Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.60

Prosinec 1996

Spínací a řídicí přístroje nn
pro průmyslové účely
Značení svorek, rozlišovací čísla a písmena
pro pomocné stykače

ČSN
EN 50 011

35 3011

 

 

 

Low voltage switchgear and controlgear for industrial use - Terminal marking, distinctive number and distinctive letter for particular contactor relays

Appareillage industriel à basse tension - Marquage des bornes, nombre caractéristique et lettre caractéristique pour des contacteurs auxiliaires particuliers

Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlußbezeichnungen, Kennzahlen und Kennbuchstaben für bestimmte Hilfsschütze

 

Tato norma je identická s EN 50011:1977.

This standard is identical with EN 50011:1977.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 337-2B:1976 nezavedena, nahrazena IEC 947-5-1:1990 zavedenou v ČSN EN 60947-5-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů. Oddíl 1: Elektromechanické přístroje řídicích obvodů (idt IEC 947-5-1) (35 4101)

EN 50005:1976 zavedena v ČSN EN 50005 Spínací a řídící přístroje nn pro průmyslové účely. Značení svorek a rozlišovací čísla. Všeobecná pravidla (35 3010)

 

Souvisící ČSN

ČSN 33 0160 Elektrotechnické předpisy. Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů. Obecná pravidla písmenno-číslicového systému (eqv IEC 445:1988)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 445:1988 Identification of equipment terminals and of certain designated conductors, including general rules of an alfanumeric system

(Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů. Obecná pravidla písmenno-číslicového systému)

BS 5583:1978 Specification for low voltage switchgear and controlgear for industrial use. Terminal marking, distinctive number and distinctive letter for particular contactor relays

(Specifikace pro spínací a řídící přístroje nn pro průmyslové účely. Značení svorek, rozlišovací čísla a písmena pro pomocné stykače)

DIN EN 50011:1978 Industrielle Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlußbezeichnungen, Kennzahlen und Kennbuchstaben für bestimmte Hilfsschütze

(Spínací a řídící přístroje nn pro průmyslové účely. Značení svorek, rozlišovací čísla a písmena pro pomocné stykače)

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20557


Strana 2

Upozornění na národní poznámku

Ke kapitole  a Příloze A se vztahuje odkaz na novou normu značek pro elektrotechnická schémata vydanou jako ČSN IEC 617 (01 3390)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Václav Matějka, Kunštátská 1, 621 00 Brno; IČO 18764151

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 50011

EUROPEAN STANDARD

První vydání

NORME EUROPÉENE

Únor 1977

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.316.54.027.2:003.62

 

Deskriptory: electrical switchgear and controlgear, industrial use, low voltage, terminal, marking, distinctive number, distinctive letter, contactor relay, auxiliary contact

 

Spínací a řídicí přístroje nn pro průmyslové použití Značení svorek, rozlišovací čísla a písmena pro pomocné stykače

 

Low voltage switchgear and controlgear for industrial use. Terminal marking, distinctive number and distinctive letter for particular contactor relays

Appareillage industriel à basse tension. Marquage des bornes, nombre caractéristique et lettre caractéristique pour des contacteurs auxiliaires particuliers

Industrielle Niederspannung-Schaltgeräte. Anschlubbezeichnungen, Kennzahlen und Kennbuchstaben für bestimmte Hilfsschütze

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 31. ledna 1977. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet u Ústřednho sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Europeén de Normalisation Electrotechnique

Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B - 1050 Bruxelles


Strana 4

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí 17X CENELEC.

 

Předmluva

 

Pomocné stykače mohou mít rozlišovací čísla a značení svorek podle všeobecných pravidel uvedených v EN 50005. Na tomto základě je žádoucí uvést dále podrobnější pravidla pro pomocné stykače, které jsou definovány v kapitole 1.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz