfluberwärmer (IEC 335-2-35:1991, modifiziert)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 4. října 1994. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B - 1050 Bruxelles


Strana 6

Předmluva

 

Návrh na schválení druhého vydání IEC 335-2-35:1991, dokument CLC/TC 61 (SEC) 775, byl rozeslán po dotazovacím postupu v březnu 1991. Tento návrh byl projednán na zasedání v Bruselu v listopadu 1991, kdy bylo rozhodnuto předložit návrh na EN 60335-2-35 k hlasování. Tato akce začala v červenci 1992, ale návrh nebyl dostatečně podpořen.

Připomínky byly projednány na zasedání v Berlíně v únoru 1993, kdy bylo rozhodnuto předložit druhý návrh EN 60335-2-35 k hlasování. Tento návrh byl rozeslán v červenci 1993.

Návrh na změnu prEN 60335-2-35, dokument CLC/TC 61 (DE) 430, byl dále projednán na zasedání v Berlíně, kdy bylo rozhodnuto předložit návrh na změnu k jednotnému přijímacímu postupu (UAP). Tento návrh byl rozeslán jako prAA v červenci 1993.

Tyto návrhy byly sloučeny a schváleny CENELEC jako EN 60335-2-35 4. října 1994.

Tato norma byla připravena sekretariátem CENELEC Technické komise TC 61.

Data pro její použití:

- nejzazší termín pro vydání identické národní normy      (dop) 1995-03-01

- nejzazší termín pro zrušení rozporných národních norem  (dow) 1997-03-01

Tato evropská norma nahrazuje HD 282 S1:1990.

Pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly HD 282 S1:1990 a jeho změně A1:1992 před 1997-03-01 je možno používat tuto předchozí normu až do 2002-03-01.

Tato norma se musí používat společně s EN 60335-1:1988 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely Část 1: Všeobecné požadavky včetně jejích změn A2:1988, A5:1989, A6:1989, A51:1991, A52:1992, A53:1992, A54:1992, A54:1993 a A55:1993.

Tam, kde není příslušný článek z části 1 uveden v této části 2, tento článek platí, pokud je to vhodné. Kde tato norma uvádí „doplněk", „změna" nebo „nahrazuje se", je nutno odpovídající článek z části 1 příslušně upravit.

Články, které doplňují články v IEC 335-1, jsou číslovány počínaje 101.

Zvláštní národní podmínky (snc) způsobující odchylky od této evropské normy jsou citovány v příloze ZX a doplňují tyto podmínky v EN 60335-1.

Národní odchylky od této normy jsou citovány v příloze ZY a doplňují tyto odchylky v EN 60335-1.

V této normě je použito těchto druhů písma:

- vlastní požadavky: antikva,

- zkušební ustanovení: kurzíva,

- vysvětlivky: borgis.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 335-2-35:1991 byl přijat CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými odchylkami.


Strana 7

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

7

2

Definice

8

3

Všeobecné požadavky

9

4

Všeobecně o zkouškách

9

5

Jmenovité hodnoty

9

6

Třídění

10

7

Značení

10

8

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

11

9

Rozběh elektromechanických spotřebičů

12

10

Příkon a proud

12

11

Oteplení

12

12

Práce spotřebičů s topnými články při přetížení

12

13

Elektrická izolace a unikající proud při pracovní teplotě

12

14

Odrušení rozhlasu a televize

13

15

Odolnost proti vlhkosti

13

16

Izolační odpor a elektrická pevnost

13

17

Ochrana proti přetížení

13

18

Trvanlivost

13

19

Abnormální práce

14

20

Stabilita a mechanická nebezpečí

16

21

Mechanická pevnost

16

22

Konstrukce

16

23

Vnitřní spojování

18

24

Součásti

18

25

Síťový přívod a vnější pohyblivé přívody

19

26

Svorky pro vnější vodiče

19

27

Ochranné spojení se zemí

20

28

Šrouby a spoje.

20

29

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

20

30

Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům

20

31

Odolnost proti korozi

20

32

Záření, toxicita a podobná nebezpečí

20

Obrázky

21

Příloha A (normativní) Tepelné regulátory a nadproudová relé

22

Příloha ZX (normativní) Zvláštní národní podmínky

23

Příloha ZY (informativní) A - odchylky

24

 

1 Předmět normy

 

Tato kapitola z části 1 platí s těmito změnami:

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz