Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.60

Prosinec 1996

Spínací a řídicí přístroje nn
pro průmyslové účely
Rozměry
Všeobecná pravidla

ČSN
EN 50 001

35 4102

 

 

 

Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use - Dimensions, general rules

Appareillage industriel basse tension - Dimensions, règles générales

Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte Allgemeine Regeln

 

Tato norma je identická s EN 50001:1972.

 

This standard is identical with EN 50001:1972.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 158-1:1970   nezavedena, nahrazena IEC 947-4-1:1990 zavedenou v ČSN EN 60947-4-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 4: Stykače a spouštěče motorů. Oddíl 1: Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (idt IEC 947-4-1:1990) (35 4101)

IEC 157-1:1973   nezavedena, nahrazena IEC 947-2:1989 zavedena v ČSN EN 60947-2 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 2: Jističe (idt IEC 947-2:1989)(35 4101)

IEC 292-1:1969 a IEC 292-2:1970   nezavedeny, nahrazeny IEC 947-4-1:1990 zavedena v ČSN EN 60947-4-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 4: Stykače a spouštěče motorů. Oddíl 1: Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (idt IEC 947-4-1:1990)(35 4101)

IEC 337-1:1970   nezavedena, nahrazena IEC 947-5-1:1990 zavedena v ČSN EN 60947-5-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů. Oddíl 1: Elektromechanická přístroje řídicích obvodů (idt IEC 947-5 1) (35 4101)

IEC 255-1-00:1975   dosud nezavedena

IEC 255-2   dosud nezavedena

IEC 269-1:1986   zavedena v ČSN EN 60269-1 Pojistky nn. Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 269-1:1986)(35 4701)

IEC 269-2:1986   zavedena v ČSN EN 60269-2 Pojistky nízkého napětí. Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) (35 4701)

 

Souvisící ČSN

ČSN 35 3003   Elektrické přístroje na napětí do 1 000 V. Montážní rozměry

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 715:1981   Dimension of low-voltage switchgear and controlgear. Standardized mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controgear instalations (Rozměry spínacích a řídicích přístrojů nn. Normalizované nosné lišty pro mechanické upevnění elektrických přístrojů v rozváděčových instalacích)

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20554


Strana 2

DIN EN 50001:1973   Niederspannungs-Schaltgeräte. Abmessungen. Allgemeine Regeln (Spínací a řídící přístroje nn. Rozměry. Všeobecná pravidla)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Václav Matějka, Kunštátská 1, 621 00 Brno; IČO 18764151

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 50001

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1972

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.316.54.027.2

 

Spínací a řídicí přístroje nn pro průmyslové účely

Rozměry. Všeobecná pravidla

 

Low-voltage switchgear and controlgear for industrial use. Dimensions, general rules

Appareillage industriel basse tension; dimensions, règles générales

Niederspannungs-Schaltgeräte Abmessungen. Allgemeine Regeln

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CENELCOM 12. prosince 1972, což zavazuje členské organizace pokud možno co nejdříve dát této normě bez jakýchkoliv změn status národní normy.

Aktualizované   seznamy  těchto   národních  norem  s  jejich  bibliografickými  údaji  lze  na vyžádání  obdržet v Ústředním sekretariátu CENELCOM nebo u každého člena CENELCOM.

Tato evropská norma existuje ve dvou oficiálních verzích (francouzské, německé), které byly CENELCOM prohlášeny za rovnocenné. Národní normy v jiných jazycích platí jako překlad. K ověření autentičnosti překladu v případě sporu o výklad, použije se jedna z oficiálních verzí CENELCOM.

Členy CENELCOM jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Francie, Itálie, Německa a Nizozemska.

 

CENELCOM

Evropská komise pro koordinaci elektrotechnických norem zemí evropského společenství

European Electrotechnical Standards Coordinating Committee for the Member Countries

of the European Communities

Comité Europeén de Coordination des Normes Electrotechniques des Pays members

des Communautes Européennes

Europäisches Komitee für die Koordinierung der elektrotechnischen Normen der Länder

der europäischen Gemeinschaften

Ústřední sekretariát: 4, Galerie Ravenstein, 1000 Bruxelles


Strana 4

1   Všeobecně

 

1.1   Rozsah platnosti

Tato norma platí všeobecně pro spínací a řídicí přístroje nízkého napětí jako jsou např. stykače podle IEC 158-1, odpínače a odpojovače (IEC se připravuje)*), jističe podle IEC 157-1, spouštěče motorů podle IEC 292-1 a IEC 292-2, spínače pomocných obvodů podle IEC 337-1, relé podle IEC 255-1 a IEC 255-2, pojistky podle IEC 269-1 a IEC 269-2, které se běžně používají v kombinacích se spínacími přístroji, elektrickou výzbrojí pracovních strojů a průmyslových zařízení.

 

1.2   Předmět normy

Předmětem této normy je stanovení rozměrů elektrických přístrojů nízkého napětí, včetně upevňovacích rozměrů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz