Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 93.100

Leden 1997

Geometrické uspořádání kolejí metra - Kolejový
svršek metra

ČSN 73 6430


 

 

 

Geometrical arrangement of tracks of underground. Permanent way and fixed installation of undergronud

Disposition géométrique des vois du métro. La superstructure de la voi du métro

Geometrische Anordnung der Gleisoberbahn- und Untergrundbahngleisen. Gleisoberbahn der Untergrundbahn

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1. února 1997 na základě požadavku Ministerstva dopravy České republiky závazná. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

2

2

Termíny, definice a značky

2

3

Rozchod a rozšíření rozchodu koleje

4

4

Převýšení

6

4.1

Převýšení v přímé koleji a v oblouku

6

4.2

Převýšení v kolejovém spojení a rozvětvení

7

5

Kružnicové oblouky

8

5.1

Všeobecně

8

5.2

Oblouky stejného směru

9

5.3

Oblouky opačného směru

9

5.4

Oblouky v kolejových spojeních a rozvětveních z výhybek s tečnovým uspořádáním jazyků

9

6

Přechodnice

12

7

Vzestupnice

14

8

Vzepětí koleje

15

9

Sklonové poměry

16

9.1

Sklon kolejí

16

9.2

Lomy sklonu a jeho zaoblení

16

10

Námezníky a jejich poloha mezi kolejemi

16

11

Zajištění geometrické polohy koleje

17

12

Označení trati

18

13

Konstrukce kolejového svršku metra

18

14

Výhybka a kolejové křižovatky

20

15

Bezstyková kolej

21

Příloha A (normativní) - Základní sledované rozměry výhybek a jejich tolerance - Tabulka A.1

23

 

© Český normalizační institut, 1996
20484


Strana 2

Obsah

 

strana

Příloha B (normativní) - Hodnoty stanoveného rozšíření rozchodu koleje ve výhybkách a rychlosti jízdy do odbočky - Tabulka B.1

24

Příloha C (normativní) - Teoretické převýšení - Tabulka C.1

25

Příloha D (normativní) - Nejmenší převýšení - Tabulka D.1

27

Příloha E (normativní) - Nejmenší poloměry oblouků pro největší návrhovou rychlost - Tabulka E.l

29

Příloha F (normativní) - Oblouky opačných směrů s přechodnicemi bez mezilehlé přímé

30

Příloha G (normativní) - Nejmenší délky přímé mezi oblouky opačných směrů pro rychlosti nejvýše 40 km.h -1

31

Příloha H (normativní) - Vzestupnice a přechodnice

32

Příloha J (normativní) - Mezilehlá vzestupnice a mezilehlá přechodnice

33

Příloha K (normativní) - Zaoblení lomu sklonu

34

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 33 3525 Trakční vedení metra

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 6203 Zatížení mostů

ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí

ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí

ČSN 73 7509 Průjezdný průřez metra

 

Další souvisící normy

ČSN 28 0338 Obrysy pro kolejová vozidla metra

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody

 

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav silniční a městské dopravy, a. s., pobočka Brno, IČO 492 240 188, Ing. Lubomír Vondra

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Pokorná

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví geometrickou polohu koleje metra a určuje mezní odchylky od stanovených hodnot. Dále stanoví podmínky pro zřizování kolejového svršku metra a jeho provozování.

Stavby metra dokončované a rozestavěné, popř. povolené do vydání této normy se posuzují podle dosavadních předpisů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz