Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 01.100.30

Prosinec 1996

Technické výkresy - Seznamy položek

ČSN
ISO 7573

01 3125

 

 

 

Technical drawings - Item lists

Dessins techniques - Nomenclatures de définition

Technische Zeichnungen - Stückliste

 

Tato norma je identická s ISO 7573:1983.

 

This standard is identical with ISO 7573:1983.

 

Národní předmluva

 

Tato norma obsahuje národní přílohu NA.

 

Citované normy

ISO 128   dosud nezavedena (viz ČSN 01 3121)

ISO 3098/1 dosud nezavedena (viz ČSN 01 3116)

ISO 5457   zavedena v ČSN ISO 5457 Technické výkresy. Formáty a úprava výkresových listů (01 3110)

ISO 6428   dosud nezavedena (viz ČSN 01 3105)

ISO 6433   zavedena v ČSN ISO 6433 Technické výkresy. Odkazy na části výrobku (01 3108)

ISO 7200   zavedena v ČSN ISO 7200 Technické výkresy. Popisová pole (01 3113)

 

Další souvisící normy

ČSN 01 3105   Technické výkresy. Základní požadavky na technické výkresy

ČSN 01 3114   Technické výkresy. Čáry

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 3260 ze 30. 6. 1984.

 

Změny proti předchozí normě

V této normě se mění požadavky na uspořádání a obsah seznamu položek. Název „kusovník" je nahrazen širším pojmem „seznam položek".

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20515


Strana 2

Vysvětlivky k používání této ČSN

Norma neudává uspořádání seznamu ani pořadí sloupců s údaji. Každý uživatel si proto může formu a obsah seznamu položek (počet řádků pro jednu položku, názvy sloupců aj.) navrhnout sám podle svých potřeb, přitom by měl respektovat ustanovení této normy. Pro vyplňování předtisku seznamu položek psacím strojem nebo počítačem se doporučuje zachovat rozteč řádků 4,25 mm. Příklad je uvedený v národní příloze NA.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. František Drastík, CSc., IČO 43014259

Technická normalizační komise: TNK i Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 5457

Technické výkresy -

První vydání

Seznamy položek

1983-10-01


 

MDT: 744.43

 

Deskriptory: technical drawings, nomenclature, generalities

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem se uskutečňuje prostřednictvím technických komisí ISO.

Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla technická komise ustavena, má právo být zastoupen v této komisi. Prací se účastní i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k hlasování před jejich vyhlášením jako mezinárodních norem Radou ISO.

Mezinárodní norma ISO 7573 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 10 Technické výkresy a byla rozeslána členům v březnu 1982. Norma byla schválena členy Komise těchto států:

 

Austrálie        Itálie                    Polsko

Belgie           Japonsko                  Rakousko

Československo   Jihoafrická republika     Rumunsko

Čína             Kanada                    Sovětský svaz

Dánsko           Korea                     Spojené státy

Egypt            Mexiko                    Španělsko

Finsko           Nizozemské království     Švýcarsko

Francie          Norsko

Indie            Nový Zéland

 

Z technických důvodů vyjádřili nesouhlas s normou tito členové:

Německo

Spojené království

Švédsko


Strana 4

Úvod

 

Seznam položek je úplný seznam všech částí tvořících sestavu nebo podsestavu montážní jednotky, případně jednotlivých součástí zobrazených na technickém výkresu. Přitom není nezbytné, aby všechny části byly podrobně zobrazeny na výkresu výrobku. Vztah mezi položkami uvedenými na seznamu položek a částmi zobrazenými na příslušném výkresu je dán odkazy na části výrobku.

Podle seznamu položek mohou být vyhotoveny další seznamy pro jiné účely, například pro normativy nebo inventuru. Tyto doplňkové seznamy by neměly být začleněny do souboru výkresů výrobku.

 

1   Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma obsahuje návod a doporučení pro vyhotovení seznamů položek k technickým výkresům.

Omezuje se na seznamy těch položek, které jsou na výkresech označeny odkazy na části výrobku (viz ISO 6433). Tyto seznamy položek obsahují potřebné informace pro výrobu nebo objednávky komponentů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz