Zdroj: www.cni.cz

ICS 01. 040. 31; 31. 200

ČESKÁ NORMA

Prosinec 1996

Terminologie vztahující se к mikroprocesorům

ČSN IEC 824

36 9363

Terminology related to microprocessors Terminologie relative aux microprocesseurs Terminologie für Mikroprozessoren

Tato noma je identická s IEC 824: 1988. This standard is identical with IEC 824: 1988.

Národní předmluva

Citované normy

IEC 748-2: 1985 zavedena v ČSN IEC 748-2 Polovodičové součástky. Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 2: Usměrňovací diody (35 8797)

ISO 2382/VII: 1977 nezavedena, nahrazena ISO/IEC 2382-7: 1989 zavedenou v ČSN ISO/IEC 2382-7 Informační technika. Slovník. Část 7: Programování počítačů (36 9001)

ISO 2382-10: 1979 nezavedena

ISO 2382-11: 1987 nezavedena

ISO 2382-12: 1987 nezavedena

Další souvisící normy

ČSN ISO 2382-2 Informační technika. Slovník. Část 2: Aritmetické a logické operace (36 9001)

ČSN ISO 2382-3 Informační technika. Slovník. Část 3: Technické prostředky (36 9001)

ČSN 36 9001-10 Počítače a systémy na zpracování údajů. Názvosloví. Způsoby činnosti a prostředky počítače rozšířeného o operační systém

ČSN 36 9001-11 Počítače a systémy na zpracování údajů. Názvosloví. Řídicí, vstupní-výstupní a operační jednotky

ČSN 36 9001-12 Počítače a systémy na zpracování údajů. Názvosloví. Nosiče, paměti a připojené prostředky

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS 7238: 1990 Glosář terminologie vztahující se к mikroprocesorům (Glossary for terminology related to microprocessors (idt IEC 824))

Tato norma má národní přílohu NA s poukázáním na další terminologické normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: NEOPRO, IČO 466 18 660, Ing. Jindřich Schwarz Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková

© Český normalizační institut, 1996

20483


ČSN IEC 824

MEZINÁRODNÍ NORMA

Terminologie vztahující se к mikroprocesorům

IEC 824

První vydání 1988

Obsah

Strana

Předmluva ..........................................................................................      3

Úvod ..............................................................................................      3

Předmět normy ......................................................................................      4

1 Termíny a definice .................................................................................      4

1. 1   Architektura ....................................................................................      4

1. 2   Operace ........................................................................................      7

1. 3   Programování ...................................................................................      9

Předmluva

1)   Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek a připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoli rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.

Úvod

Tato norma byla připravena technickou subkomisí 47B: Mikroprocesorové systémy, z technické komise IEC č. 47: Polovodičová zařízení.

Text této normy se zakládá na následujících dokumentech:

Pravidlo šesti měsíců

Zprávy o hlasování

 

47B(CO)6 47B(CO)13

47B(CO)17 47B(CO)18

 

Úplné informace к hlasování o schválení této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování označené ve výše uvedené tabulce.

V této normě se cituje následující norma IEC:

Norma č. 748-2 (1985): Polovodičová zařízení - Integrované obvody. Část 2: Číslicové integrované obvody. (Semiconductor devices - Integrated circuits. Part 2: Digital integrated circuits. )

Další citované normy:

Norma ISO 2382/VII (1977): Zpracování dat - Slovník - Část 07: Programování číslicových počítačů. (Data processing - Vocabulary - Section 07: Digital computer programming. )

Norma ISO 2382/X (1979): Část 10: Způsoby činnosti a prostředky. (Section 10: Operating techniques and facilities. )

Norma ISO 2382-11 (1987): Systémy zpracování informací - Slovník - Část 11: Základní jednotky.

3


ČSN IEC 824

(Information processing systems - Vocabulary - Section 11: Processing units. )

Návrh mezinárodní normy 1) ISO/DIS 2382-12. 2 (1987): Část 12: Periferní zařízení. (Part 12: Peripheral equipment. )

Předmět normy

Tato norma uvádí termíny a definice platné ve vztahu к mikroprocesorovým systémům.

4

Zdroj: www.cni.cz